USNESENÍ Č. 10 Z 07.04.2008 | OBECNÍ ÚŘAD SRNÍ

USNESENÍ  Č. 10 Z 07.04.2008

Odstávky elektřiny

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Nadace Agrofert

Usnesení č. 10 z 07.04.2008

USNESENÍ
10. mimořádného zasedání OZ Obce Srní

konaného dne 07.04.2008 v 19.00 hodin v hasičské zbrojnici2) zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtové změny č. 2 pro rok 2008

pro : 9 proti : - zdržel se : -

3) Různé

1. zastupitelstvo schvaluje prodej obecních pozemků: v k.ú. Srní I, lokalita Staré Srní:

pozemek p.č. 1228/21
výměra 2008 m2
druh pozemku orná půda

pozemek p.č. 1228/22
výměra 2003 m2
druh pozemku orná půda

pozemek p.č. 1228/26
výměra 2001 m2
druh pozemku orná půda

dále v k.ú. Srní I, lokalita Mechov:

pozemek p.č. 1214/2
výměra 2125 m2
druh pozemku orná půda

pozemek p.č. 1214/3
výměra 2125 m2
druh pozemku orná půda

pozemek p.č. 1214/4
výměra 2125 m2
druh pozemku orná půda

pozemek p.č. 1214/5
výměra 2125 m2
druh pozemku orná půda

pro : 9 proti : - zdržel se : -

2. zastupitelstvo schvaluje proplacení provozních nákladů městu Kašperské Hory
za dojíždějící žáky. Částka : 17.466,-- Kč

pro : 9 proti : - zdržel se : - 

3. zastupitelstvo schvaluje částku 2.911,-- Kč / žáka / II.pololetí 2007(neinvestiční náklady
ZŠ Srní za žáky, kteří nemají v obci Srní trvalý pobyt)


pro : 9 proti : - zdržel se : -

4. zastupitelstvo schvaluje zadání zhotovení a ověření pasportu skladu (hangáru)
za hotelem Šumava firmě : Studio AB – ing. J. Bouchal, Sušice.
Výše honoráře: 9.800,-- Kč

pro : 9 proti : - zdržel se : -

5. zastupitelstvo schvaluje podepsání dohod o poskytnutí dotace z Programu rozvoje
venkova ČR a zadání výběrových řízení na realizaci zakázek z poskytnutých
dotací na následující akce:
- stavební obnova domu “Bartoška”

- obnova veřejných prostranství, parkové úpravy, nákup a výsadba zeleně, nákup
techniky na údržbu
- zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí (obnova 3 místních
komunikací)

pro : 9 proti : - zdržel se : -

6.zastupitelstvo schvaluje uzavření Smluv o dílo na výše uvedené 3 akce podpo-
řené dotacemi v bodu 3.5 s vítězi zmíněných výběrových řízení

pro : 9 proti : - zdržel se : -

7. zastupitelstvo schvaluje proplacení částky ve výši 30.000,-- Kč na mzdové náklady
pro ZŠ a MŠ Srní za výjimku - nedostatečný počet žáků

pro : 9 proti : - zdržel se : -

8. zastupitelstvo schvaluje přípravu projektů: vytápění tepelnými čerpadly v ZŠ a MŠ a
objektu “Bartoška”tak, aby v říjnu 2008 bylo možné zažádat o dotace.

pro : 9 proti : - zdržel se : -


9. zastupitelstvo schvaluje na základě schváleného bodu 3.8., zadání hydrogeolo-
gických posudků pro výše jmenované objekty. Částka pro ZŠ a MŠ: 14.042,--
Kč, pro objekt “Bartoška” : 7.140,-- Kč.

pro : 9 proti : - zdržel se : -

10.zastupitelstvo schvaluje zadání zakázky firmě: Enerfin plus s.r.o. Plzeň, která zhotoví
podklady a dokumentaci k vytápění tepelnými čerpadly objektů: ZŠ + MŚ a objektu
“Bartoška”, včetně vydání Územních rozhodnutí a stavebních povolení pro tyto akce.
Částka: 2 x 23.800,-- Kč.
Další částky budou za žádosti u a.s. ČEZ – 2x 500,-- Kč

pro : 9 proti : - zdržel se : -  

11. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury firmě: Přemysl Paroubek Sušice
ve výši: 9.072,-- Kč za opravu veřejného osvětlení.

pro : 9 proti : - zdržel se : -

12. zastupitelstvo schvaluje nákup regálu pro ČOV ve výši: 2.955,-- Kč

pro : 9 proti : - zdržel se : -


13. zastupitelstvo schvaluje zadání zakázky k zhotovení energetických auditů
pro zateplení ZŠ a MŠ a požární zbrojnice firmě EGF s.r.o. Sušice.

pro : 9 proti : - zdržel se : -

14. zastupitelstvo schvaluje jednorázový poplatek za věcná břemena na obecních
pozemcích následovně: za první pozemek 10.000,-- Kč, za každý následující
pozemek, týkající se stejného věcného břemena: 5.000,-- Kč.

pro : 9 proti : - zdržel se : -

15. zastupitelstvo schvaluje jednorázový poplatek kupujícího za zhotovení kupní
smlouvy k odprodeji obecních pozemků ve výši: 5.000,-- Kč.


pro : 9 proti : - zdržel se : -

16. zastupitelstvo schvaluje podepsání Smlouvy o vedení a založení registru oznámení
pro účely zákona č. 159/2006 Sb. a zakoupení počítačového programu
od firmy Gallileo, s.r.o, Chomutov částka: 3.558,10 Kč + 1.190,-- Kč servisní
poplatek/rok.

pro : 9 proti : - zdržel se : -

17. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury f. Karel Macán Klatovy za dodání
      14 výkresů: Sjezdy na pozemky – lokalita Spálený Vrch. Částka: 2.261,-- Kč.

pro : 9 proti : - zdržel se : -


18. zastupitelstvo schvaluje nákup 50 ks Průvodce Šumavou – Šumavské pláně,
      částka: 5.400,-- Kč.

pro : 9 proti : - zdržel se : -

19. zastupitelstvo schvaluje zadání projektu f. Karel Macán, Klatovy na vyřešení
parkovacích míst u rodinných domů za hotelem Srní.

pro : 9 proti : - zdržel se : -


20. zastupitelstvo schvaluje proplacení příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
v roce 2008 ve výši: 12.160,-- Kč KÚ Plzeňského kraje a podepsání dodatku
č.1/2008.

pro : 9 proti : - zdržel se : -

21. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury (na základě Mandátní smlouvy) firmě
Stavební poradna, s.r.o, České Budějovice za zadání veřejné zakázky malého
rozsahu pro akci: Kanalizace Staré Srní - Etapa II. Částka: 15.470,-- Kč.

pro : 9 proti : - zdržel se : -

22. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury za reinstalaci programu KEO.
Částka: 4.500,-- Kč

pro : 9 proti : - zdržel se : -


23. zastupitelstvo schvaluje zadání geodetického zaměření následujících místních
komunikací a pozemků :2749/1, k.ú. Srní I (od cesty k hotelu Vydra k úpravně
vod.)
                                                                        2691, 2712 a 2713, k.ú.Srní I (pěší okruh ke St.Srní)
                                                                       
2744/1 a 1918/16, k.ú. Srní I (rod.domy za hotelem Srní)
                                                                       1924/100 a 1903/1 (pod lesní školkou u Jiříků)
                                                                       2745/1, k.ú. Srní I (od lesní správy ke kanálu-cyklostezka)
                                                                      
1006/1, k.ú. Vchynice-Tetov I (u kanálu – pí. Prouzová)

pro : 9 proti : - zdržel se : -

24. zastupitelstvo schvaluje hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Srní za rok
2007. Nebyl vytvořen žádný hospodářský výsledek – náklady a výnosy činily
1.933,55 tisíc korun

pro : 9 proti : - zdržel se : -


25. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury ve výši: 1.956,70 Kč městu Sušice -
poměrná část nákladů na veletrh Regiountour 2008

pro : 9 proti : - zdržel se : -


26. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury ve výši: 4.153,-- Kč za opravu kopírky,
firma: Hromada Zdeněk, Ničín.

pro : 9 proti : - zdržel se : -

27. zastupitelstvo schvaluje proplacení členského příspěvku SMO Praha ve výši:

2.747,20 Kč.

pro : 9 proti : - zdržel se : -
 

28. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury f. Wasilka Pistovčák, Ostrava -
Třebovice ve výši: 50.000,-- Kč za zhotovení praporu a 1 šerpy ke 100letému
výročí založení SDH Srní
.

pro : 9 proti : - zdržel se : -


29. zastupitelstvo schvaluje zadání objednávky f. Al Rašíd Strakonice na zajištění
kompletního zábavného programu pro Srnskou pouť 2008.
Celková částka: 42.200,-- Kč

pro : 9 proti : - zdržel se : -

30. zastupitelstvo schvaluje zadání objednávky u příležitosti Srnské pouti 2008
na živou hudbu - kapela Štreka. Částka: 8.000,-- Kč

pro : 9 proti : - zdržel se : -

31. zastupitelstvo schvaluje zadání zhotovení a vypracování potřebné dokumentace
budov na Antýglu za účelem podání žádosti o dotace na opravu krovů a střech.

pro : 9 proti : - zdržel se : -

32. zastupitelstvo schvaluje nákup 5 nových pracovních stejnokrojů za účelem
100letého výročí založení SDH Srní. Částka cca. 15.000,-- Kč

pro : 9 proti : - zdržel se : -


33. Zastupitelstvo schvaluje ukončení členství obce Srní ve SMO Praha

pro : 9 proti : - zdržel se : -

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Srní | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ