USNESENÍ Č. 13/2005 | OBECNÍ ÚŘAD SRNÍ

USNESENÍ Č. 13/2005

Odstávky elektřiny

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Nadace Agrofert

Usnesení č. 13/2005

Usnesení z 13. zasedání OZ Obce Srní dne 21.3. 2005

 

Schvaluje:

 

-          částku 1.000,- Kč sdružení ADRA na pomoc oblastem postižených přírodní katastrofou

schváleno: 6 hlasy

-          částku 6.000,- Kč na opravu sekačky

schváleno: 6 hlasy

-          částku 25.000,- Kč na nákup nové sekačky

schváleno: 6 hlasy

-          dle finančních možností nákup 8,5 t přívěsu na vývoz fekálií (leasing)

schváleno: 6 hlasy

-          částku 8.000,- Kč na nákup nového monitoru k počítači

schváleno: 6 hlasy

-          částku 2.000,- Kč na dětský maškarní ples

schváleno: 6 hlasy

-          částku 6.800,- Kč na nákup leteckých snímků Srní

schváleno: 6 hlasy

-          zadání studie a vypracování projektu na vybudování sociálního zařízení v poschodí hasičské zbrojnice

schváleno: 6 hlasy

-          zamítnutí prodeje pozemků u 11 RD (LPF) – pí Kalbáčová, m. Maškovi

schváleno: 6 hlasy

-          zamítnutí vydání pozemku p. Peškovi ( pozemek je ve vlastnictví PF)

schváleno: 6 hlasy

-          částku 10.000,- Kč na pořádání folkového koncertu – p. Benda

schváleno: 6 hlasy

-          částku 2.142,- Kč  Městu Sušice - neinvestiční náklady za dojíždějící žáky

schváleno: 6 hlasy

-          částku 24.000,- dotace na dopravní obslužnost v obci

schváleno: 6 hlasy

-          částku 44.600,- Kč (bez DPH) na zpracování studie „Bartošky“

schváleno: 6 hlasy

-          částku 92.000,- Kč (bez DPH) na zpracování studie a projektu pietního místa

schváleno: 6 hlasy

-          smlouvu o dílo na zpracování PD - silniční průtah obcí fa SUDOP Project Plzeň, a.s., zastoupena Ing. Kutačem, částka za zpracování PD činí 442.680,- Kč

schváleno: 6 hlasy

-          částku 10.000,- Kč na setkání žáků místní školy

schváleno: 6 hlasy

-          rozpočet obce na rok 2005

schváleno: 6 hlasy

-          hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Srní za rok 2004

schváleno: 6 hlasy

 

 

 

 

-          použití hospodářského výsledku PO Základní škola a mateřská škola Srní za rok 2004  ve výši 84.022,44 Kč, a to:

56.480,09 Kč použít na částečnou úhradu provozní dotace pro rok 2005

27.542,35 Kč použít k naplnění fondů (80% rezervní – 22.042,35 Kč, 20% fond odměn – 5.500,- Kč)

schváleno: 6 hlasy

      -    rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Srní na rok 2005

schváleno: 6 hlasy

      -    částku 13.000,- Kč na nákup otočné skříně na pořadače

schváleno: 6 hlasy

      -    částku 13.685,- na propagaci obce na veletrhu cestovního ruchu v Brně

schváleno: 6 hlasy

      -    částku 3.000,- Kč na jednoho žáka za období září – prosinec 2004 - úhrada

            neinvestičních nákladů v ZŠ Srní za žáky, kteří nemají v obci trvalý pobyt

schváleno: 6 hlasy

-          prodej pozemku p.č. 2744/2 o rozloze 215 m2 v k.ú. Srní I ( manželé Sellnerovi,

manželé Varausovi) za 100,- Kč/m2

schváleno: 6 hlasy

-          prodej pozemku p.č. 1252/4 o rozloze 90 m2 v k.ú. Srní I (manželé Divišovi) za

100,- Kč/m2

schváleno: 6 hlasy

-          prodej pozemku p.č. 1978/8 díl a) a b) PK stav o rozloze 3075 m2 v k.ú. Srní I

(pí Andrlová) za 500,- Kč/m2

schváleno: 6 hlasy

-          prodej pozemku p.č. 1924/97 o rozloze 627 m2 v k.ú. Srní I (p. Raška) za 100,- Kč/m2

schváleno: 6 hlasy

-          prodej pozemku p.č. 1924/98 o rozloze 1057 m2 v k.ú. Srní I za 100,- Kč/m2, kupující bude znám po vyřešení majetkových vztahů

schváleno: 6 hlasy

-          částku 2.200,- Kč na pohoštění v hotelu – jednání SUDOP a Českobudějovická

diecéze

      schváleno: 6 hlasy

-          revokaci bodu usnesení z 12. zasedání OZ dne 16.12. 2004 o napojení stavebníků na panelovou cestu pod bytovými jednotkami č.p. 108-110 se slovo zamítá nahrazuje slovem povoluje napojení

schváleno: 6 hlasy

-          doplnění kontrolního výboru o pí Bendovou Janu

schváleno: 6 hlasy

-          státní stavební dohled – RD manželů Sklenaříkových, umístění reklamy ZČE a.s. Plzeň a  Snowhill s.r.o. Praha

schváleno: 6 hlasy

-          odkoupení části p.p.č. 1953/1 o délce cca 100 m a šířce cca 10 m, jejíž vlastníkem je Antonín Skýpala

schváleno: 6 hlasy

 

 

 

 

 

Bere na vědomí:

 

-          žádost na vypracování studie na panelovou cestu pod bytovkami – fa EGF, Sušice

-          zadání studie na zateplení a vytápění hasičské zbrojnice – fa EGF, Sušice

-          hledání další možnosti řešení odpadu z ČOV na St. Srní

-          předání podkladů PF ČR, Klatovy pro bezúplatný převod pozemků na obec

-          provedení auditu ATC Antýgl, s.r.o. za rok 2004

-          odbornou přípravu velitelů, strojníků a dalších členů SDH

-          nové podnikatelské subjekty – pí Sklenářová, p. Kubíček

-          žádost p. Valacha o ukončení činnosti v kontrolním výboru

-          možnost podnikatelů k zapojení do internetové sítě OÚ

-          zpracování Notářského zápisu (historický majetek obce) pro zápis pozemků na LV obce

-          cenu za dodávku tepla pro rok 2004 ve výši 439,30 Kč/GJ

-          inventarizaci materiálu za rok 2004

-          možnost nahlédnutí na OÚ Srní a písemného vyjádření ke studii Bartošky a pietního místa do15. dubna 2005

-          jednání se zástupci Českobudějovické diecéze ohledně prodeje farní zahrady pro vybudování kovářského muzea

-          kolaudaci kanalizace a vody pro 11 RD

-          vydání stavebního povolení na kanalizaci a vodovod Pod Spáleným vrchem

-          smlouvu o výpůjčce traktoru mezi obcí a SHD Most

-          záměr pietního místa

-          záměr Bartošky – informační bod

-          stav v autobusové zastávce - úklid

      -    provedení první garanční prohlídky u nově zakoupeného traktoru (po 100 Mh)

 

 

 

     Ukládá:

 

-          zajistit odbornou firmu pro zpracování pasportu komunikací ve správě obce

                                                                                  zodp. p. Jakubec, Moureček

                                                                                  termín: do konce roku 2005

 

 

 

 

                  Ing. Jiří Kec                                                          Ing. Václav Veselý

                 místostarosta                                                                  starosta

 

 

 

Zapisovatel: Václav Sklenář

 

 

Ověřovatelé zápisu: Eva Jiříková

                                 Jaroslava Švajková

 

 

 

 

 

                       

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Srní | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ