| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Zápis č. 4/2006 ZO ze dne 23.3. 2006

   Zápis z 4. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hamry konaného

        dne 23.3. 2006 v 19.oo hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

__________________________________________________________________________

 

Přítomni : členové ZO dle presenční listiny

Hosté : Štefan Arendáš

 

     Program jednání zastupitelstva obce

 

     1) Zahájení veřejného zasedání.

     2) Kontrola minulého usnesení.

     3) Podání žádostí o dotace

         a) Program rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji v roce 2006

         b) Přihláška obce do soutěže o vesnici roku

         c) Program INTEREG III.A – příhraniční spolupráce

         d) Další možnosti o dotace

     4) Poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti   

         území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou.

     5) Obytný dům č.p. 33.

     6) Změna pracovní doby zaměstnance.

     7) Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké

         sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 2. a 3. června 2006.

     8) Informace starosty

     9) Závěr

_____________________________________________________________________ 

 

1) Zahájení

 

a)      Starosta přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a zahájil 4.veřejné zasedání

      v roce 2006. Konstatoval, že veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno

           a zahájeno za přítomnosti 5 členů zastupitelstva tj.nadpoloviční většiny, takže

           zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

b)      Schválení programu jednání veřejného zasedání a návrhu, aby hlasování bylo veřejné a            

          diskuse k jednotlivým bodům byla ihned po rozpravě.

           Hlasováni: 5 pro

 

c)      Určení ověřovatelé zápisu č.3/2006: p.Przygrodski, p. Coufal.

 

2) Kontrola zápisu a usnesení č. 3/2006 ze zasedání ZO dne 23.2. 2006

 

       - bod č. 3)  Kontrolu místních poplatků u p. Koryťáka provede p. Tauer a p. Ing. arch.

                         Przygrodská

       - bod č. 4) Plány činnosti výborů nebyly předloženy – do příštího zasedání předloží

                        p. Koryťák, Przygrodski a Wolf

       - bod č. 6) Ekobus – dotaz trvá

       - Setkání podnikatelů je svoláno dne 30.3. 2006 od 19.00 hodin na Chatě Papírně.

 

       -  další bez připomínek

 

3) Podání žádostí o dotace

     a) Program rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji v roce 2006

         ZO souhlasí s podáním žádosti na informační trhací letáky o celkovém rozpočtu

         30.000,- Kč.

         Hlasování : 5 pro

 

b)      Přihláška obce do soutěže o vesnici roku

ZO souhlasí s podáním přihlášky do soutěže „Vesnice roku“.

Hlasování 5 pro

 

c)      Program INTEREG III.A – příhraniční spolupráce

Připravují se dvě žádosti a to : lyžařská stopa, a  poutní místo Kreuzwinkel

 

d)      Starosta informoval o možnosti zažádat o dotaci na setkání rodáků a vanderrungu – v jednání,

dotace na zabezpečení veřejného vodního zdroje  - v jednání.

 

4) Poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti

    území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou

    ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji

    na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou    

    dopravou s příspěvkem ve výši 5160,- Kč.

    Hlasování : 5 pro

 

5) Obytný dům č.p. 33

    Starosta navrhl, aby dům č.p. 33 byl určen k prodeji na základě schválení PSOV. 

    Zastupitelstvo návrh projednalo, záměr prodat dům č.p. 33 bude zveřejněn

    na úřední desce.

 

6) Změna pracovní doby zaměstnance

    Starosta informoval, že k 31.3. 2006 bude ukončen pracovní poměr s p. Nečáskovou .

    Od 1.4. 2006 bude p. Coufalové změněna pracovní smlouva s tím, že pracovní doba

    bude 40 hodin/týden, z důvodu narůstajících administrativních úkonů, zřízení dělnického

    pracovního místa a potřeb obce při přípravě získávání dotačních titulů z fondů EU, přípravě

    projektů atd.

    ZO souhlasí se změnou pracovní smlouvy  p. Coufalové, a to s pracovní dobou

    na 40 hod./týden za stávajících platových podmínek . Bude upřesněna pracovní doba.

    Hlasování : 5 pro

 

7) Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké

    sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 2. a 3. června 2006

    ZO stanovuje minimální počet členů, a to 4 členy okrskové volební komise - 1 zapisovatel  

    + 3 členové.

    Hlasování : 5 pro

 

8) Informace starosty

 

a)      Žádost o spolupráci v souvislosti s nepovolenými dovozy komunálního odpadu ( dle dopisu ).

b)      Opatření k řešení nákazy ptačí chřipky . dle jednání z 2.3. 2006 na MěÚ Klatovy.

c)      Euroregion Šumava – časopis Euroregion – Post –Messenger  - dle zaslané informace

d)      Informace z jednání Mikroregionu Šumava – západ z 2.3. 2006 Srní, 21.3. Modrava.

e)      Informace z jednání MAS Úhlava  - 22.3. 2006

f)        Setkání podnikatelů 30.3. 2006 – příprava programu, organizace, finanční podpora Ekoregionu

g)      Veřejná schůze  – program, organizace , místo konání  Pension Královský  dvůr , dne 31.3. 2006      

h)      Školení BOZP a PO, zadání vypracování směrnic

i)        Pokuta 30.000,- Kč udělena f. Aqua Energie Klatovy za nedodržení stanoveného sanačního průtoku

j)        Vodovod Přední Hamry – smlouva s odběrateli – dle nové vyhlášky, vodoměry, dočasně paušál

k)      Jednání s Lesy ČR – lyžařská stopa, sjezdová trať, vklad do územního plánu, směna pozemků.

 

9) Zasedání ukončeno ve 21.20 hod.

 

 

                                                               Usnesení

        z 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Hamry konaného  dne 23.3. 2006

                    od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Hamrech

 

 

.

 

1)  ZO souhlasí s podáním žádosti z „Programu rozvoje venkovského cestovního ruchu

      v Plzeňském kraji v roce 2006“ na informační trhací letáky o celkovém rozpočtu

      30.000,- Kč.

 

2)  ZO souhlasí s podáním přihlášky do soutěže „Vesnice roku“.

 

3)  ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji

    na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou    

    dopravou s příspěvkem ve výši 5160,- Kč.

 

4)  ZO souhlasí se změnou pracovní smlouvy  p. Coufalové, a to s pracovní dobou

    na 40 hod./týden za stávajících platových podmínek .

 

5)  ZO stanovuje minimální počet členů, a to 4 členy okrskové volební komise (1 zapisovatel  

    + 3 členové) pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 2. a

    3. června 2006.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
Znak obce