USNESENÍ Č. 8 Z 10.12.2007 | OBECNÍ ÚŘAD SRNÍ

USNESENÍ Č. 8 Z 10.12.2007

Odstávky elektřiny

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Nadace Agrofert

Usnesení č. 8 z 10.12.2007

USNESENÍ

8. zasedání OZ Obce Srní

konaného dne 10.12.2007 v 19.00 hodin
v budově požární zbrojnice2) Návrh rozpočtu 2008
a
) zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2008 v souladu s rozpočtovým výhledem na rok
2008
pro : 9 proti : - zdržel se : -

b) zastupitelstvo schvaluje úpravu rozpočtového výhledu na rok 2008.
pro : 9 proti : - zdržel se : -

c) zastupitelstvo schvaluje rozpočtové výhledy na rok 2009 a 2010.
pro : 9 proti : - zdržel se : -

d) zastupitelstvo schvaluje pověření starostky obce ke schválení rozpočtové změny č. 5 ke dni
31.12.2007 a na nejbližším zasedání OZ s těmito změnami zastupitele seznámit.
pro : 9 proti : - zdržel se : -

e) zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 4
pro : 9 proti : - zdržel se : -

3) Různé

a
)
zastupitelstvo schvaluje podepsání Smlouvy o dílo mezi obcí a firmou ČEZ – Obnovitelné
zdroje, s.r.o. na úpravu lyžařských stop v období 1.1. – 30.4.2008
pro : 9 proti : - zdržel se : -

b) zastupitelstvo schvaluje zařazení následujících zažádaných dotačních titulů následovně:
- Oprava Bartošky – kulturní dědictví obce :
investiční výdaj
- Výměna oken a venkovních dveří v budově hasičské zbrojnice : investiční výdaj
- Rehabilitace prostoru zrušeného hřbitova -Vzpomínkový park : investiční výdaj
- Oprava 3 místních obecních komunikací : neinvestiční výdaj
pro : 9 proti : - zdržel se : -

c) zastupitelstvo schvaluje Přílohu k OZV č. 4/01 pro rok 2007 – osvobození občanů
s místním trvalým pobytem od poplatků za shromažďování, sběr, třídění, přepravu a
odstraňování odpadů.

pro : 9 proti : - zdržel se : -


d) zastupitelstvo schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi obcí a Technickými službami
obce Srní, s.r.o. k pronájmu jedné místnosti v objektu OÚ Srní, čp. 113 pro rok 2007 na
dobu neurčitou.
pro : 9 proti : - zdržel se : -


e)
zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 4 k “ Oběhu účetních dokladů obce Srní”.(Odvádění
hotovosti z Infocentra Srní v době provozu, nejpozději poslední pracovní den v měsíci do
pokladny Obecního úřadu Srní ).
pro : 9 proti : - zdržel se : -

f) zastupitelstvo schvaluje Návrh provozního rozpočtu ZŠ a MŠ Srní na rok 2008 ve výši
340.000,-- Kč
pro : 9 proti : - zdržel se : -

g) zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur Mikroregionu Šumava-západ, p. ing.
J..Tachovskému, Klatovy za zpracování žádostí na dotační tituly pro následující akce :
- Oprava “ Bartošky”- kulturní dědictví obce
- Výměna oken a venkovních dveří v budově hasičské zbrojnice
- Rehabilitace prostoru zrušeného hřbitova –Vzpomínkový park,
ve výši 3x 5.000,-- Kč.
pro : 9 proti : - zdržel se : -

h) zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury firmě Přemysl Písař Klatovy za vypracování
návrhu rehabilitace prostoru zrušeného hřbitova- “Vzpomínkový park”, ve výši:
22.829,-- Kč včetně DPH.
pro : 9 proti : - zdržel se : -

ch) zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury firmě Stav + Soft Sušice za vyhotovení
rozpočtů na rekonstrukci Bartošky a výměnu oken a venkovních dveří v požární zbrojnici
Srní, ve výši : 9.529,-- Kč včetně DPH.
pro : 9 proti : - zdržel se : -

i)
zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury firmě Regionální poradenská agentura, s.r.o.
v Brně, za zpracování žádosti o dotace pro: Obnovu 3 místních komunikací v obci Srní .
ve výši 23.800,-- Kč včetně DPH.
pro : 9 proti : - zdržel se : -

j) zastupitelstvo schvaluje směnu pozemků Obce Srní v k.ú. Srní I, p.č. 1944/3
p.č. 1944/7
p.č. 1944/8
p.č. 1944/9

za pozemky ve vlastnictví p. Františka Matějčka v k.ú. Srní I : p.č. 1942/3
p.č. 2743/3
s tím, že rozdíl 168 m2 v neprospěch obce Srní bude p. Matějčkem uhrazen.
Výše úhrady obci Srní činí : 16.800,-- Kč.
pro : 9 proti : - zdržel se
: -

k) zastupitelstvo schvaluje uzavření podnájemní smlouvy s Technickými službami obce Srní,
s.r.o. na pozemky : parkoviště Antýgl se zpětnou platností pro rok 2007.
pro : 9 proti : - zdržel se : -

l) zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury Hotelu Šumava za 4 garážová místa .
pro : 9 proti : - zdržel se : -

m) zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 3 k nájemní smlouvě s Telefónica O2 Czech
Republic, a.s., týkající se změny výše nájemného a uzavření na dobu určitou – 5 let.
pro : 9 proti : - zdržel se : -

n) zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury ve výši : 2.763,20 Kč Hasičskému
záchrannému sboru Plzeňského kraje za repase dýchacího přístroje a tlakovou zkoušku
lahví.
pro : 9 proti : - zdržel se : -


o) zastupitelstvo schvaluje zadání žádosti na PF ČR o převod části pozemku p.č.1998/2 k.ú.
Srní I a 5117 k.ú. Srní II, po které vede účelová komunikace. Veškeré náklady hradí
žadatelé. K jednání s PF ČR je pověřena starostka obce.
pro : 9 proti : - zdržel se : -

p) zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 1 Smlouvy o dílo s firmou Lesostavby Třeboň, a.s. -
prodloužení termínu dokončení stavby do 31.8.2008. (Oprava komunikace od Jiříků
k nádrži.)
pro : 9 proti : - zdržel se : -

q) zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury ve výši : 6.508.000,-- Kč firmě KVINT
Vlachovo Březí, s.r.o. za dílčí provedené práce na akci : Srní vodovod a rekonstrukce
úpravny vod
pro : 9 proti : - zdržel se : -

r) zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury ve výši : 1.635.000,-- Kč firmě KVINT
Vlachovo Březí, s.r.o. za dílčí provedené práce na akci : Kanalizace a ČOV Srní
pro : 9 proti : - zdržel se : -


s) zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury ve výši: 10.710,-- Kč firmě ČEZ obnovitelné
zdroje na předsezónní úpravu lyžařských tras.
pro : 9 proti : - zdržel se : -


t) zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury ve výši: 47.238,-- Kč firmě Bohumil Němec-
projekty, Klatovy za zhotovení projektu plynovodu Pod Spáleným Vrchem
pro : 9 proti : - zdržel se : -


u) zastupitelstvo schvaluje proplacení 2 faktur v celkové výši: 99.165,-- Kč firmě AQUA
Šumava s.r.o. dle Smlouvy o dílo za provedený technický dozor při akci: Vodovod a
rekonstrukce úpravny vod.
pro : 9 proti : - zdržel se : -


v) zastupitelstvo schvaluje prodej podílových listů ve výši 1, 5 milionu Kč u IKS peněžní trh-
KB a.s., pobočka Sušice.
pro : 9 proti : - zdržel se : -

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Srní | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ