USNESENÍ Č. 15/2005 | OBECNÍ ÚŘAD SRNÍ

USNESENÍ Č. 15/2005

Odstávky elektřiny

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Nadace Agrofert

Usnesení č. 15/2005

Usnesení 15. zasedání OZ ze dne 20. června 2005

 

Schvaluje:

 

-         navýšení ceny vodného a stočného, vodné ze 14,90 na 16,- Kč, stočné z 12,30 na 13,- Kč, celkem vodné a stočné 29,- Kč, platnost od měření duben 2005

      schváleno: 6 hlasy

-         částku 6.000,- Kč na pohoštění – schůzka mikroregionu

schváleno: 6 hlasy

-         částku 2.000,- Kč na nákup cen – Memoriál A. Riepla

schváleno: 6 hlasy

-         částku 43.301,- Kč na provedení oprav elektro, 74.000,- Kč na výměnu lina, 86.553,- Kč na nákup nábytku, 37.531,- Kč na stavební opravy – vše pro budovu OÚ

      schváleno: 6 hlasy

-         částku 1.000,- Kč na dětský den

schváleno: 6 hlasy

-         úpravu rozpočtu za období leden – květen 2005 – rozpočtová změna č. 1

schváleno: 6 hlasy

-         převod hospodářského výsledku hospodářské činnosti za rok 2004 ve výši 141.288,06 na účet hlavní činnosti

schváleno: 6 hlasy

-         závěrečný účet obce za rok 2004 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření, a to bez výhrad

schváleno: 6 hlasy

-         nabídku na odprodej pozemků – I. zóna NPŠ, viz příloha č. 1

schváleno: 6 hlasy

-         zpoplatnění odběratelů vody v osadě Mechov, cena 14,- Kč/m3 – od 1.7. 2005

schváleno: 6 hlasy

-         směnu pozemku p. Leiše, p.p.č. 1250 (obec) o rozloze 805 m2 za pozemek p.p.č. 1248 o rozloze 1917 m2 (p. Leiš), převod zbylé části o rozloze 805 m2 na obec

schváleno: 6 hlasy

-         revokaci bodu č. 13 usnesení 8. zasedání OZ ze dne 22.3. 2004 – p. Leiš

schváleno: 6 hlasy

-         koupi pozemku p.č. 1999/7 od VLS, s.p., Praha za cenu dle znaleckého posudku, tj. 15.900,- Kč

schváleno: 6 hlasy

-         odkup  p.p.č. 1953/11 o rozloze 315 m2 a úhradu nákladů spojených s geodet. zaměřením a vypracováním kupní smlouvy

schváleno: 6 hlasy

-         pořízení změny ÚP č. 2, která bude pokrývat celé správní území obce Srní a zadání zpracování firmě EGF s.r.o., Sušice zastoupené Ing. arch. Fraňkem

schváleno: 6 hlasy

-         částku cca 25.000,- Kč firmě AgAkcent, s.r.o. Klatovy za zpracování žádosti o poskytnutí dotace z prostředků EU

schváleno: 6 hlasy

      -    úplatný převod dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/1999 Sb., pozemku p.č. 1407/2

v k.ú. Srní I od PF ČR, k rozšíření komunikace dle projekt. dokumentace

schváleno: 6 hlasy

 

 

      -    uvolnění částky 200.000,- Kč z finančních prostředků Antýgl s.r.o. Městu Kašperské

           Hory – nájem pozemků rok 2004

            schváleno: 6 hlasy

-         uvolnění částky 200.000,- Kč z finančních prostředků Antýgl s.r.o. Městu Kašperské

Hory – nájem pozemků rok 2005

schváleno: 6 hlasy

-         odkup části pozemku p.č. 2327/2 v k.ú. Srní I od ZČE a.s., Plzeň

schváleno: 6 hlasy

-         částku 20.000,- Kč na zajištění srňské pouti

schváleno: 6 hlasy

-         přerozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Srní za rok 2004 dle nové žádosti, celkový HV 84.022,44 Kč, 80% fond rezervní (67.222,44) a 20% fond odměn (16.800,-)

schváleno: 6 hlasy

-         změnu rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Srní za období leden – květen 2005

schváleno: 6 hlasy

-         smlouvu o úhradě mzdových nákladů pro zaměstnance PO ZŠ a MŠ Srní na I. pololetí roku 2005 na částku 35.364,- Kč

schváleno: 6 hlasy

-         revokaci bodu usnesení z 12. zasedání ze dne 16.12. 2004 o odkoupení pozemku p.č. 1998/7 od VLS s.p. Praha – jedná se o pozemek p.č. 1999/7

schváleno: 6 hlasy

-         nákup 4 pracovních oděvů pro SDH Srní

schváleno: 6 hlasy

-         použití finančního daru od firmy L c L, s.r.o., Brno - sportoviště v areálu ZŠ a MŠ Srní

schváleno: 6 hlasy

-         zřízení tříčlenné školské rady při Základní škole v Srní, platnost od 1.1. 2006

schváleno: 6 hlasy

 

 

Bere na vědomí:

-         zprávu starosty obce o činnosti obecního úřadu

-         připomínku p. Panenky ohledně vypouštění fekálií u panelových domů č.p. 108-110

-         požadavek na přítomnost majitele nemovitosti při výměně vodoměrů

-         bezplatné zapůjčení vozidla obce pro děti na školní výlet do Plzně

-         zadání objednávky firmě GSK na geodetické zaměření obecní komunikace St. Srní a objednávku firmě EGF Sušice na zpracování projektu této komunikace

-         zpracování projektu na kašnu ve středu obce Ing. arch. Jandou

-         uzavření pracovních smluv s pí Vávrovou, Faifrdlíkovou, Preslovou, Kalnou

      a p. Grolmusem

-         sběr nebezpečného odpadu a kovového šrotu

-         notářský zápis pozemků dle přídělové listiny č. 35 a 63 a jejich převod do vlastnictví obce

-         likvidaci oplocení na pozemcích ve vlastnictví PF ČR okolo komunikací – likvidaci bude provádět firma Frančík, která si najala na tuto práci SDH Srní

-         zpracování projektu na vytápění hasičské zbrojnice a zpracování projektu na obecní komunikaci pod panelovými domy 108-110 firmou EGF Sušice

-         sepsání notářského zápisu na kupní smlouvu s p. Ujcem – nemovitost č.p. 169

 

-         žádost manželů Jakoubkových o odkoupení p.p.č. 1998/3 o rozloze 794 m2

-         zaslání žádosti PF ČR Klatovy o převod p.p.č. 1407/7 v k.ú. Srní I

-         žádost p. Lenharta o odkoupení p.p.č. 1998/1 o rozloze 521 m2, bude řešeno na dalším zasedání OZ

-         uzavření smlouvy na sekání trávy s firmou Gastrocitadela Plzeň (penzion Efekt, Srní)

-         poplatky za výběr parkovného na parkovištích zůstávají beze změny

-         odstranění komunikační překážky – reklamní tabule ZČE a.s. Plzeň

-         zjištění státního stavebního dohledu na stavbě objektu garáže stavebníků Josefa a Jany Sklenaříkových – nedodržení podmínek stavebního povolení – vydáno rozhodnutí

      o odstranění stavby

 

 

 

 

 

 

                        Ing. Jiří Kec                                                    Ing. Václav Veselý

                       místostarosta                                                 starosta

 

 

 

 

 

 

Zapsal:   Václav Sklenář

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Eva Jiříková

                                  Jaroslava Švajková                              

                  

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Srní | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ