| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 3/2006 ZO ze dne 23.2. 2006

      Zápis z 3. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry konaného

        dne 23.2. 2005 v 19.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

__________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny

Hosté

 

     Program jednání zastupitelstva obce

 

     1) Zahájení veřejného zasedání.

     2) Kontrola minulého usnesení.

     3) Vyhodnocení odvodů místních poplatků podnikajícími subjekty v obci.

     4) Plán činnosti výborů na rok 2006.

     5) Informace

     6) Připomínky

     7) Závěr

_____________________________________________________________________ 

 

1) Zahájení

 

a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 3.veřejné zasedání

      v roce 2006. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno

           a zahájeno za přítomnosti 6 členů zastupitelstva tj.nadpoloviční většiny, takže

           zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

 

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a            

          diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

           Hlasováni: 6 pro

 

 

c)      Určení ověřovatelé zápisu č.3/2006: p.Przygrodski, p. Koryťák.

 

 

2) Kontrola zápisu a usnesení č. 2/2006 ze zasedání ZO dne 9.2. 2006

 

       -  bez připomínek

 

3) Vyhodnocení odvodů místních poplatků podnikajícími subjekty v obci

    Zprávu z kontroly finančního výboru přednesl p. Koryťák.

-         Procentuální využití lůžkové kapacity za rok 2006 zveřejnit v Hamerském listu

-         Informace budou podány na  setkání podnikatelů  starostou

   ZO vzalo na vědomí zprávu finančního výboru a do 30.3. 2006 provést kontrolu zbývajících

   ubytovacích objektů.

 

 

4) Plán činnosti výborů na rok 2006

    Předložil jen p.Coufal. Ostatní předloží na dalším zasedání.

   

   

 

 5 ) Informace a různé

 

a)      Zakoupení technického vybavení

ZO rozhodlo zakoupit : křovinořez, motorová pila, pohonná jednotka a vozík v celkové hodnotě maximálně 100.000,- Kč. Dále bude zakoupeny pracovní pomůcky

pro zaměstnance.

Hlasování : 6 pro

          

    b) Bílá stopa, česko německé setkání u Černého jezera

          - Informoval starosta.

 

6) Připomínky

     P. Koryťák – Ekobus – dotace Správy NP a CHKO Šumava

     Na příštím zasedání bude informovat  starosta.

 

 

7) Zasedání ukončeno ve 21.45 hod.

 

 

 

                                                               Usnesení

        z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného  dne 23.2. 2006

                    od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

 

 

.

 

1)  ZO rozhodlo zakoupit : křovinořez, motorová pila, pohonná jednotka a vozík v celkové  

      hodnotě maximálně 100.000,- Kč. Dále bude zakoupeny pracovní pomůcky

      pro zaměstnance.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce