| OBECNÍ ÚŘAD SRNÍ

Chybné voláníChybné volání

Odstávky elektřiny

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Nadace Agrofert

Usnesení č. 14 z 30.10.2008

USNESENÍ

14. zasedání OZ  Obce Srní

konaného dne 30.10.2008 v 19.00 hodin
v požární zbrojnici

 

2) návrh rozpočtové změny č. 6 pro rok 2008
     zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtové změny č. 6 pro rok 2008

pro :      8                                         proti :   -                                      zdržel se : -

3) různé

 

1. zastupitelstvo schvaluje podepsání kupní smlouvy s p. J. Raisem  k prodeji
     obecního pozemku p.č. 1993/27, k.ú. Srní I

pro :      8                                         proti :   -                                      zdržel se : -
 

2. zastupitelstvo schvaluje následující objekty: bývalá fara, „Bartoška“ a škola
    jako kulturní  dědictví obce
pro :      8                                         proti :   -                                      zdržel se : -
 

3. zastupitelstvo schvaluje výjimku z počtu žáků v ZŠ a MŠ Srní.
pro :      8                                         proti :   -                                      zdržel se : -
 

4. zastupitelstvo schvaluje jednostranné zvýšení nájemného obecních bytů
    na 19,12 Kč / m2 / měsíc s platností od 1.ledna 2009.
pro :      8                                         proti :   -                                      zdržel se : -
 

5. zastupitelstvo schvaluje jednorázový poplatek za věcná břemena f. ČEZ a.s.
     na obecních pozemcích následovně: 100,-- Kč za každý běžný metr vzdušného
     i podzemního vedení NN a VN.
pro :      8                                         proti :   -                                      zdržel se : - 


6. zastupitelstvo schvaluje uzavření Mandátní smlouvy k provedení výběrového řízení
     s  f. Stavební poradna s.r.o., České Budějovice na vybudování technické infrastruktury
     v lokalitě Pod Spáleným Vrchem. (Položení plynovodu, dešťové kanalizace
     a vodovodního řadu).

pro :      8                                         proti :   -                                      zdržel se : - 

 

7. zastupitelstvo schvaluje podepsání Smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení
    uvedeného pod bodem 6.

pro :      8                                         proti :   -                                      zdržel se : - 


8. zastupitelstvo schvaluje proplacení doplatku ve výši 1.154.290,-- Kč Římskokatolické
    farnosti Srní, Náměstí 14, Kašperské Hory za budovu fary, stodoly a pozemky ve dvou
    splátkách.
 
pro :      8                                         proti :   -                                      zdržel se : -

 

9. zastupitelstvo schvaluje směnu části obecního pozemku p.č. 1918/16 díl c, k.ú. Srní I
    za část pozemku p.č. 1918/15 díl b, který patří manželům Sklenaříkovým.
    (GP č.493-64/2008). Veškeré finanční náklady spojené s touto směnou budou oběma
    stranami hrazeny stejnou polovinou.

pro :      8                                         proti :   -                                      zdržel se : - 


10. zastupitelstvo schvaluje pronájem obecního bytu č, 18, Srní 18 od 1.11.2008.
      Nová nájemkyně je pí. Eleonóra Mészárosová.

pro :      8                                         proti :   -                                      zdržel se : -
 

11. zastupitelstvo schvaluje pronájem požární zbrojnice taneční skupině v době
      od 7. – 9.11.2008. Výše nájemného: 1.000,-- Kč včetně úklidu.

pro :      8                                         proti :   -                                      zdržel se : -

12. zastupitelstvo schvaluje sestavení všech inventarizačních podkomisí a hlavní
      inventarizační komise k provedení inventur za rok 2008 - viz příloha.

pro :      8                                         proti :   -                                      zdržel se : - 

 

13. zastupitelstvo schvaluje proplacení 2 faktur f. KVINT Vlachovo Březí s.r.o. ve výši:
      Vodovod a ÚV :                         916.153,-- Kč

      Oprava místních komunikací: 2.255.123,-- Kč
pro :      8                                         proti :   -                                      zdržel se : - 

 

14. zastupitelstvo schvaluje proplacení 2 faktur f. Stavební poradenství -Hanakovič Milan,
      Vítějovice ve výši: 655.973,-- Kč a 829.862,-- Kč (stavební obnova objektu „Bartoška“)                                 

pro :      8                                         proti :   -                                      zdržel se : - 

 

15. zastupitelstvo schvaluje proplacení 2 faktur f. Přemysl Písař Klatovy ve výši:  
      843.769,-- Kč a 263.713,-- Kč (vybudování Vzpomínkového parku)

pro :      8                                         proti :   -                                      zdržel se : - 

 

16. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury za nákup map a turistických známek
      pro Infocentrum Srní ve výši: 3.144,-- Kč

pro :      8                                         proti :   -                                      zdržel se : -

 

17. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury f. Václav Zdeněk, Dlouhá Ves za revizi
      výtahu v kotelně a školení. Částka:  1.241,-- Kč.
pro :      8                                         proti :   -                                      zdržel se : - 

 

18. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury f.Ing. Vítězslav Kohout Sušice za stavební
     úpravy chodníku ve výši:  21.169,-- Kč.

pro :      8                                         proti :   -                                      zdržel se : - 


19. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury f. Přemysl Paroubek Sušice za opravu VO
     ve výši 3.234,-- Kč.

pro :      8                                         proti :   -                                      zdržel se : - 

 

20. zastupitelstvo schvaluje proplacení 3 faktur f. Stavební poradna s.r.o. České
     Budějovice za provedení zadávacích řízení na: opravu MK, stavební obnovu objektu
     „Bartoška“ a vybudování Vzpomínkového parku. Částka: 3x  17.850,-- Kč.
pro :      8                                         proti :   -                                      zdržel se : -

 

21. zastupitelstvo schvaluje  proplacení 2 faktur f.KVINT Vlachovo Březí s.r.o
      za: Rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace. Částky: 705.713,-- Kč
      a 1.863.619,-- Kč.

pro :      8                                         proti :   -                                      zdržel se : - 

 

22. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury f.EGF s.r.o. Sušice za projekt cyklostezky
      Srní - Staré.Srní ve výši 23.562,-- Kč.

pro :      8                                         proti :   -                                      zdržel se : - 


23. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury chatě Forward za ubytování členů
      orchestru a pěveckého sboru ve výši18.800,-- Kč.
pro :      8                                         proti :   -                                      zdržel se : - 


24. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury f. Skala Miloslav, Hrádek u Sušice
     za provedení elektrických instalací v objektu „Bartoška“ ve výši 30.200,-- Kč.

pro :      8                                         proti :   -                                      zdržel se : -

 

25. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury p.Jaromíru Makovičkovi Srní 189
     za zhotovení dřevěného obložení Stolu smíření ve výši 6.000,-- Kč.

pro :      8                                         proti :   -                                      zdržel se : - 

 

26. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury f. ZAHAS za část výstroje členů SDH Srní
      ve výši 25.656,-- Kč.

pro :      8                                         proti :   -                                      zdržel se : -

 

27. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury právnickému poradci obce Srní
     JUdr. Nesvedovi ve výši 45.440,-- Kč.

pro :      8                                         proti :   -                                      zdržel se : -

28. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury f.Ing.Koktán Strakonice za zhotovení
     GP pro směnu pozemků mezi obcí a manžely Sklenaříkovými ve výši 4.760,-- Kč.
pro :      8                                         proti :   -                                      zdržel se : -
 

29. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury f. Ing. Pecha Lhenice za zhotovení
      znaleckého posudku pro obecní lesy  ve výši 13.738,-- Kč.

pro :      8                                         proti :   -                                      zdržel se : -

30. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury f. Ing. Radek Spurný  Mochtín 38
     za vypracování znaleckého posudku pro objekt „Bartoška“ - plynový kotel.
     Částka 2.000,-- Kč.

pro :      8                                         proti :   -                                      zdržel se : -

31. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury f. Karel Macán Klatovy za vypracování
     plánu pro parkování ve výši 10.115,-- Kč.

pro :      8                                         proti :   -                                      zdržel se : -

32. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury f..Otavastav s.r.o. Dlouhá Ves za nátěr
      střechy, opravu okapů a umístění sněhových zábran na ÚV ve výši 55.954,-- Kč.

pro :      8                                         proti :   -                                      zdržel se : - 

 

33. zastupitelstvo schvaluje podepsání Smlouvy o dílo s f. Bedřich Touš, Úherce
      na vybudování částečného VO v lokalitách: Staré Srní, Pod Spáleným Vrchem
      a Mechov.

pro :      8                                         proti :   -                                      zdržel se : -
 

34.zastupitelstvo schvaluje zřízení věcného břemena na části pozemku  p.č. 1971/2,
     k.ú. Srní I pro výstavbu Benzinové čerpací stanice Srní pro f. SP MÁCHOVA
     DEVELOP s.r.o. Klatovy.

  pro :      8                                         proti :   -                                      zdržel se : -

35. zastupitelstvo schvaluje uzavření nájemní smlouvy pro část pozemku
      p.č. 1971/2, k.ú. Srní I (1401 m2) s f. SP MÁCHOVA DEVELOP s.r.o,
      Klatovy na dobu 30 let pro provoz čerpací stanice.

pro :      8                                         proti :                                         zdržel se :  


36. zastupitelstvo schvaluje částku ve výši 300.000,-- Kč na vybudování dešťové
      kanalizace v centru obce Srní podél kostela směrem hotel Srní.    
pro :      8                                         proti :                                         zdržel se :  

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Srní | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ