| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 2/2006 ZO ze dne 9.2. 2006

     Zápis z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry konaného

        dne 9.2. 2005 v 19.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

__________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny

Hosté

 

     Program jednání zastupitelstva obce

 

     1) Zahájení veřejného zasedání.

     2) Kontrola minulého usnesení.

     3) Rozpočet na rok 2006.

     4) Plán stabilizace a obnovy venkova - vyhodnocení

     5) Plán stabilizace a obnovy venkova na rok 2006.

     6) Pokuta od MěÚ Klatovy, odbor životního prostředí.

     7) Plán péče o Přírodní památku královský hvozd.

     8) Bezúplatný převod areálu po PS Pod Ostrým Hamry na Šumavě.

     9)  Informace.

  10 )  Závěr.

_____________________________________________________________________ 

 

1) Zahájení

 

a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 2.veřejné zasedání

      v roce 2006. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno

           a zahájeno za přítomnosti 6 členů zastupitelstva tj.nadpoloviční většiny, takže

           zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a            

          diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

           Hlasováni: 6 pro

 

c)      Určení ověřovatelé zápisu č.2/2006: p. Coufal, p. Wolf.

 

 

2) Kontrola zápisu a usnesení č. 1/2006 ze zasedání ZO dne 19.1. 2006

 

       -  bez připomínek

 

3) Rozpočet na rok 2006

    ZO projednalo a schvaluje rozpočet na rok 2006.

    Hlasování : 6 pro

 

4) Plán stabilizace a obnovy venkova ( PSOV )

    Bylo předloženo vyhodnocení PSOV za rok 2005.

    Bez dalších připomínek.

 

5)  Plán stabilizace a obnovy venkova ( PSOV ) na rok 2006

    ZO schvaluje Plán stabilizace a obnovy venkova ( PSOV ) na rok 2006.

    Hlasování : 6 pro

 

6) Pokuta od Městského úřadu Klatovy, odbor životního prostředí

    ZO přijímá pokutu ve výši 10.000,- Kč od MěÚ Klatovy, odbor životního prostředí.

    Hlasování : 6 pro

    

7) Plán péče o Přírodní památku Královský hvozd

     ZO souhlasí s připomínkami k plánu péče.

 

8) Bezúplatný převod areálu po PS Pod Ostrým Hamry na Šumavě.

     ZO souhlasí se zněním souhlasného stanoviska k bezúplatnému převodu.

 

 9 ) Informace a různé

 

a)      Informace k zimní údržbě místních komunikací

          

    b) Plán činností výborů ZO

          - Předsedové výborů připraví plán činnosti svých výborů na další zasedání ZO.

 

 

10) Zasedání ukončeno ve 22.10 hod.

 

 

 

                                                               Usnesení

        z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného  dne 9.2. 2006

                    od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

 

 

.

 

1)  ZO schvaluje rozpočet na rok 2006. ( Rozpočet na rok 2006 tvoří přílohu zápisu ).

 

       2)   ZO schvaluje Plán stabilizace a obnovy venkova ( PSOV ) na rok 2006. ( PSOV

             na rok 2006 tvoří přílohu zápisu ).

 

      3)   ZO přijímá pokutu ve výši 10.000,- Kč od MěÚ Klatovy, odbor životního prostředí.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce