| OBECNÍ ÚŘAD SRNÍ

Chybné voláníChybné volání

Odstávky elektřiny

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Nadace Agrofert

Usnesení č. 16 z 02.03.2009

USNESENÍ

16. zasedání OZ  Obce Srní

konaného dne 02.03.2009
 v 19.00 hodin v požární zbrojnici
 

 

2) návrh rozpočtové změny č. 1 pro rok 2009
   
zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtové změny č. 1 pro rok 2009
pro :  8                                             proti :  -                                      zdržel se :   -

3) různé

 1. zastupitelstvo schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s PO III Sušice o poskytování
     administrativních a vzdělávacích služeb Egon centra.

pro :  8                                             proti :  -                                      zdržel se :   -

 

2. zastupitelstvo schvaluje zřízení Czech POINtu a podání žádosti o dotaci.

pro :  8                                             proti :  -                                      zdržel se :   -

 

3. zastupitelstvo schvaluje Podmínky rozhodnutí o poskytnutí a přijetí dotace z IOP
    na zavádění ITC v územní veřejné správě.     

pro :  8                                             proti :  -                                      zdržel se :   -

4. zastupitelstvo schvaluje zadání zhotovení odhadu na lesní školku.
pro :  8                                             proti :  -                                      zdržel se :   -

 

5. zastupitelstvo schvaluje podepsání dodatků č. 38 – č. 42 s f. Rumpold, s.r.o. Sušice

pro :  8                                             proti :  -                                      zdržel se :   -

 

6. zastupitelstvo schvaluje uzavření SOD s ing. Koplíkem – jedná se o vypracování
    technické dokumentace včetně stavebního povolení na úpravu cesty a chodníčku
    u kostela. Cena celkem: 17.850,-- Kč.

pro :  8                                             proti :  -                                      zdržel se :   -
 
7. zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
    věcného břemene s f. ČEZ Distribuce a.s. na akce:
    - Staré Srní 3 RD

    - Mosau 4 RD
    - Rokyta – Holasová, přeložka
    - Srní hotel kNN

pro :  8                                             proti :  -                                      zdržel se :   -

8. zastupitelstvo schvaluje podepsání dodatku č. 1/2009 od KÚ Plzeň a zároveň
    zaplacení příspěvku pro zajištění dopravní obslužnosti 2009 ve výši: 17.400,-- Kč.
 pro :  8                                             proti :  -                                      zdržel se :   -

 

9. zastupitelstvo schvaluje hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Srní
    za rok 2008. Výnosy ve výši: 1. 785,69 tisíc Kč, náklady ve výši: 1.802,67 tisíc Kč.
    Ztráta ve výši 16.975,30 Kč bude kryta z rezervního fondu příspěvkové organizace.  

pro :  8                                             proti :  -                                      zdržel se :   - 

 

10. zastupitelstvo schvaluje příspěvek do tomboly pro Okresní sdružení hasičů Klatovy
     ve výši: 1.000,-- Kč.
pro :  8                                             proti :  -                                      zdržel se :   -

11. zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 3.000,-- Kč na hasičský bál v Srní.

pro :  8                                             proti :  -                                      zdržel se :   -

12. zastupitelstvo schvaluje proplacení jednorázového příspěvku ve výši 500,-- EUR
      na akci Tierisch wild II.
pro :  8                                             proti :  -                                      zdržel se :   -

 

13. zastupitelstvo schvaluje přistoupení obce Srní k projektu Tierisch wild III
      prostřednictvím Mikroregionu Šumava-západ, který je českým partnerem projektu:
      Program přeshraniční spolupráce Cíl 3, ČR – svobodný stát Bavorsko.

pro :  8                                             proti :  -                                      zdržel se :   -

14. zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy s Mikroregionem Šumava- západ
      obsahující následující prohlášení a záruky:

  • záruka obce na celkové předfinancování projektu Tierisch wild III –
    celková částka: 16.621,-- EUR (cca. 465.400,-- Kč)
  • prohlášení obce, že v případě porušení dotačních podmínek, které budou mít
    za následek zkrácení, nebo odebrání dotací, uhradí obec tuto částku
    bezodkladně Mikroregionu Šumava-západ
  • zastupitelstvo obce pověřuje starostku k podepsání této smlouvy.

 pro :  8                                             proti :  -                                      zdržel se :   -

   

15. zastupitelstvo schvaluje odprodej části pozemku p.č.1210/5, k.ú. Srní I o výměře
      98 m2 , trvalý travní porost manželům Makovičkovým, p. Nutterovi a p. Čtrnáctému.
      Cena: 100,-- Kč/m2

pro :  8                                             proti :  -                                      zdržel se :   -

16. zastupitelstvo schvaluje uzavření Darovací smlouvy s pí. Ing. M. Paulovou, Příbram
      na část pozemku p.č. 1903/3, k.ú. Srní I, o výměře 165 m2 , trvalý travní porost.

pro :  8                                             proti :  -                                      zdržel se :   -

17. zastupitelstvo schvaluje Spisový a skartační řád OÚ Srní, platnost od 01.01.2009

pro :  8                                             proti :  -                                      zdržel se :   -

18.
zastupitelstvo schvaluje ponechání hospodářského výsledku z hospodářské činnosti
      za rok 2008 ve výši: 38.815,73 Kč na účtu hospodářské činnosti

pro :  8                                             proti :  -                                      zdržel se :   -

19. zastupitelstvo schvaluje výši provozních nákladů na žáka a období červenec –
      prosinec 2008.Částka: 2.865,-- Kč na 1 žáka.
    

pro :  8                                             proti :  -                                      zdržel se :   -

20. zastupitelstvo schvaluje proplacení provozních nákladů na ZŠ Kašperské Hory,

      ve výši 14.325,-- Kč za období červenec – prosinec 2008.
pro :  8                                             proti :  -                                      zdržel se :   -
 

 

21. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury p. Mourečkovi, Prášily ve výši 16.800,-- Kč
     za výpomoc stavební komisi za rok 2008.
pro :  8                                             proti :  -                                      zdržel se :   -

 

22. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury p. JUDr. Mikovi, Klatovy – exekutorské
      náklady ve výši: 4.165,-- Kč.

pro :  8                                             proti :  -                                      zdržel se :   -

23. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury p. Hromadovi, Měčín za opravu kopírek
      a tiskáren ve výši: 6.000,-- Kč.
pro :  8                                             proti :  -                                      zdržel se :   -
 

24. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury f. MCU České Budějovice a Správa
      NP Šumava za dodání map a prospektů pro Infocentrum Srní, ve výši: 6.261,-- Kč.

pro :  8                                             proti :  -                                      zdržel se :   -

 

25. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury f. Alis s.r.o.  Česká Lípa – udržovací
      poplatek programu KEO za rok 2009 ve výši: 5.117,-- Kč.
pro :  8                                             proti :  -                                      zdržel se :   -

 

26. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury pí. Patlejchové Sušice za zhotovení
      informačních tabulí  ve výši: 2.205,-- Kč (SZIF – udělené dotace v roce 2008)

pro :  8                                             proti :  -                                      zdržel se :   -

27. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury f. Sttavební poradna s.r.o. České
      Budějovice za provedení výběrového řízení: ZTV Pod Spáleným Vrchem ve výši:
      17.850,-- Kč.

pro :  8                                             proti :  -                                      zdržel se :   -

28. zastupitelstvo schvaluje proplacení členského příspěvku - rok 2009 Mikroregionu
      Šumava-západ ve výši 1.000,-- Kč.

pro :  8                                             proti :  -                                      zdržel se :   -

 

29. zastupitelstvo schvaluje proplacení členského příspěvku - rok 2009                                                      
     
Regionálnímu sdružení Šumava Stachy ve výši 1.512,-- Kč.

pro :  8                                             proti :  -                                      zdržel se :   -

 

30. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury p. T. Horovi za dodání leteckých snímků
      obce, ve výši: 2.499,-- Kč.
pro :  8                                             proti :  -                                      zdržel se :   -


31. zastupitelstvo schvaluje proplacení geodetického zaměření dešťové kanalizace podél
      kostela f. GETEKA Strakonice ve výši: 15.291,50 Kč.

pro :  8                                             proti :  -                                      zdržel se :   -

32. zastupitelstvo schvaluje vyřazení materiálu a zařízení dle Návrhu ze dne 31.12.2008
      ve výši: 137.867,80 Kč.

pro :  8                                             proti :  -                                      zdržel se :   -

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Srní | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ