| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 9/2014 ze dne 21.8. 2014

Zápis
z 9. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konanéhodne
21. 8. 2014 od 20.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech___________________________________________________________________________ Přítomni : členové ZO dle presenční
listiny a hostéOmluveni : p. Przygrodski Zahájení zasedání 
9. 
zasedání Zastupitelstva obce Hamry v roce 2014
bylo zahájeno ve 20.00 hodin starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako
„předsedající“).      Předsedající přivítal členy zastupitelstva
a přítomné hosty a zahájil 9. zasedání zastupitelstva obce v roce 2014.
Konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce
Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní, a to od 13. 8. 2014 do 21. 8. 2014. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.      Předsedající schůze dále z prezenční
listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je
6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 1) Schválení
programu Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.      Předsedající
dal hlasovat o návrhu programu. Návrh
usnesení :      Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje
následující program ustavujícího zasedání:  1. Schválení
  programu

 2. Určení
  ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

 3. Kontrola
  zasedání z 24. 7. 2014

 4. Obecně
  závazná vyhláška obce Hamry č. 1/2014 o vedení technické mapy obce

 5. Žádost o
  odprodej pozemku ppč. 3522 v k. ú. Hamry na Šumavě

 6. Diskuse,
  ostatní, připomínky

   
 
       

 Výsledek hlasování:   Pro:
 6     Proti: 0    Zdrželi se:   0 Usnesení č. 367/2014 bylo schváleno 2)
Určení zapisovatele a
ověřovatelů 9. zasedání v r. 2014.   Ověřovatelé zápisu č.
9/2014 – p. Koleňák p. Sýkora a zapisovatel Zdeňka Coufalová 3)
Kontrola zápisu č. 8/2014 z 24. 7. 2014
   -
Uzavřena Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-0009356/1/VB - HAMRY, p.
488 - kNN na umístění zemního kabele NN, vzdušného vedení NN, 2 x opěrný bod a
kabelové skříně na dotčených parcelách ppč. 3397 a 3375 v k.ú. Hamry na
Šumavě, které jsou v majetku obce. - Uzavřen Dodatek č. 4 ke smlouvě o úvěru č.
0102968469 ze dne 1. 6. 2010 o prodloužení čerpání úvěru do 30. 9. 2014 na
odkanalizování obce s Českou spořitelnou, a.s. - další bez připomínek. 4)
Obecně závazná vyhláška obce Hamry č. 1/2014 o vedení technické mapy obceStarosta
seznámil přítomné s Obecně závaznou vyhláškou obce Hamry č. 1/2014o vedení technické mapy obce Hamry. Vyhláška bude
upravovat obsah
technické
mapy obce nad rámec základního obsahu technické mapy obce, povinnost vlastníka
stavby ohlásit a doložit změny týkající se obsahu technické mapy obce a podmínky
zpracování a předávání geodetické části dokumentace skutečného provedení
stavby.  Starosta
navrhuje vydat Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2014 o vedení technické mapy obce Hamry s účinností od 1. 1.
2015. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a
připomínek. Nebyly
podány další návrhy. Návrh usnesení :Zastupitelstvo
obce Hamry vydává Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2014 o vedení technické mapy obce s účinností od 1. 1. 2015. Výsledek
hlasování:   Pro:   6
Proti :     0     Zdrželi se :   0 Usnesení č. 368/2014 bylo
schváleno 5)
Žádost o odprodej pozemku ppč. 3522 v k. ú. Hamry na ŠumavěStarosta seznámil přítomné s žádostí Ing. Marie Heralové, bytem
V Brance 1212, Přešticeo odprodej pozemku ppč. 3522 v k. ú. Hamry na Šumavě o výměře 796
m2. Tento pozemek má paní Heralová v nájmu. Dále tento pozemek navazuje na
jejich pozemek ppč. 3524 v k. ú. Hamry na Šumavě.Starosta
navrhuje zveřejnit záměr prodeje pozemku ppč. 3522 v k. ú. Hamry na Šumavěo výměře 796
m2. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a
připomínek.      Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Nebyly
podány další návrhy. Návrh usnesení :    Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru
prodeje pozemku ppč. 3522
v k. ú. Hamry na Šumavě o výměře 796 m2. Výsledek hlasování:   Pro:  6
Proti :    0   Zdrželi se : 0 Usnesení č. 369/2014 bylo schváleno.  6) Diskuse, ostatní, připomínky a) Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení
elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV
(NN)     Starosta seznámil přítomné s Dodatkem ke smlouvě o
uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) na pozemku ppč. 3050/2 v k .ú.
Hamry na Šumavě, v kterém se mění provedení stavebních a montážních prací
do 31. 12. 2014. Starost navrhuje uzavřít Dodatek ke smlouvě o
uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) na pozemku ppč. 3050/2 v k. ú.
Hamry na Šumavě, v kterém se mění provedení stavebních a montážních prací
do 31. 12. 2014.
Předsedající vyzval členy
zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. Nebyly podány další návrhy. Návrh
usnesení :     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením
Dodatku ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) na pozemku ppč.
3050/2 v k.ú. Hamry na Šumavě, v kterém se mění provedení stavebních
a montážních prací do 31. 12. 2014. Výsledek hlasování:   Pro:   6      Proti : 0   Zdrželi se : 0 Usnesení č. 370/2014 bylo schváleno. b) Veřejná schůzeStarosta navrhl, aby veřejná schůze se konala 13. 9.
2014 od 17.00 hodin v přístřeškuna sportovišti. c) Odkanalizování obceStarosta informoval o postupu administrativního ukončení
projektu.  Předsedající ukončil zasedání v 21.10 hod.  Usneseníz 9. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konanéhodne
21. 8. 2014 od 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

 

 367) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje
následující program ustavujícího zasedání:1.         Schválení programu2.         Určení ověřovatelů
zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele3.         Kontrola zasedání z 24.
7. 20144.         Obecně závazná vyhláška
obce Hamry č. 1/2014 o vedení technické mapy obce5.         Žádost o odprodej
pozemku ppč. 3522 v k. ú. Hamry na Šumavě6.         Diskuse, ostatní,
připomínky 368)
Zastupitelstvo obce Hamry vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o vedení technické mapy obce s účinností od
1. 1. 2015. 369)
Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se zveřejněním záměru prodeje
pozemku ppč.3522 v k. ú. Hamry na Šumavě o výměře 796 m2. 370)
Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Dodatku ke smlouvě
o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) na pozemku ppč. 3050/2 v k. ú.
Hamry na Šumavě, v kterém se mění provedení stavebních a montážních prací
do 31. 12. 2014.Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce