USNESENÍ Č. 9 Z 18.02.2008 | OBECNÍ ÚŘAD SRNÍ

USNESENÍ Č. 9 Z 18.02.2008

Odstávky elektřiny

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Nadace Agrofert

Usnesení č. 9 z 18.02.2008

USNESENÍ

9.zasedání OZ Obce Srní
konaného dne 18.02.2008

v budově požární zbrojnice

 2) zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtové změny č. 1 pro rok 2008

pro : 9 proti : - zdržel se : -

3) Různé

1. zastupitelstvo schvaluje navýšení poplatků za svoz komunálního odpadu

pro : 9 proti : - zdržel se : -

2. zastupitelstvo schvaluje finanční spoluúčast na koncertu v Srní ve výši 4.000,-- Kč.

pro : 9 proti : - zdržel se : -

3. zastupitelstvo schvaluje proplacení 2 faktur RRA Stachy ve výši:
a) 1.400,-- Kč – změna prospektu Bílá stopa
b) 4.995,-- Kč – prospekty Bílá stopa

pro : 9 proti : - zdržel se : -

4. zastupitelstvo schvaluje proplacení 2 faktur NP Šumava za dodané prospekty ve výši:
a) 4.095,-- Kč
b) 1.000,-- Kč

pro : 9 proti : - zdržel se : -

5. zastupitelstvo schvaluje doplatek na zařízení občerstvení v požární zbrojnici
ve výši: 18.000,-- Kč

pro : 5 proti : - zdržel se : 4

6. zastupitelstvo schvaluje uzavření nájemní smlouvy s firmou SP Máchov a Develop s.r.o.,
Klatovy na část pozemku p.č. 1971/2 v k.ú. Srní I na dobu 2 let, za účelem vybudování čerpací
stanice.

pro : 9 proti : - zdržel se : -  

7. zastupitelstvo schvaluje uzavření nájemní smlouvy s firmou ATC Antýgl, s.r.o. na používání
služebního vozidla – částka: 6,50 Kč/km

pro : 9 proti : - zdržel se : -

8.zastupitelstvo schvaluje zřízení návštěvnického centra v Srní – investor NP Šumava

pro : 9 proti : - zdržel se : -

9. zastupitelstvo schvaluje proplacení částky ve výši 300.000,-- Kč NP Šumava na obnovu
obecních lesů. Za těžbu dříví obdržela obec 176.500,-- Kč od NP Šumava. Ohledně zbývající
částky 123.500,-- Kč pověřuje zastupitelstvo starostku k jednání s NP Šumava o vybudování
cyklostezky od plavebního kanálu po vlastní cestě směrem na Srní.

pro : 9 proti : - zdržel se : -

10. zastupitelstvo schvaluje jako pověřeného zastupitele pro pořizování územně plánovací
dokumentace obce Srní paní Ivanu Pěčovou.

pro : 9 proti : - zdržel se : -

11. zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy s Vojenskými lesy a statky ČR, s.p. se sídlem
Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6 na pozemky p.č. 1999/3, 2704/1, 2797, 2798/1, 1953/1, 1953/2,
1942/1 díl 2, 1983/1 díl 2, 2055 díl 3 a stavební pozemek p.č. 191 v k.ú. Srní I.
Kupní cena: 148.000,-- Kč

pro : 9 proti : - zdržel se : -

12. zastupitelstvo schvaluje zrušení Usnesení ze 7. mimořádného zasedání OZ obce Srní.
bod 2. hh), konaného dne 19.11.2007

pro : 9 proti : - zdržel se : -

13. zastupitelstvo schvaluje zadání zakázky na cenový odhad obecních lesů, za účelem uzavření
nájemní smlouvy na obecní lesy s NP Šumava

pro : 9 proti : - zdržel se : -

14. zastupitelstvo schvaluje uzavření Mandátní smlouvy s firmou Stavební poradna s.r.o,
České Budějovice na provedení užšího výběrového řízení pro rozšíření zakázky
Kanalizace a ČOV Srní.

pro : 9 proti : - zdržel se : -

15. zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vítězem užšího výběrového řízení
na rozšíření zakázky Kanalizace a ČOV Srní.

pro : 9 proti : - zdržel se : -

16. zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci s bavorským spolkem:
Pro Nationalpark zur Förderung des Zwieseler Winkels e.V.
Alte Böhmer Str. 37
94 227 Lindberg – Ludwigsthal

pro : 9 proti : - zdržel se : -

17. zastupitelstvo schvaluje proplacení odměny pí. E. Jiříkové ve výši 640,-- Kč za ušití
potahů na křesla v požární zbrojnici

pro : 9 proti : - zdržel se : -

18. zastupitelstvo schvaluje ceny za ubytování v požární zbrojnici:
dospělí: 85,-- Kč / den
děti : 60,-- Kč / den

pro : 9 proti : - zdržel se : -

19. zastupitelstvo schvaluje dodatky pro rok 2008 ke smlouvě s firmou Rumpold, s.r.o,
Sušice.

pro : 9 proti : - zdržel se : -

20. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury ve výši 5.117,-- Kč za udržovací poplatek
programu KEO.

pro : 9 proti : - zdržel se : -

21. zastupitelstvo schvaluje finanční spoluúčast na pořízení interaktivní informační tabule,
pohyblivé web-kamery a točení filmu o Srní v rámci akce: Marketingová strategie
Mikroregionu Šumava-západ

pro : 9 proti : - zdržel se : -

22. zastupitelstvo schvaluje zadání ekonomického rozboru pro s.r.o.:
ATC Antýgl a Technické služby obce Srní. Částka : 12.000,-- Kč

pro : 8 proti : - zdržel se : 1

23. zastupitelstvo schvaluje příspěvky ve výši :
3.000,-- Kč na hasičský ples
3.000,-- Kč na dětský maškarní ples
5.000,-- Kč na ceny pro dětský maškarní ples

pro : 9 proti : - zdržel se : -

24. zastupitelstvo schvaluje proplacení dílčí faktury firmě Lesostavby Třeboň a.s. za akci:
Částečná infrastruktura Pod Spáleným Vrchem. Částka : 1.782.380,-- Kč

pro : 9 proti : - zdržel se : -

25. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury firmě SHD KOMES ve výši: 9.919,-- Kč
za poskytnutí parkovacích míst v hotelových garážích a výměnu zámku.

pro : 7 proti : - zdržel se : 2

26. zastupitelstvo schvaluje ponechání hospodářského výsledku z hospodářské činnosti za rok 2007
ve výši 42.665,77 Kč na účtu hospodářské činnosti.
Dle potřeby převedení finančních prostředků z hospodářské činnosti až do výše 250.000,-- Kč
na účet KB a.s. Sušice – hlavní činnost.

pro : 9 proti : - zdržel se : -

27. zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou EGF spol. s r.o., Sušice
na projekt cyklostezky od požární zbrojnice k odbočce u Lesní správy.

pro : 9 proti : - zdržel se : -

28. zastupitelstvo schvaluje proplacení dílčí faktury ve výši 23.800,-- Kč firmě Stavení poradna s.r.o., České Budějovice za provedení výběrového řízení pro akci: Kanalizace a ČOV Srní.

pro : 9 proti : - zdržel se : -

29. zastupitelstvo schvaluje proplacení provize firmě Reality Müller, Sušice ve výši : 13.387,-- Kč

pro : 9 proti : - zdržel se : -

30. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur JUDr. Nesvedovi, Nýrsko:
a) směna pozemků mezi obcí Srní a p. Matějčkem – částka: 3.250,-- Kč
b) právní úkony a porady - částka:11.240,-- Kč

pro : 9 proti : - zdržel se : -

31. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury firmě AXIA, Jan Svatoň, Lanškroun
Doplatek za rok 2007 ve výši: 42.622,60 Kč

pro : 9 proti : - zdržel se : -

32. zastupitelstvo schvaluje proplacení firmě Elektromontáže -Bedřich Touš, Úherce
ve výši 476.000,-- Kč za částečnou výstavbu veřejného osvětlení Pod Spáleným Vrchem.

pro : 9 proti : - zdržel se : -

33. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury p. Mourečkovi, Prášily za činnost v roce 2007.
Částka: 21.136,-- Kč

pro : 9 proti : - zdržel se : -

34. zastupitelstvo schvaluje potvrzení Smlouvy o bezplatném převodu majetku od Hasičského
záchranného sboru Plzeňského kraje. Jedná se o základní vyprošťovací zařízení.

pro : 9 proti : - zdržel se : -

35. zastupitelstvo schvaluje dodatek ke Smlouvě o dílo s firmou Lesostavby Třeboň, a.s.
Částka: 313.944,29 Kč .Jedná se o prodloužení splaškové kanalizace a vodovodního řadu
směrem hotel Vydra k pozemkům mimo infrastrukturu Pod Spáleným Vrchem.

pro : 9 proti : - zdržel se : -


36. zastupitelstvo schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy s městem Kašperské Hory
na dobu neurčitou

pro : 9 proti : - zdržel se : -

37. zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 5 ke směrnici – “Oběh účetních dokladů obce Srní”

pro : 9 proti : - zdržel se : -

38. zastupitelstvo schvaluje proplacení částky 6.600,-- Kč městu Kašperské Hory - řešení
přestupků rok 2006 a 2007.

pro : 9 proti : - zdržel se : -

39. zastupitelstvo schvaluje proplacení částky ve výši: 4.568,-- Kč na: “Vítání občánků”

pro : 9 proti : - zdržel se : -

40. zastupitelstvo schvaluje žádost manželů Volkových, bytem Srní 28 E o pořízení změny č. 2
Územního plánu Obce Srní, dle § 44, zákona č. 183/2006 Sb.o územním plánování a staveb-
ním řádu.Veškeré náklady hradí manželé Volkovi. Jedná se o změnu vymezení zastavěného
území a změnu funkčního využití pro přístavbu rodinného domu. Zpracovatelem této změny
bude firma Projektový ateliér AD s.r.o., Husova 4, České Budějovice zastoupená
Ing. arch. Jaroslavem Daňkem

pro : 9 proti : - zdržel se : -

41. zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy s firmou Projektový ateliér AD s.r.o., Husova 4,
České Budějovice na pořízení změny č. 2 ÚPNSÚ Srní.

pro : 9 proti : - zdržel se : -Ivana Pěčová
starostka Obce Srní

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Srní | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ