| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 12/2014 ze dne 17. 12. 2014

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného


dne 17. 12. 2014 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech


___________________________________________________________________________


Přítomni : členové ZO, dosavadní starosta a místostarosta dle presenční listiny a hosté


Omluveni :


1) Zahájení zasedání12. zasedání Zastupitelstva obce Hamry v roce 2014 bylo zahájeno v 19.00 hodin dosavadním starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).Předsedající přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 12. zasedání zastupitelstva obce v roce 2014. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 8. 12. 2014 do 17. 12. 2014. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomni jsou 4 členové zastupitelstva (z celkového počtu 4 členů zastupitelstva), dosavadní starosta a místostarosta obce a jednání se řídí dle zákona o obcích.


2) Schválení programuPředsedající seznámil přítomné s návrhem programu.


K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.


Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.


Návrh usnesení:Zastupitelé obce Hamry schvalují následující program zasedání:


1. Zahájení jednání


2. Schválení programu


3. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele


4. Kontrola zápisu č. 11/2014 z 20. 11. 2014


5. PSOV 2015


6. Rozpočtové provizorium na rok 2015


7. Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 7/2014


8. Diskuse, ostatní, připomínky 

Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 0Usnesení č. 3/2014 bylo schváleno
3) Určení zapisovatele a ověřovatelů 12. zasedání v r. 2014.


Ověřovatelé zápisu č. 12/2014 - p. Petrželka, p. Arendáš a zapisovatel Miroslav Mára


4) Kontrola zápisu č. 11/2014 z 20. 11. 2014


Připomínky :


K bodu č. 10) – členové inventarizační komise – p. Křovina a p. Arendáš


Další bez připomínek.


5) Program stabilizace a obnovy venkova na rok 2015


Starosta seznámil přítomné s Programem stabilizace a obnovy venkova na rok 2015.Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Tento bod bude projednáván na příštím zasedání.


6) Rozpočtové provizorium na rok 2015


Starosta seznámil přítomné s předloženým rozpisem rozpočtového provizoria na rok 2015.


Předsedající navrhuje, aby v souladu s ust. § 13 odst.2) zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, aby do doby schválení rozpočtu obce Hamry na rok 2015 s účinností od 1.1. 2015 se obec Hamry řídila těmito rozpočtovými pravidly provizoria:


Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy


a výdaji rozpočtu obce po jeho schválení.


Příjmy budou naplňovány podle obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích, dále


pak ze správních poplatků, daní, dotací a z vlastní činnosti obce.


Na běžné výdaje (na provoz, nutné opravy, údržbu obecního majetku, mzdové výdaje…)


budou uvolňovány prostředky ve výši rozpočtu minulého roku.


Dále budou hrazeny závazky z roku 2014 splatné v roce 2015, splátky dle splátkových kalendářů plynoucích z uzavřených smluv a náklady na rozpracované investiční akce z roku 2014 přecházející do roku 2015 zabezpečené příslušnými smlouvami o dílo případně odsouhlasené ZO.


Do doby schválení rozpočtu obce nebudou zahajovány nové investiční akce.


Výdaje, které budou pokryty z dotace nebo příspěvku ze státního rozpočtu, rozpočtu


územních samosprávných celků nejsou omezeny maximálním čerpáním. Jejich čerpání je určeno konkrétními podmínkami poskytnuté dotace nebo příspěvku.


Rozpočtové provizorium na rok 2015:


Příjmy : 2.414.700,- Kč


Výdaje : 2.104.920,- Kč


Splátky úvěru : 343.000,- Kč


Přílohu tvoří rozpis rozpočtového provizoria.


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Nebyly podány další návrhy.


Návrh:


Zastupitelstvo obce Hamry stanovuje v souladu s ust. § 13 odst. 2) zákona č.250/2000 Sb.,


o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, aby do doby schválení rozpočtu obce Hamry na rok 2015 s účinností od 1. 1. 2015 se obec Hamry řídila těmito rozpočtovými pravidly provizoria:


Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy


a výdaji rozpočtu obce po jeho schválení.


Příjmy budou naplňovány podle obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích, dále


pak ze správních poplatků, daní, dotací a z vlastní činnosti obce.


Na běžné výdaje (na provoz, nutné opravy, údržbu obecního majetku, mzdové výdaje…)


budou uvolňovány prostředky ve výši rozpočtu minulého roku.


Dále budou hrazeny závazky z roku 2014 splatné v roce 2015, splátky dle splátkových kalendářů plynoucích z uzavřených smluv a náklady na rozpracované investiční akce z roku 2014 přecházející do roku 2015 zabezpečené příslušnými smlouvami o dílo případně odsouhlasené ZO.


Do doby schválení rozpočtu obce nebudou zahajovány nové investiční akce.


Výdaje, které budou pokryty z dotace nebo příspěvku ze státního rozpočtu, rozpočtu


územních samosprávných celků nejsou omezeny maximálním čerpáním. Jejich čerpání je určeno konkrétními podmínkami poskytnuté dotace nebo příspěvku.


Rozpočtové provizorium na rok 2015:


Příjmy : 2.414.700,- Kč


Výdaje : 2.104.920,- Kč


Splátky úvěru : 343.000,- Kč


Přílohu tvoří rozpis rozpočtového provizoria.


Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti : 0 Zdrželi se : 0Usnesení č. 4/2014 bylo schváleno7) Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 7/2014


Starosta seznámil přítomné se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřenými č. 7/2014.


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Nebyly podány další návrhy.


Návrh usnesení :


Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřenými


č. 7/2014.


Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti : 0 Zdrželi se : 0Usnesení č. 5/2014 bylo schváleno8) Diskuse, ostatní, připomínkya) Rozpočet Dobrovolného svazku obcí Úhlava na rok 2015


Starosta seznámil přítomné s rozpočtem DSO Úhlava na rok 2015. Rozpočet byl zveřejněn dne


14. 11. 2014 a sejmut 1. 12. 2014. Současně byl zveřejněn na „elektronické úřední desce“.


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Nebyly podány další návrhy.


Návrh usnesení :


Zastupitelstvo obce Hamry bere na vědomí Rozpočet Dobrovolného svazku obcí Úhlava na rok 2015.


Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti : 0 Zdrželi se : 0Usnesení č. 6/2014 bylo schváleno
b) Rozpočet Dobrovolného svazku obcí Údolí pod Ostrým na rok 2015


Starosta seznámil přítomné s rozpočtem DSO Údolí pod Ostrým na rok 2015. Rozpočet byl zveřejněn dne 10. 12. 2014. Současně byl zveřejněn na „elektronické úřední desce“.


Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.c) Nové volby do zastupitelstva obce dne 14. 3. 2015


Starosta seznámil přítomné s harmonogramem úkolů a lhůt pro nové volby do zastupitelstva obce, které se uskuteční 14. března. 2015.


Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.


d) Odkanalizování obce


Starosta obce seznámil přítomné z jednání ohledně odkanalizování obce.


Dále seznámil přítomné se stanoviskem DSO Údolí pod Ostrým ohledně projektu Hamry na Šumavě – kanalizační řád D-1 v předních Hamrech.


e) Pozvánka ke kontrolní prohlídce stavby v rámci stavebního dohledu


Starosta seznámil přítomné s pozvánkou ke kontrolní prohlídce stavby v rámci stavebního dohledu na Grübrově dvorci dne 13. 1. 2014 od 9.30 hodin.


f) Protokol o kontrole projektu „Obnova veřejného prostranství v Hamrech – rekonstrukce opěrné zdi na pozemku ppč. 3224“


Starosta seznámil přítomné s Protokolem o kontrole projektu „Obnova veřejného prostranství v Hamrech – rekonstrukce opěrné zdi na pozemku ppč. 3224“.


Zastupitelstvo vzalo na vědomí.


g) Zahájení obnovy katastrálního operátu a částečné revize katastru v k. ú. Zadní Chalupy


Starosta informoval o zahájení obnovy katastrálního operátu a částečné revize katastru v k. ú. Zadní Chalupy.


h) Usnesení Ústředního krizového štábu


Starosta informoval o vydání usnesení Ústředním krizovým štábem k vyhlášení I. stupně bezpečnostní ochrany vymezených objektů státní správy na území ČR.i) Vítání občánků, přestupkové řízení


Starosta informoval o pořádání vítání občánků a informace o přestupcích.Připomínky:


- Pan Coufal vznesl dotaz, kde je kronika obce.


- Pan Kroupa – očíslování lamp veřejného osvětlení


- Pan Petrželka – klestí na točně, výmoly na cestě k Jelínkovi


- Pan Kroupa – přeposlat návrh PSOV 2015 panu Arendášovi
Předsedající ukončil zasedání v 20.50 hod.


 


 


Usnesení


z 12. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného


dne 17. 12. 2014 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech
3) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:


1. Zahájení jednání


2. Schválení programu


3. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele


4. Kontrola zápisu č. 11/2014 z 20. 11. 2014


5. PSOV 2015


6. Rozpočtové provizorium na rok 2015


7. Změna rozpočtu – rozpočtová opatření č. 7/2014


8. Diskuse, ostatní, připomínky


4) Zastupitelstvo obce Hamry stanovuje v souladu s ust. § 13 odst. 2) zákona č.250/2000 Sb.,


o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, aby do doby schválení rozpočtu obce Hamry na rok 2015 s účinností od 1. 1. 2015 se obec Hamry řídila těmito rozpočtovými pravidly provizoria:


Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy


a výdaji rozpočtu obce po jeho schválení.


Příjmy budou naplňovány podle obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích, dále


pak ze správních poplatků, daní, dotací a z vlastní činnosti obce.


Na běžné výdaje (na provoz, nutné opravy, údržbu obecního majetku, mzdové výdaje…)


budou uvolňovány prostředky ve výši rozpočtu minulého roku.


Dále budou hrazeny závazky z roku 2014 splatné v roce 2015, splátky dle splátkových kalendářů plynoucích z uzavřených smluv a náklady na rozpracované investiční akce z roku 2014 přecházející do roku 2015 zabezpečené příslušnými smlouvami o dílo případně odsouhlasené ZO.


Do doby schválení rozpočtu obce nebudou zahajovány nové investiční akce.


Výdaje, které budou pokryty z dotace nebo příspěvku ze státního rozpočtu, rozpočtu


územních samosprávných celků nejsou omezeny maximálním čerpáním. Jejich čerpání je určeno konkrétními podmínkami poskytnuté dotace nebo příspěvku.


Rozpočtové provizorium na rok 2015:


Příjmy : 2.414.700,- Kč


Výdaje : 2.104.920,- Kč


Splátky úvěru : 343.000,- Kč


5) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí se změnou rozpočtu – rozpočtovými opatřenými


č. 7/2014.


6) Zastupitelstvo obce Hamry bere na vědomí Rozpočet Dobrovolného svazku obcí Úhlava na rok 2015.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce