| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 10/2014 ze dne 25.9. 2014

Zápis
z 10. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konanéhodne
25. 9. 2014 od 20.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech___________________________________________________________________________ Přítomni : členové ZO dle presenční
listiny a hostéOmluveni : p. Przygrodski, p. Arendáš Zahájení zasedání 
10. 
zasedání Zastupitelstva obce Hamry v roce 2014
bylo zahájeno ve 20.00 hodin starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako
„předsedající“).      Předsedající přivítal členy zastupitelstva
a přítomné hosty a zahájil 10. zasedání zastupitelstva obce v roce 2014.
Konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce
Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní, a to od 17. 9. 2014 do 25. 9. 2014. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.      Předsedající schůze dále z prezenční
listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je
5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 1) Schválení
programu Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.      Předsedající
dal hlasovat o návrhu programu. Návrh
usnesení :      Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje
následující program ustavujícího zasedání:  1. Schválení
  programu

 2. Určení
  ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

 3. Kontrola
  zasedání z 21. 8. 2014

 4. Změna
  rozpočtu – rozpočtová opatření č. 5/2014

 5. Odprodej
  pozemku ppč. 3522 v k. ú. Hamry na Šumavě

 6. Uzavření
  komunikace osazením závory

 7. Odkanalizování
  obce

 8. Diskuse,
  ostatní, připomínky

   
 
       

 Výsledek hlasování:   Pro:
5      Proti: 0
Zdrželi se:   0 Usnesení č. 371/2014 bylo schváleno  2)
Určení zapisovatele a
ověřovatelů 10. zasedání v r. 2014.   Ověřovatelé zápisu č.
10/2014 – p. Mára p. Coufal  a
zapisovatel Zdeňka Coufalová 3)
Kontrola zápisu č. 9/2014 z 21. 8. 2014
   - Obecně závazná vyhláškou obce Hamry č. 1/2014 o vedení technické mapy obce Hamry
byla zveřejněna dne 2. 9. 2014 a sejmuta 18 .9. 2014.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. - Byl zveřejněn záměr prodeje pozemku ppč. 3522 v k.
ú. Hamry na Šumavěo výměře 796
m2 dne 22. 8. 2014 a sejmut 8. 9. 2014. -  Byl uzavřen Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o
připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny
0,4 kV (NN) na pozemku ppč. 3050/2 v k.ú. Hamry na Šumavě, v kterém
se mění provedení stavebních a montážních pracído 31. 12. 2014. - další bez připomínek. 4)
Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 5/2014Starosta seznámil přítomné se změnou
rozpočtu – rozpočtovými opatřenými č. 5/2014. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a
připomínek. Nebyly podány další návrhy. Návrh
usnesení :     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou
rozpočtu – rozpočtovými opatřenýmič. 5/2014. Výsledek
hlasování:   Pro:    5      Proti :     0
Zdrželi se :   0 Usnesení č. 372/2014 bylo
schváleno 5)
Odprodej pozemku ppč. 3522 v k. ú. Hamry na Šumavě     Starosta seznámil přítomné,
že záměr na prodej pozemků ppč. 3522 v k. ú. Hamry na Šumavě o výměře 796
m2 byl zveřejněn na úřední desce dne 22. 8. 2014 a sejmut 8. 9. 2014. Současně byl záměr zveřejněn na
„elektronické úřední desce“.Do dnešního
dne byla přijata žádost na odprodej pozemku od manželů Josefa a Marie
Heralových, bytem V Brance 1212, 334 01 Přeštice.Starosta
navrhl, aby pozemek ppč. 3522 o výměře 796 m2 (ostatní plocha) v k. ú.
Hamry na Šumavě byl prodán manželům Josefu a Marii Heralovým, oba bytem
V Brance 1212, 334 01 Přeštice za cenu 50,- Kč/m2, v kupní smlouvě bude zakotveno předkupní  právo pro obec
Hamry na dobu 10 let. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostihradí
kupující.Kupní
smlouva bude podána na katastrální úřad po uhrazení kupní ceny na účet obce.     Předsedající
vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. Nebyly
podány další návrhy.Návrh usnesení :     Zastupitelstvo obce Hamry
rozhodlo, že pozemek ppč. 3522 o výměře 796 m2 (ostatní plocha) v k. ú.
Hamry na Šumavě bude prodán manželům Josefovi a Marii Heralovým, oba bytem
V Brance 1212, 334 01 Přeštice za cenu 50,- Kč/m2,
v kupní
smlouvě bude zakotveno předkupní právo
pro obec Hamry na dobu 10 let. Veškeré náklady spojené s převodem
nemovitosti hradí kupující. Výsledek hlasování:   Pro:
5     Proti :
0   Zdrželi se : 0 Usnesení č. 373/2014 bylo schváleno. 6)
Uzavření komunikace osazením závory Starosta
informoval přítomné o projednání v zastupitelstvu obce dne 26. 9.
2013 ohledně žádosti Lesů ČR o umístění závory na obecní komunikaci za domem č.
p. 48. Důvodem osazení závory byly vjezdy cizích vozidel do prostorů lesů
v oblasti Ostrého přes zákaz vjezdu. Bylo navrženo umístit závoru na
obecní komunikaci ppč. 3215 v k. ú. Hamry na Šumavě. Zastupitelstvo obce
požadovalo vyjádření Lesů ČR o zajištění přístupu integrovaných záchranných
složek do prostoru za závorou.     Starosta seznámil přítomné o doručení  dopisu od Lesů ČR ohledně
zajištění volného průjezdu záchranné služby a hasičů přes uzavřenou komunikaci
z obce Hamry na křižovatku Pod Stateček. Starosta navrhuje souhlasit s umístěním závory na obecní komunikaci ppč.
3215 v k. ú. Hamry na Šumavě v místě za manipulační plochou a za
podmínky, že Lesy ČR zajistí osazení dopravního značení upozorňující na budoucí
zákaz vjezdu a slepou ulici.     Předsedající
vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. Nebyly
podány další návrhy. Návrh usnesení :     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí
s umístěním závory na obecní komunikaci ppč. 3215 v k. ú. Hamry na
Šumavě v místě za manipulační plochou dle situačního zákresu aza podmínky, že Lesy ČR zajistí osazení dopravního značení upozorňující
na budoucí zákaz vjezdu a slepou ulici. Výsledek hlasování:   Pro:
5    Proti :    0
Zdrželi se : 0 Usnesení č. 374/2014 bylo schváleno. 7)
Odkanalizování obceStarosta informoval o postupu administrativního
ukončení projektu a připojování nemovitostí ke kanalizaci. 8) Diskuse, ostatní, připomínky    a) Dopis od Svazu měst a obcím ČR     Starosta informoval o dopisu od Svazu měst a obcí
ČR ohledně zhoršujícího se stavu bezpečnosti ve většině měst a obcí a
s jejich žádostí o podporu petice ve věci řešení problematiky veřejného
pořádku a sociálních záležitostí.  b) Publikace Českého červeného kříže pro dětiStarosta informoval o nabídce Českého červeného
kříže o zakoupení příručky pro děti „První pomoc není věda“ a nabídka
prezentace do publikace. c) Volby do zastupitelstva obce HamryStarosta informoval o průběhu příprav voleb do
zastupitelstva obce konaných ve dnech10-11. 10. 2014. d) Žádost OS Hamry na Šumavě o příspěvek na pořádání soutěže Hamerský
BivojStarosta informoval o žádosti Občanského sdružení
Hamry na Šumavě, Hamry č.p. 47,o poskytnutí finančního příspěvku na pořádání soutěže
Hamerský Bivoj dne 4.10. 2014. Starosta navrhuje poskytnout OS Hamry na Šumavě na
pořádání soutěže Hamerský Bivoj dne 4. 10. 2014 finanční příspěvek ve výši
2.000,- Kč.     Předsedající
vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek. Nebyly
podány další návrhy. Návrh usnesení :     Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí
s poskytnutím
OS Hamry na Šumavě na pořádání soutěže Hamerský
Bivoj dne 4. 10. 2014 finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč. Výsledek hlasování:   Pro:
5    Proti :    0
Zdrželi se : 0 Usnesení č. 375/2014 bylo schváleno. d) Poděkování zastupitelůmStarosta obce poděkoval přítomným členům za práci
během čtyřletého volebního období.  Předsedající ukončil zasedání v 8.55 hod.          Usneseníz 10. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konanéhodne
25. 9. 2014 od 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

 

 371) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje
následující program ustavujícího zasedání:1.         Schválení programu2.         Určení ověřovatelů
zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele3.         Kontrola zasedání z 21.
8. 20144.         Změna rozpočtu –
rozpočtová opatření č. 5/20145.         Odprodej pozemku ppč.
3522 v k. ú. Hamry na Šumavě6.         Uzavření komunikace
osazení závory7.         Odkanalizování obce8.         Diskuse, ostatní,
připomínky 372)
Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se
změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřenýmič. 5/2014. 373)
Zastupitelstvo obce Hamry
rozhodlo,
že pozemek ppč. 3522 o výměře 796 m2 (ostatní plocha) v k. ú. Hamry na
Šumavě bude prodán manželům Josefovi a Marii Heralovým, oba bytem V Brance
1212, 334 01 Přeštice za cenu 50,- Kč/m2,
v kupní
smlouvě bude zakotveno předkupní právo
pro obec Hamry na dobu 10 let. Veškeré náklady spojené s převodem
nemovitosti hradí kupující. 374) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí
s umístěním závory na obecní komunikaci ppč. 3215 v k. ú.
Hamry na Šumavě v místě za manipulační plochou dle situačního zákresu aza podmínky, že Lesy ČR zajistí osazení dopravního značení upozorňující
na budoucí zákaz vjezdu a slepou ulici. 375) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s poskytnutím Občanskému sdružení  Hamry na
Šumavě na pořádání soutěže Hamerský Bivoj dne 4. 10. 2014 finanční příspěvek ve
výši 2.000,- Kč.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce