| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 2/2015 ze dne 6. 2. 2015

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného


dne 6. 2. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního v Hamrech


___________________________________________________________________________


Přítomni : členové ZO, dosavadní starosta a místostarosta dle presenční listiny a hosté


Omluveni : p. Žáček


1) Zahájení zasedání2. zasedání Zastupitelstva obce Hamry v roce 2015 bylo zahájeno v 19.00 hodin dosavadním starostou obce Miroslavem Kroupou („dále jako „předsedající“).Předsedající přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 2. zasedání zastupitelstva obce v roce 2015. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hamry zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 28. 1. 2015 do 6. 2. 2015. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomni jsou 3 členové zastupitelstva (z celkového počtu 4 členů zastupitelstva), dosavadní starosta a místostarosta obce a jednání se řídí dle zákona o obcích.


2) Schválení programuPředsedající seznámil přítomné s návrhem programu.


K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.


Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.


Návrh usnesení:Zastupitelé obce Hamry schvalují následující program zasedání:


1. Zahájení jednání


2. Schválení programu


3. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele


4. Kontrola zápisu


5. Stanovení sazeb pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání sběrných nádob pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2015


6. Kontejner na sběr použitého textilu, obuvi a hraček


7. Kompostéry


8. Zabezpečení kulturních akcí v roce 2015


9. Diskuse, ostatní, připomínky
Výsledek hlasování: Pro: 3 Proti: 0 Zdrželi se: 0Usnesení č. 11/2015 bylo schváleno


3) Určení zapisovatele a ověřovatelů 2. zasedání v r. 2015.


Ověřovatelé zápisu č. 2/2015 – p. Arendáš, p. Petrželka a zapisovatel Miroslav Mára.


4) Kontrola zápisu č. 1/2015 z 8. 1. 2015


Bod č. 6 – Byla podána žádost o poskytnutí neinvestiční dotace z programu PSOV Plzeňského kraje na akci „Oprava komunikace v k. ú. Hamry na Šumavě – Knížecí dvůr“ o celkových nákladech 700.000,- Kč.


Bod 8 – Vodné – byl proveden soupis stavu na vodoměrech.


- další bez připomínek


5) Stanovení sazeb pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání sběrných nádob tříděného odpadu pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2015


Starosta navrhl, aby sazby pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání nádob tříděného odpadu pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2015 byly upraveny takto:font-family: "Times New Roman",serif'>Sazba za zajištění odstraňování komunálního odpadu a používání nádob tříděného

font-family: "Times New Roman",serif'>odpadu pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2015

font-family: "Times New Roman",serif'>Sazba za poskytnutou službu

font-family: "Times New Roman",serif'>poplatník

font-family: "Times New Roman",serif'>500,- Kč/ rok bez DPH

font-family: "Times New Roman",serif'>fyzická osoby podnikající a neposkytující ubytování a hostinskou činnost

font-family: "Times New Roman",serif'>1000,- Kč/ rok bez DPH

font-family: "Times New Roman",serif'>právnická osoba neposkytující ubytování a hostinskou činnost

font-family: "Times New Roman",serif'>1.900,- Kč/ rok bez DPH

font-family: "Times New Roman",serif'>fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování ubytovacích služeb

font-family: "Times New Roman",serif'>do 15 lůžek

font-family: "Times New Roman",serif'>3800,- Kč/ rok bez DPH

font-family: "Times New Roman",serif'>fyzická a právnická osoby podnikající v poskytování ubytovacích služeb

font-family: "Times New Roman",serif'>nad 15 lůžek

font-family: "Times New Roman",serif'>2100,- Kč/ rok bez DPH

font-family: "Times New Roman",serif'>fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování ubytovacích služeb

font-family: "Times New Roman",serif'>do 15 lůžek a hostinskou činnost do 15 míst k sezení

font-family: "Times New Roman",serif'>4200,- Kč/ rok bez DPH

font-family: "Times New Roman",serif'>fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování ubytovacích služeb

font-family: "Times New Roman",serif'>do 30 lůžek a hostinskou činnost do 30 míst k sezení

font-family: "Times New Roman",serif'>6200,- Kč /kontejner o objemu 1100 l /rok bez DPH

font-family: "Times New Roman",serif'>fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování ubytovacích služeb

font-family: "Times New Roman",serif'>nad 30 lůžek a hostinskou činnost nad 30 míst k sezení


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.Nebyly podány další návrhy.


Návrh usnesení :


Zastupitelstvo obce Hamry stanovuje sazby bez DPH pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání sběrných nádob tříděného odpadu pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2015 takto :
font-family: "Times New Roman",serif'>Sazba za zajištění odstraňování komunálního odpadu a používání nádob tříděného

font-family: "Times New Roman",serif'>odpadu pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2015

font-family: "Times New Roman",serif'>Sazba za poskytnutou službu

font-family: "Times New Roman",serif'>poplatník

font-family: "Times New Roman",serif'>500,- Kč/ rok bez DPH

font-family: "Times New Roman",serif'>fyzická osoby podnikající a neposkytující ubytování a hostinskou činnost

font-family: "Times New Roman",serif'>1000,- Kč/ rok bez DPH

font-family: "Times New Roman",serif'>právnická osoba neposkytující ubytování a hostinskou činnost

font-family: "Times New Roman",serif'>1.900,- Kč/ rok bez DPH

font-family: "Times New Roman",serif'>fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování ubytovacích služeb

font-family: "Times New Roman",serif'>do 15 lůžek

font-family: "Times New Roman",serif'>3800,- Kč/ rok bez DPH

font-family: "Times New Roman",serif'>fyzická a právnická osoby podnikající v poskytování ubytovacích služeb

font-family: "Times New Roman",serif'>nad 15 lůžek

font-family: "Times New Roman",serif'>2100,- Kč/ rok bez DPH

font-family: "Times New Roman",serif'>fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování ubytovacích služeb

font-family: "Times New Roman",serif'>do 15 lůžek a hostinskou činnost do 15 míst k sezení

font-family: "Times New Roman",serif'>4200,- Kč/ rok bez DPH

font-family: "Times New Roman",serif'>fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování ubytovacích služeb

font-family: "Times New Roman",serif'>do 30 lůžek a hostinskou činnost do 30 míst k sezení

font-family: "Times New Roman",serif'>6200,- Kč /kontejner o objemu 1100 l /rok bez DPH

font-family: "Times New Roman",serif'>fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování ubytovacích služeb

font-family: "Times New Roman",serif'>nad 30 lůžek a hostinskou činnost nad 30 míst k sezení
Výsledek hlasování: Pro : 3 Proti : 0 Zdrželi se : 0Usnesení č. 12/2015 bylo schváleno.6) Kontejner na sběr použitého textilu, obuvi a hračekStarosta seznámil přítomné s předloženou Smlouvou o umístění a provozování kontejnerů na sběr použitého textilu, obuvi a hraček s firmou TextilECO, a.s., se sídlem Za Mototechnou 1114/4, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, IČO : 28101766. Tento kontejner by byl umístěn na odstavné ploše pod č. p. 27.


Nabídka : bez jakýkoliv nákladů obce, bezplatné umístění kontejneru, bezplatný servis – vyprazdňování, technická údržba i čištění kontejneru, vývozy v průměru 1 x za týden.


Starosta navrhuje uzavřít Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů na sběr použitého textilu, obuvi a hraček s firmou TextilECO, a.s., se sídlem Za Mototechnou 1114/4, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, IČO : 28101766 s umístěním na odstavné ploše pod č. p. 27.


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Nebyly podány další návrhy.


Návrh usnesení:


Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů na sběr použitého textilu, obuvi a hraček s firmou TextilECO, a.s., se sídlem Za Mototechnou 1114/4, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, IČO : 28101766 s umístěním na odstavné ploše pod č. p. 27.


Výsledek hlasování: Pro: 3 Proti : 0 Zdrželi se : 0Usnesení č. 13/2015 bylo schváleno7) Kompostéry


Starosta seznámil opět přítomné s vyhláškou č. 321/2014 o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpad a vyzval přítomné o předložení návrhů k zajištění vyhlášky.


Návrhy: p. Kroupa navrhuje zakoupení kompostéru o objemu cca 900 l.


8) Zabezpečení kulturních akcí v roce 2015Starosta vyzval přítomné k předložení návrhů k zabezpečení kulturních akcí v roce 2015


Návrhy:


Masopust – soukromá akce


7. 3. 2015 pořádání setkání k MDŽ – společně s SK Hamry, obec poskytne příspěvek ve výši 50,- Kč / 1 ženu,


5. 4. 2015 pořádání velikonočního koncertu - finanční limit bude stanoven na příštím zasedání ZO


Jarní toulka – obec, Den dětí, 4. 7. 2015 Setkání rodáků - obec , Malá kopaná – SK Hamry, Hamerská sekyra – obec a SK Hamry, 2. 8., 6. 9. 2015 Setkání na Ostrém, Dosečná – SK, Hamerská pouť, Podzimní toulka – obec, Mikulášská nadílka, Adventní zpívání


Návrh usnesení:


Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s pořádáním setkání k MDŽ společně s SK Hamry dne


7. 3. 2015 a s poskytnutím příspěvku ve výši 50,- Kč/ ženu. Dále souhlasí s pořádáním velikonočního koncertu dne 5. 4. 2015.


Výsledek hlasování: Pro: 3 Proti : 0 Zdrželi se : 0Usnesení č. 14/2015 bylo schváleno


9) Diskuse, ostatní, připomínkya) Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“

Starosta seznámil přítomné se žádostí Spolku Lungta, se sídlem Dlouhá 2, Praha o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a to vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 3. na budově úřadu nebo jiném čestném místě.


ZO vzalo na vědomí.b) Zpráva o bezpečnostní situaci a kriminalitě ve služebním obvodu Policie ČR obvodní oddělení Nýrsko v roce 2014


Starosta seznámil přítomné se zprávou o bezpečnostní situaci a kriminalitě ve služebním obvodu Policie ČR obvodní oddělení Nýrsko v roce 2014.


ZO vzalo na vědomí.


c) Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského krajeStarosta seznámil přítomné se Smlouvou o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje s příspěvkem obce ve výši


2.320,- Kč.


Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů a připomínek.


Nebyly podány další návrhy.


Návrh usnesení:


Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje s příspěvkem obce ve výši 2.320,- Kč.


Výsledek hlasování: Pro: 3 Proti : 0 Zdrželi se : 0Usnesení č. 15/2015 bylo schváleno


d) Zpráva z MAS Ekoregionu Úhlava


- zpráva kontrolní komise


- čerpání rozpočtu v r. 2014


- návrh rozpočtu na r. 2015


- informace


Návrh usnesení:


Zastupitelstvo obce Hamry bere na vědomí zprávu o činnosti MAS Ekoregionu Úhlava.


Výsledek hlasování: Pro: 3 Proti : 0 Zdrželi se : 0Usnesení č. 16/2015 bylo schváleno


e) Územní působnost MAS Ekoregionu Úhlava


Návrh usnesení:


Obec Hamry souhlasí se zahrnutím svého katastrálního území do územní působnosti MAS Ekoregionu Úhlava.


Výsledek hlasování: Pro: 3 Proti : 0 Zdrželi se : 0Usnesení č. 17/2015 bylo schváleno


f) Veřejná schůze se uskuteční dne 21. 2. 2015 od 18.00 hodin v Penzionu pod skalou.


- organizační zabezpečení


- vedení schůze


Předsedající ukončil zasedání v 20.30 hod.


 


 


Usnesení


z 2. zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného


dne 6. 2. 2015 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech
11) Zastupitelstvo obce Hamry schvaluje následující program ustavujícího zasedání:


1. Zahájení jednání


2. Schválení programu


3. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele


4. Kontrola zápisu


5. Stanovení sazeb pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání sběrných nádob pro


podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2015


6. Kontejner na sběr použitého textilu, obuvi a hraček


7. Kompostéry


8. Zabezpečení kulturních akcí v roce 2015


9. Diskuse, ostatní, připomínky


12) Zastupitelstvo obce Hamry stanovuje sazby bez DPH pro zajištění svozu komunálního odpadu a používání sběrných nádob tříděného odpadu pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2015 takto :font-family: "Times New Roman",serif'>Sazba za zajištění odstraňování komunálního odpadu a používání nádob tříděného

font-family: "Times New Roman",serif'>odpadu pro podnikající fyzické a právnické osoby v obci na rok 2015

font-family: "Times New Roman",serif'>Sazba za poskytnutou službu

font-family: "Times New Roman",serif'>poplatník

font-family: "Times New Roman",serif'>500,- Kč/ rok bez DPH

font-family: "Times New Roman",serif'>fyzická osoby podnikající a neposkytující ubytování a hostinskou činnost

font-family: "Times New Roman",serif'>1000,- Kč/ rok bez DPH

font-family: "Times New Roman",serif'>právnická osoba neposkytující ubytování a hostinskou činnost

font-family: "Times New Roman",serif'>1.900,- Kč/ rok bez DPH

font-family: "Times New Roman",serif'>fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování ubytovacích služeb

font-family: "Times New Roman",serif'>do 15 lůžek

font-family: "Times New Roman",serif'>3800,- Kč/ rok bez DPH

font-family: "Times New Roman",serif'>fyzická a právnická osoby podnikající v poskytování ubytovacích služeb

font-family: "Times New Roman",serif'>nad 15 lůžek

font-family: "Times New Roman",serif'>2100,- Kč/ rok bez DPH

font-family: "Times New Roman",serif'>fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování ubytovacích služeb

font-family: "Times New Roman",serif'>do 15 lůžek a hostinskou činnost do 15 míst k sezení

font-family: "Times New Roman",serif'>4200,- Kč/ rok bez DPH

font-family: "Times New Roman",serif'>fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování ubytovacích služeb do 30 lůžek a hostinskou činnost do 30 míst k sezení

font-family: "Times New Roman",serif'>6200,- Kč /kontejner o objemu 1100 l /rok bez DPH

font-family: "Times New Roman",serif'>fyzická a právnická osoba podnikající v poskytování ubytovacích služeb nad 30 lůžek a hostinskou činnost nad 30 míst k sezení13) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů na sběr použitého textilu, obuvi a hraček s firmou TextilECO, a.s., se sídlem Za Mototechnou 1114/4, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, IČO : 28101766 s umístěním na odstavné ploše pod č. p. 27.


14) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s pořádáním setkání k MDŽ společně s SK Hamry dne 7. 3. 2015 a s poskytnutím příspěvku ve výši 50,- Kč/ ženu. Dále souhlasí s pořádáním velikonočního koncertu dne 5. 4. 2015.


15) Zastupitelstvo obce Hamry souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje s příspěvkem obce ve výši 2.320,- Kč.


16) Zastupitelstvo obce Hamry bere na vědomí zprávu o činnosti MAS Ekoregionu Úhlava.


17) Obec Hamry souhlasí se zahrnutím svého katastrálního území do územní působnosti MAS Ekoregionu Úhlava.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce