| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 1/2006 ZO ze dne 19.1. 2006

Zápis z 1. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry konaného

        dne 19.1. 2006 v 19.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

__________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny

Hosté

 

     Program jednání zastupitelstva obce

 

     1) Zahájení veřejného zasedání.

     2) Kontrola minulého usnesení.

     3) Zpráva kontrolního výboru

     4) Plán péče přírodní památky Královský hvozd.

     5) Žádost p. Arendáše o odklad splátek půjčky.

     6) Návrh rozpočtu na rok 2006.

      7) Bezúplatný převod areálu po PS Pod Ostrým Hamry na Šumavě.

      8) Informace.

      9) Diskuse

    10)  Závěr.

_____________________________________________________________________ 

 

1) Zahájení

 

a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 1.veřejné zasedání

      v roce 2006. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno

           a zahájeno za přítomnosti 6 členů zastupitelstva tj.nadpoloviční většiny, takže

           zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a            

          diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

           Hlasováni: 6 pro

 

c)      Určení ověřovatelé zápisu č.1/2006: p. Coufal, p. Wolf.

 

 

2) Kontrola zápisu a usnesení č. 12/2005 ze zasedání ZO dne 15.12. 2005

 

     Bod 3) Nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 30 byla uzavřena s nájemcem p. Karlem.

 

       -  další bez připomínek

 

3) Zpráva kontrolního výboru

     Kontrola zápisů a usnesení ZO č. 5/2005 – 12/2005    - bez závad.

Kontrola zápisů kontrolní komise :

-         4/2005 nebyl stanoven nový termín na rozřezání dřeva p. Arendášovi,

                  nebyla uskutečněna prezentace Krás Šumavy na CD.

   

Stanovisko starosty :

-         dřevo bylo rozřezáno dle ústní dohody s p. Arendášem v březnu 2005

-         Dotace na prezentaci CD nebyla přidělena

 

4) Plán péče přírodní památky Královský hvozd

    Plán byl předán členům zastupitelstva k prostudování. Připomínky budou projednány

    na dalším zasedání.

 

5) Žádost p. Arendáše o odklad splátky půjčky do 28.2. 2006.

    ZO souhlasí s odkladem splátky půjčky ve výši 40.000,- Kč do 28.2. 2006 a s uzavřením

    dodatkem  ke  smlouvě č. 1/2005. 

    Hlasování : 6 pro

 

6) Návrh rozpočtu na rok 2006.

     Návrh rozpočtu byl předán členům zastupitelstva k prostudování.

    

7) Bezúplatný převod areálu po PS Pod Ostrým Hamry na Šumavě

     ZO projednalo možnost převodu areálu a jeho využití.

     ZO souhlasí s bezúplatným převodem areálu po PS Pod Ostrým Hamry na Šumavě

     na Obec Hamry.

     Předpokládané využití objektu :

-         částečně pro potřeby obce – tj. zřízení obecního úřadu, knihovna, technické zázemí obce, informační středisko, muzeum Královského hvozdu

-         využití hlavní budovy pro sociální účely ( pension pro důchodce, rehabilitační 

      středisko, léčebna apod.)

     Hlasování : 4 pro, 2 se zdrželi hlasování

 

 8 ) Informace a různé

 

a)      Rekonstrukce stávající ČOV u č.p. 30 a dočišťovací rybníček k ČOV

Byly předloženy návrhy na vyřešení problémů se stávající ČOV u č.p. 30

1)      Dočišťovací rybníček v hodnotě cca 700.000,- Kč.

2)      Rekonstrukce stávající ČOV dle návrhu Ing. Nágra v hodnotě cca 35.000,- Kč.

           ZO souhlasí s návrhem č. 2 – rekonstrukce stávající ČOV dle návrhu p. Nágra   

           v hodnotě cca 35.000,- Kč.

          Hlasování : 6 pro

 

      b) Informace starosty:

           - Valná hromada Mikroregionu Šumava – Západ  - kamerový systém a rozvojová

              studie,

 

-         Jednání komise MAS Mikroregionu Úhlava  - předány stanovy a jednací řád,

     informace o dotačních titulech do roku 2013 ( členové p.Przygrodská a p. Koryťák ),

-         Návrh čásového plánu Povodí Berounky – k nahlédnutí na OÚ

-         Kladné vyjádření k podkladům řízení  f. OPTIMAFIN ČR s.r.o. na znovuobnovení MVE

-         Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje - žádosti na dotace se přijímají do 28.2. 2006. Do příštího zasedání připravit návrhy k podání žádosti.

-         Zajistit návrhy na rekonstrukci střechy na č.p. 33  - zajistí starosta.

 

 9) Diskuse

- Na příští zasedání předložit Stupnice platových tarifů pro zaměstnance OÚ a informovat

   o pracovní době zaměstnanců  - zajistí starosta.

 

 

10) Zasedání ukončeno ve 21.50 hod.

 

 

 

 

                                                               Usnesení

        z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného  dne 19.1. 2006

                    od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

 

 

.

 

1)      ZO souhlasí s odkladem splátky půjčky ve výši 40.000,- Kč do 28.2. 2006 a    

       s uzavřením dodatkem  ke  smlouvě č. 1/2005. 

 

       2)   ZO souhlasí s bezúplatným převodem areálu po PS Pod Ostrým Hamry na Šumavě

             na Obec Hamry.

             Předpokládané využití objektu :

-         částečně pro potřeby obce – tj. zřízení obecního úřadu, knihovna, technické zázemí obce, informační středisko, muzeum Královského hvozdu

-         využití hlavní budovy pro sociální účely ( pension pro důchodce, rehabilitační 

      středisko, léčebna apod.)

            

 

      3)   ZO souhlasí s rekonstrukcí stávající ČOV u č.p. 30 dle návrhu p. Nágra   

           v hodnotě cca 35.000,- Kč.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce