USNESENÍ Č. 20 Z 07.12.2009 | OBECNÍ ÚŘAD SRNÍ

USNESENÍ Č. 20 Z 07.12.2009

Odstávky elektřiny

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Nadace Agrofert

Usnesení č. 20 z 07.12.2009

 

USNESENÍ
20. zasedání OZ Obce Srní
konaného dne 07.12.2009
 v 19.00 hodin v požární zbrojnici
 

2) návrh rozpočtové změny č. 4 pro rok 2009
    1.zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtové změny č. 4 pro rok 2009
pro :     8                                         proti :   -                                   zdržel se :   -

      2.zastupitelstvo schvaluje pověření starostky obce ke schválení rozpočtové
         změny č. 5 ke dni 31.12.2009 a na nejbližším zasedání OZ s těmito změnami
         zastupitele seznámit
pro :     8                                         proti :   -                                   zdržel se :   -  

3) návrh rozpočtového provisoria pro rok 2010
     zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtového provisoria pro rok 2010
pro :    8                                         proti :   -                                   zdržel se :   - 

4) návrh rozpočtového výhledu na roky 2011-2013
     zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtového výhledu na roky 2011-2013
pro :     8                                         proti :   -                                   zdržel se :   - 

5) dodatek č. 6 – oběh účetních dokladů
      zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 6 – oběh účetních dokladů
pro :     8                                         proti :   -                                   zdržel se :   -
  

6) různé
6.1 zastupitelstvo schvaluje proplacení poloviny nákladů za zhotovení skříňky
      v požární zbrojnici pro uložení výročního praporu a pohárů.
      Polovina z celkových nákladů 14.200,-- Kč = 7.100,-- Kč
pro :     8                                         proti :   -                                   zdržel se :   -                

6.2 zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Smlouvy o uzavření budoucí
      smlouvy o zřízení věcného břemene pro přípojku NN – pozemek p.č. 1998,
      k.ú. Srní I s firmou ČEZ Distribuce a.s. (přípojka pro p. Faita)
pro :     8                                         proti :   -                                   zdržel se :   - 

6.3 zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek na Mikulášskou besídku ve výši:
      5.000,-- Kč.
pro :     8                                         proti :   -                                   zdržel se :   - 

6.4 zastupitelstvo schvaluje 2 finanční příspěvky na vánoční koncerty v kostele
      Nejsvětější Trojice: koncert 24.12.09 ve 22.00 hod. – částka 2.000,-- Kč
          
                            koncert 30.12.09 v  19.30 hod. – částka 3.000,-- Kč
pro :     8                                         proti :   -                                   zdržel se :   - 

6.5 zastupitelstvo schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu pozemků a nebytových
      prostor mezi Obcí Srní a Autocampingem Antýgl s.r.o dohodou smluvních stran
      ke dni 31.12.2009
pro :     7                                         proti :   -                                   zdržel se :   1 

6.6 zastupitelstvo schvaluje ukončení pracovní smlouvy mezi obcí Srní
      a Autocampingem Antýgl s.r.o., s Ing. S. Dolejším jako vedoucí
      ATC Antýgl s.r.o. dohodou smluvních stran ke dni 31.10.2009
p
ro :     8                                         proti :   -                                   zdržel se :   - 

6.7 zastupitelstvo schvaluje ukončení pracovní smlouvy uzavřené s Technickými
      službami obce Srní s.r.o, s J. Bendou jako vedoucí TS s.r.o. dohodou smluvních
      stran ke dni 31.10.2009
pro :     8                                         proti :   -                                   zdržel se :   - 

6.8 zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 05630611 o poskytnutí
      podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a pověřuje starostku k podpisu
      tohoto Dodatku.
pro :     8                                         proti :   -                                   zdržel se :   - 

6.9  zastupitelstvo schvaluje odepsání pohledávek ve výši Kč  352.220,08 Kč
       (viz příloha č. 1) a převedení do podrozvahové evidence.
pro :     8                                         proti :   -                                   zdržel se :   -
 

6.10 zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury f. Novotný Nýrsko za geodetické
        práce – zaměření studní . Částka: 11.900,-- Kč
pro :     8                                         proti :   -                                   zdržel se :   - 

6.11 zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě
        ze dne 26.02.2008 ve znění dodatku č. 1
pro :     8                                         proti :   -                                   zdržel se :   - 

6.12 zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě
        ze dne 16.06.2009 ve znění dodatku č. 1
pro :     8                                         proti :   -                                   zdržel se :   -  

6.13 zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek na Lesácký bál-částka: 4.000,--Kč
pro :     8                                         proti :   -                                   zdržel se :   - 

6.14 zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek na vánoční setkání seniorů.
        Částka: 170,-- Kč/osobu
pro :     8                                         proti :   -                                   zdržel se :   -

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Srní | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ