USNESENÍ Č. 12/2004 | OBECNÍ ÚŘAD SRNÍ

USNESENÍ Č. 12/2004

Odstávky elektřiny

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Nadace Agrofert

Usnesení č. 12/2004

Usnesení z 12. zasedání OZ Obce Srní dne 16.12. 2004

 

 

Schvaluje:

 

-         zamítnutí žádosti Ing. Tomáše Panenky na provozování kiosku v prostoru ATC Antýgl v zimních měsících

schváleno: 6 hlasy

-         odkoupení pozemku 1998/7 od VLS Praha (595 m2)

schváleno: 6 hlasy

-         odkoupení pozemku 1999/6 o výměře 34 m2 za cenu 35,- Kč/m2

schváleno: 6 hlasy

-         prodej pozemku č. 1924/96 p. Karmáškovi

schváleno: 6 hlasy

-         částku 120 tis. Kč na obměnu osvětlení a výměnu podlahové krytiny v kancelářích OÚ a obměnu nábytku v kanceláří účetní

schváleno: 6 hlasy

-         částku 17 tis. Kč na opravu obecního traktoru

schváleno: 6 hlasy

-         částku 10 tis. Kč na nákup sady řetězů na obecní traktor

schváleno: 6 hlasy

-         „Smlouvu o pronájmu nebytových prostor“ Ing. Adamcové, Dlouhá Ves – budova OÚ, prodej suvenýrů

schváleno: 6 hlasy

-         komisi k provedení inventarizace materiálu za rok 2004, viz příloha

schváleno: 6 hlasy

-         částku 2.257,- Kč – neinvestiční náklady za dojíždějící žáky do ZŠ Sušice

schváleno: 6 hlasy

-         částku 44.437,50 Kč – neinvestiční náklady za dojíždějící žáky do ZŠ K. Hory

schváleno: 6 hlasy

-         zvýšení ceny za svoz KO pro rok 2005 – viz příloha

schváleno: 6 hlasy

-         částku 30 tis. Kč na stavební úpravy v hasičské zbrojnici v Srní

schváleno: 6 hlasy

-         částku 20 tis. na instalaci termostatických ventilů v budově ZŠ a MŠ Srní

schváleno: 6 hlasy

-         částku 1.500,- Kč na Mikulášskou besídku

schváleno: 6 hlasy

-         dar do tomboly – 10 ks kazet „S písničkou na Šumavě“

schváleno: 6 hlasy

-         částku 5.300,- Kč na nákup kalendářů na rok 2005

schváleno: 6 hlasy

-         rozpočtovou změnu č. 3 k 31.12. 2004

schváleno: 6 hlasy

-         rozpočtové provizorium na rok 2005

schváleno: 6 hlasy

-         dodatek č. 2 k oběhu účetních dokladů obce Srní

schváleno: 6 hlasy

 

-         prodej obecních pozemků, nacházejících se v I. zóně NPŠ, SNP a CHKO Šumava, jedná se cca o 129 ha

schváleno: 6 hlasy

-         částku 5 tis. Kč na zpracování OZV – Protipožární řád obce

schváleno: 6 hlasy

-         předání do užívání materiál a zařízení včetně staveb a budov společnosti Autocamping Antýgl, s.r.o.

schváleno: 6 hlasy

-         zrušení OZV č. 5/1995 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů a dále Dodatku č. 2 k OZV

      č. 5/1995 a Směrnice č. 1/96 k zabezpečení školního stravování v zařízeních obce Srní

schváleno: 6 hlasy

-    úhradu nadnormativních výdajů na mzdové prostředky a odvody PO ZŠ a MŠ Srní pro

      rok 2005

schváleno: 6 hlasy

-         částku 20 tis. Kč na propagaci obce na veletrhu cestovního ruchu Holiday World

schváleno: 6 hlasy

-     částku 138 tis. na projekt „Vodovod Srní – Mechov“

schváleno: 6 hlasy

-     hospodaření  ATC Antýgl s.r.o. za rok 2004

schváleno: 6 hlasy

-     zamítnutí napojení příjezdové cesty na místní panelovou cestu před bytovkami

      č.p. 108 – 110, výstavba RD na pozemcích vydaných p. Skýpalovi v náhradní restituci

schváleno: 6 hlasy

-    nákup pozemků v k.ú. Srní I pro obec Srní ( PF, VLS, .....)

schváleno: 6 hlasy

-         na základě schválené změny č. 1 Územního plánu sídelního útvaru Srní požádat

PF ČR, pracoviště Klatovy, o bezúplatný převod níže uvedených pozemků:

Srní I – PK  p.č. 1227,1228,139,143,1228 Č.,1254/1,1253,1260/1,134,1850,1849,

                           1851,1856,304

Srní I – KN p.č. 1219,1210/2,962/3,2695/1,1214/1,2002/1,1948/1,1953/4,1228/5,

                          1220

Srní II – KN p.č. 5114,5113

      schváleno: 6 hlasy

 

Bere na vědomí:

 

-         zpracování nového kanalizačního řádu

-         zpracování projektu – rozšíření ČOV

-         dořešení majetkoprávních vztahů souvisejících s rozšířením ČOV

-         dokumentaci ke kolaudaci vody a kanalizace pro 11 RD, brzdí manželé Sklenaříkovi

(nepodepsali „dohodu)

-         zpracování projektové dokumentace na vodu a kanalizaci včetně kanalizace dešťové přes střed obce na akci Pod Spáleným vrchem, dokončováno územní rozhodnutí, zajišťuje firma Reality Baumruk, s.r.o.

-         zpracování projektové dokumentace a vydání stavebního povolení na vodovod a kanalizaci Pod lesní školkou

-         zpracování projektu a stavebního povolení na akci Staré Srní – kanalizace etapa II

-         zpracování projektové dokumentace na vodovod a kanalizaci Srní – Mechov, stavební povolení vydáno na kanalizaci

-         výsledky voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje

-         vrácení DPH ve výši 4.282,50, prostředky PHARE – strojová údržba lyžařských stop

-         rozklad nákladů na likvidaci a úklid oplocení – zasláno PF ČR Praha

-         provedení identifikace pozemků srovnávacím sestavením parcel na katastru obce Srní

-         přípravu lyžařských stop pro letošní zimní sezónu

-         příspěvky na úpravu lyžařských stop – p. Grossman, Hynek, pí Jiříková – 1.000,- Kč,

pí Kalbáčová, Mechovská společnost – 500,- Kč

-         zprávu o provedeném předběžném auditu KÚPK za část hospodářského roku 2004

-         zprávu z inspekční prověrky KÚPK v ZŠ a MŠ Srní

-         zprávu o provedené kontrole hospodaření s příspěvky zřizovatele tj. obce

-          v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Srní

-         ukončení předkupního práva státu na pozemek a RD č.p. 169 v Srní

-         návrh nové zónace NP Šumava

-         informaci o hospodaření – ubytování, vybírání poplatků na parkovišti (hosp. činnost)

-         finanční dar ve výši 50 tis. Kč od Dr. Žďárského na opravu topení v hasičské zbrojnici

-         zpracování studií a projektů na akce – Bartoška, hřbitov, informační systém, kašna

(Ing. arch. Janda)

-         úhradu 200 tis. Kč společností ATC Antýgl s.r.o. Městu Kašperské Hory – nájem

pozemků dle smlouvy

-         souhlasné stanovisko manželům Sklenaříkovým – vybudování přístavku v půdním prostoru garáží na p.p.č. 1918/15

 

 

 

Ukládá:

 

-         projednat s vlastníky odkoupení pozemku p.č. 1998/10 v k.ú. Srní I – narovnání vztahů (Pod Spáleným vrchem)

                                                                                              zodp.: Ing. Veselý

 

 

 

 

         Ing. Jiří Kec                                                                   Ing. Václav Veselý

        místostarosta                                                                            starosta

 

 

 

 

Zapisovatel:  Sklenář Václav

 

Ověřovatelé zápisu: Švajková Jaroslava

                                 Jiříková Eva

                                  

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Srní | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ