| OBECNÍ ÚŘAD HAMRY

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Hamerský list č. 1/2006 - únor 2006

 Místní zpravodaj      číslo 01/2006       únor   2006

 

 

         Znak a prapor obce

 

     Již několik měsíců je na průčelí domu č.p. 30, kde se nachází obecní úřad, umístěn znak naší obce. V Hamerském listu jsme již popisovali jak byl znak získán, přesto se občané dotazují, co jednotlivé kresby a tvary znamenají.

     Tvar znaku je dán tím, že nejde o erb, ale znak obce. Pro udělení znaku Poslaneckou sněmovnou je důležitý tak zvaný blason – přesný popis znaku. Ten musí zůstat stále stejný, i když kdokoliv v budoucnu mu může dát jinou výtvarnou podobu.

     Popis znaku obce Hamry zní : v modro – zeleně děleném štítě nahoře stříbrné palečné kolo, dole zlatý korunovaný lev s červenou zbrojí a jazykem, držící stříbrné rychtářské právo. Palečné kolo je znak, který představuje nejdůležitější prvek hamru, od kterého je odvozeno jméno naší obce. Název palečné je odvozeno od slova palec, tj. vačka, která v hamru zvedá kladivo bucharu. Obec Hamry byla součástí Královského hvozdu, to je sdružení obcí, které byly v majetku krále. K tomuto odkazu se obec hlásí i dnes. Královský hvozd užíval tento znak - v zeleném poli červený lev se zlatou zbrojí a korunkou držící v pařátech zlaté rychtářské právo. Vzhledem k tomu, že tento znak Královského hvozdu porušuje základní heraldické pravidlo ( barva na barvu nelze ) byly barvy lva pro náš znak změněny, byla ponechána pouze zelená barva pole.

Barvy na znaku dle heraldiky znamenají : modrá – moudrost a tradice, zelená – příroda, hory, lesy, stříbrná – sláva, zlatá – bohatství. Tato kombinace barev včetně zlatého lva byla použita i na prapor obce.

 

          Občané , třiďte odpad!

 

    O nutnosti třídit odpad bylo již napsáno mnoho novinových článků a vysíláno mnoho reklam v televizi. Chceme však občanům připomenout, co třídění odpadu znamená pro obec.

V naší obci jsou rozmístěny kontejnery na tříděný odpad takto :

u telefonní budky – plast, sklo, papír,

pod kostelem na odstavné ploše ( proti Tauerům ) - plast, papír,

na předních Hamrech – plast, sklo, papír.

V budoucnu přibude kontejner na plast u Horské chaty na zadních Hamrech a na sklo pod kostelem. Kontejnery vyváží Západočeské komunální služby Plzeň vždy, když se nádoby naplní. Nádoby jsou jejich majetkem. Odvoz platí obec, dostává však nazpět peníze za množství vytříděného odpadu ve výši cca 6.000,- Kč/rok. Pokud se zvýší množství vytříděného odpadu zvýší se i příjmy obce.

     Černé kontejnery umístěné na svozových místech slouží pouze pro komunální odpad,

do nich sklo, plast a papír nepatří. Komunální služby, které kontejnery vyváží mohou vyvezení odmítnout, pokud se tam nachází některé složky z tříděného odpadu.

     Znovu proto připomínáme občanům a majitelům hotelů, pensionů a pohostinství – třiďte odpad.  

       

        Nový autobusový spoj do naší obce

 

     Od prosince 2005 zajíždí do naší obce v odpoledních hodinách další autobusový spoj

z Nýrska. Autobus vyjíždí od autobusové zastávky v Nýrsku po 15 hodině, projíždí obcí Milence do Dešenic, Děpoltic a zpět, dále do Zelené Lhoty, kde odbočuje do Hamrů. V Hamrech se otáčí na autobusové točně za bývalou pilou a vrací se obcí do Zelené Lhoty a pokračuje na Hojsovu Stráž a do Železné Rudy. Přesný jízdní řád je vyvěšen na autobusových zastávkách.

                  

        Komunitní plánování

 

     V mikroregionu Úhlava společně s městem Janovice byl zahájen projekt Komunitního plánování za podpory Plzeňského kraje a Evropské Unie.

Komunitní plánování představuje plánování v oblasti sociálních služeb, vyhodnocení současného stavu a současných potřeb občanů v této oblasti, které povedou k vytyčení dalšího směru vývoje sociální politiky v našem regionu, určení pravidel a poskytování těchto služeb.

V rámci projektu Komunitního plánování bude vydán katalog poskytovatelů sociálních služeb s důležitými informacemi pro současné či budoucí uživatele.

ZAPOJTE SE  do projektu sociálního plánování vyplněním a odevzdáním anketního lístku, který je přílohou tohoto vydání Hamerského listu, účastí na veřejném setkání nebo přímo zapojením v pracovních komisích.Bližší informace a pozvánku na veřejné setkání naleznete na anketním lístku, který můžete vyplněný odevzdat na obecním úřadě, České poště v Nýrsku, nebo též členům zastupitelstva naší obce do 10.3.2006.

 

 

     Strategie rozvoje Mikroregionu Šumava - západ

 

     Firma Eureon, a.s. zpracovatel rozvojové studie Mikroregionu Šumava - západ ( tím i obce Hamry) předala prvé výsledky dosavadního šetření zpracované jako návrhy k připomínkování a doplnění. S obsahem návrhů ve dvou podobách (jeden pro celý mikroregion, druhý pro obec Hamry) se můžete seznámit na našem obecním úřadě.

        Plán péče o Přírodní památku Královský Hvozd

 

Správa CHKOŠ nechala zpracovat nový Plán péče o Přírodní památku Královský Hvozd

na léta 2006- 2013, který obci poskytla k vyjádření. Za obec Hamry bylo zpracováno a

na zastupitelstvu projednáno vyjádření s připomínkami a náměty, které se hlavně týkaly rozvoje života a potřeb obce zejména v oblasti turistického ruchu, které v návrhu Plánu péče nebyly dostatečně řešeny.

Návrh PP v digitální i písemné podobě je k nahlédnutí na OÚ.

 

 

        Pořad bohoslužeb v kostele Panny Marie Bolestné v Hamrech

 

     V letošním roce busou slouženy v kostele P. Marie Bolestné v Hamrech mše svaté každou druhou neděli v měsíci v 10.oo hodin a to : 8.1., 12.2., 12.3., 9.4.., 14.5., 11.6., 9.7., 13.8., 10.9., 8.10., 12.11., 10.12. Mše bude sloužena i o velikonocích 23.4. a o vánocích 25.12.

     Mše svaté bude sloužit náš duchovní správce P. Josef Šimsa, farář Římskokatolické farnosti Nýrsko ( tel. 376571356 ).

     Pro vaši informovanost uvádíme termíny konání bohoslužeb v okolních kostelích :

Nýrsko - kostel sv. Tomáše mše svatá každou neděli v 8.oo hodin,

Zelená Lhota - sv. Wolfganga mše svatá každý měsíc první neděli v měsíci  v 10.oo hodin, Hojsova Stráž – kostel Neposkvrněného početí P. Marie mše svatá pouze v letním období

( VII. – IX. ), třetí neděli v měsíci v 10.oo hodin,

Dešenice – kostel sv. Mikuláše mše svatá každou čtvrtou neděli v měsíci v 10.oo hodin.

     Na základě rozhodnutí Biskupství plzeňského s účinností os 1.1. 2005 došlo ke sloučení Římskokatolické farnosti Nýrsko, která byla utvořena z bývalých farních úřadů Nýrsko, Červené Dřevo, Svatá Kateřina, Hamry, Hojsova Stráž, Dešenice, Děpoltice a Zelená Lhota,

s Římskokatolickou farností Strážov ( adresa : Strážov 117, 340 21 Janovice nad Úhlavou ). Správce farnosti je farář P. Petr Jandera, Strážov č.p. 117 ( tel. 376392149 ), který vykonává duchovní správu v bývalých farních úřadech Strážov, Janovice nad Úhlavou, Týnec, Chlístov. Duchovní správu pro oblast Nýrsko vykonává farář P. Josef Šimsa.

 

                                                                                                                             Jiří Červinka

 

 

        Marná snaha, žádné ocenění, jen další pokuta

 

     Další desetitisícová pokuta, která obec nemine. Znovu rozvířený problém, který se tímto způsobem určitě nevyřeší. Vzpomenu-li na začátky našeho OÚ, musím ocenit, že se již od počátku svého vzniku zabýval vhodným řešením. Záhy si uvědomil, že žumpy postavené kolem roku 1968 jsou pro dnešní dobu nevyhovující, což je vzhledem k I. Vodárenskému pásmu, ve kterém se nalézáme, značně nebezpečné. Bohužel ani nově zbudované čističky

( u některých objektů ) nepracují na takové úrovni, aby splňovaly dnešní normy.

     Již první starosta J. Červinka nechal vypracovat projekt větší centrální čističky, která by dokázala odkanalizovat převážnou část obce. K velké škodě se tento záměr neuskutečnil, protože státní orgány svými požadavky navyšovaly parametry projektu a ten se pak stal pro obec finančně neúnosný.

     Další starosta J. Vlasák se také s odkanalizováním potýkal. Řešení se promítlo jak v urbanistické studii, tak i v zadání pro vypracování územního plánu. Zde byly zamalovány čtyři čističky ( pro zadní, střední a přední Hamry ). Tento dobrý záměr přestal být aktuální po nabídce města Nýrska, které přišlo s řešením odkanalizování několika obcí v rámci projektu „Dobrovolného svazku obcí Důl pod Ostrým“, které se týkalo obcí Nýrska, Dešenic a Hamrů. Projekt velmi finančně náročný pro naši malou vísku, ale pan starosta Purkar i my občané jsme byli přesvědčeni, že toto je jediné definitivní řešení pro budoucnost. Jednou provždy by bylo vyloučeno riziko znečištění vodní nádrže odpadními vodami. Byl by konec trestů, postihů a udávání, jistojistě by to byla velká úleva pro obyvatele i podnikatele, kteří by se mohli lépe rozvíjet. Byli jsme též přesvědčeni, že finanční prostředky v zájmu ochrany přírody a pitné vody, budou nalezeny a přiděleny. Žel bohu pro nás, ale hlavně pro tisíce lidí, kteří jsou na této vodě závislí, dotace v loňském roce přiděleny nebyly.

     Škoda, že tyto skutečnosti a obrovskou snahu Hameráků nikdo neocení, neporadí jak dál. Chybí jakákoliv globální strategie plánu obce do budoucna. Ochranáři, vodohospodáři,

Lesy ČR, myslivci a podnikatelé by si měli společně se zastupiteli obce sejít, vypracovat vizi a této se držet, protože obec nemá prakticky žádné pravomoci na svém katastru. Její strategický plán narušují všechny jmenované instituce. Dalším partnerem ( nikoliv škodnou ) pro OÚ by měl být pozemkový fond, který na našem katastru vlastní mnoho pozemků, prodává a hospodaří bez jakékoliv dohody s obcí. Obci není schopen dodnes poskytnout pozemky, o které má zažádáno, přestože jsou nutné k jejímu rozvoji. Nezbývá než se doprošovat a dlouhá léta o ně škemrat. Je to nelehká úloha starostů a obecního úřadu, který je rok od roku více zatěžován byrokracií, dalšími vyhláškami, novými zákony,….

Je to můj laický pohled na problémy v naší obci, přeji našim občanům v tomto roce mnoho zdraví, štěstí a pevné nervy.

                                                                                                                  Jaroslava Kroupová

 

 

Připomínáme, že pokutu dostala obec za nevyhovující vzorky vypouštěné vody z ČOV

u budovy OÚ. Pro zlepšení činnosti ČOV bude tato v letošním roce částečně rekonstruována.

                

 

                                         Blahopřejeme jubilantům   

 

 

                   Březen     :          František Novotný                           -      50 let

                   Duben      :          Miloslava Morová                           -      50 let

                                               Šimon Valíček                                 -      60 let

                    Květen    :          Jitka Jelínková                                 -      65 let

                                           

 

         Oslavenci přejeme hodně zdraví, dobré pohody a radosti ze života  

 

 

        Masopustní průvod

 

     Zveme všechny občany na Masopustní průvod, který se koná 4.3. 2006.

Sraz všech zúčastněných masek proběhne v 9,.30 hod. u Horské chaty Hamry.

Jsou zvaní všichni krásní i nekrásní, velcí i nevelcí, tencí i netencí, nu prostě přátelé dobré nálady, legrace a drobných blbinek. Účast v masce povinná !

 

__________________________________________________________________________

Hamerský list - místní noviny, vychází 6x za rok, povoleno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 14115, redakce Obec Hamry, kontakt Marie Kropáčková,  Obecní úřad

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hamry | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ