USNESENÍ Č.3 Z 26.3.2007 | OBECNÍ ÚŘAD SRNÍ

USNESENÍ Č.3 Z 26.3.2007

Odstávky elektřiny

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Nadace Agrofert

Usnesení č.3 z 26.3.2007

USNESENÍ 3. zasedání OZ

konaného dne 26.03.2007 v 19.00 hodin v hasičské zbrojnici

1/ kontrola usnesení

Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání OZ

2/ zpráva o činnosti OZ

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti OZ

3/ rozpočet na rok 2007

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2007

pro : 9 proti : - zdržel se : -

4/ prodej pozemků

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků p.č. 1993/31 a p.č.1993/32.

pro : 9 proti :- zdržel se : -

5/ hospodaření školy

a) zastupitelstvo schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Srní

za rok 2006 a rozdělení hospodářského výsledku ve výši

79.927,61 Kč: 32.027,61 Kč fond rezervní a 47.900,- Kč fond odměn

pro : 9 proti: - zdržel se : -

-----------------------------------------------------------------

b) zastupitelstvo souhlasí s provozním rozpočtem ZŠ a MŠ Srní ve výši 383.775,- Kč

pro : 9 proti : - zdržel se : -

----------------------------------------------------------------------

6/ různé

a) zastupitelstvo souhlasí s nákupem masek pro SDH Srní ve výši 10.000,-- Kč

pro : 9 proti : - zdržel se : -

-------------------------------------------------------------------------------

b) zastupitelstvo souhlasí s eventuelním vrácením dotace na výstavbu pietního místa ve výši 100.000,- Kč

pro : 8 proti : - zdržel se : 1

-------------------------------------------------------------------------------

c) zastupitelstvo souhlasí s přejmenováním a dalším působením Stavební poradní komise

pro : 9 proti : - zdržel se : -

-------------------------------------------------

d) zastupitelstvo souhlasí s funkcí hřiště jen pro děti v ZŠ a MŠ obce Srní

pro : 7 proti : 2 zdržel se : -

------------------------------------------------------------------------

e) zastupitelstvo souhlasí se zřízením a financováním informačního střediska Obce Srní

pro : 9 proti : - zdržel se : -

 

f) zastupitelstvo souhlasí s odkoupením bytu paní Bláhové za cenu ve výši 510.000,--Kč

pro : 9 proti: - zdržel se : -

-----------------------------------------------------------------------------------------------

g) zastupitelstvo souhlasí se zaplacením předepsaných školních pomůcek ke dni 1.9.2007

pro všechny žáky ZŠ .

pro : 9 proti : - zdržel se : -

-----------------------------------------------------------------------------------------------

h) zastupitelstvo souhlasí s rekonstrukcí obecní komunikace na Starém Srní a úhradou ve výši

2,500.000,- Kč

pro : 7 proti : - zdržel se : 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ch) zastupitelstvo souhlasí s opravou tiskové chyby v Obecně závazné vyhlášce č.3/2004 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Srní, článek 8, bod 7 tak, jak je uvedeno

v příloze tohoto usnesení.

pro : 9 proti : - zdržel se : -

---------------------------------------------------------------

i) zastupitelstvo souhlasí s koupí motorové pily pro SDH Srní, značka Husquarna ve výši 28.990,- Kč

pro : 9 proti : - zdržel se : -

----------------------------------------------------------------

j) zastupitelstvo souhlasí s proplacením opravy alarmu na ZŠ a MŠ Srní ve výši 23.000,-- Kč.

pro : 9 proti : - zdržel se : -

---------------------------------------------------------------

k) zastupitelstvo souhlasí s odstraněním závad zjištěných OHS a s uhrazením veškerých nákladů z rozpočtu obce.

pro : 9 proti : - zdržel se : -

---------------------------------------------------------------------

l ) zastupitelstvo souhlasí :

1/ s pronájmem kanceláře na OÚ Srní, dílny a hangáru Technickým službám

Obce Srní, s.r.o.

2/ s odprodejem vybavení dílny za 15.504,-- Kč

3/ s převedením vozidel a strojů do nájmu nájemní smlouvou

4/ s údržbou veřejného osvětlení na základě objednávky

5/ s pasportizací hangáru z důvodu plánované čerpací naftové stanice

zastupitelstvo ukládá starostce Obce Srní uzavřít příslušné prodejní a nájemní smlouvy

pro : 9 proti : - zdržel se : -

---------------------------------------------------------------------

m) zastupitelstvo souhlasí :

1/ s poskytnutím půjčky ve výši 250.000,-- Kč pro Technické služby Obce Srní s.r.o.

za účelem nakoupení 2 parkovacích automatů, splatnost do konce roku 2007

2/ s uzavřením smlouvy o půjčce na základě ustanovení § 657 a následujících Občanského

zákoníku v platném znění

ukládá a zplnomocňuje starostku Obce Srní k uzavření příslušné smlouvy

pro : 9 proti : - zdržel se : -

---------------------------------------------------------

n) zastupitelstvo souhlasí:

1/ s provedením auditu za rok 2006 pro Autocamping Antýgl s.r.o., provedeném Ing.Čápem

za cenu 17 tis.Kč + DPH

2/ s uzavřením smlouvy o půjčce na základě § 657 Občanského zákoníku v platném

znění, dle Usnesení 20.zasedání OZ dne 26.června 2006 na částku 500 tis.Kč, splatnost do konce roku 2008

ukládá a zplnomocňuje starostku Obce Srní k uzavření příslušných smluv

pro : 9 proti : - zdržel se : -

--------------------------------------------------------------

o) zastupitelstvo souhlasí s příspěvkem na dětský maškarní ples ve výši 5.000,-- Kč a uhrazením nájmu za sál v hotelu Šumava ve výši 2.250,- Kč

pro: 9 proti: - zdržel se : -

----------------------------------------------------------------------------

p) zastupitelstvo souhlasí s proplacením 4.500,-- Kč za pronájem sálu v hotelu Šumava na maškarní ples pořádaný SDH Srní

pro : 9 proti : - zdržel se : -

----------------------------------------------------------------------------

q) zastupitelstvo souhlasí s nákupem agregátu s minimálním výkonem 10 kW

pro : 9 proti : - zdržel se : -

------------------------------------------------------------------

r) zastupitelstvo souhlasí s poplatky pro odvoz komunálního odpadu pro rok 2007 dle přiložené tabulky.

pro : 9 proti : - zdržel se : -

---------------------------------------------------------------------- 

ř) zastupitelstvo souhlasí s příspěvkem ve výši 5.000,-- Kč na koncert konaný v roce 2007

u příležitosti Srnské pouti.

pro : 9 proti : - zdržel se : -

---------------------------------------------------------------------

s) zastupitelstvo souhlasí s proplacením 18.000,-- Kč firmě SUDOP Plzeň za zbývající zaměření chodníku a zhotovení GP pro projekt Průtah obcí

pro : 9 proti : - zdržel se : -

t) zastupitelstvo souhlasí s odkupem 14 kontejnerových zvonů pro tříděný odpad od firmy Rumpold ve výši 39.600,-- Kč + DPH

pro : 9 proti : - zdržel se : -

-------------------------------------------------------------------

u) zastupitelstvo souhlasí s eventuelním pozastavením výstavby sítí v lokalitě Spálený Vrch

a jednáním se současnými majiteli p.Horákem a p.Pánkem.

pro : 6 proti : 2 zdržel se : 1

-----------------------------------------------------------------

v) zastupitelstvo souhlasí se zaplacením praporu pro 100leté výročí SDH Srní v roce 2008 příležitost

pro : 9 proti : - zdržel se : -

-------------------------------------------------------------------

w) zastupitelstvo souhlasí se vstupem Obce Srní do sdružení: Svaz obcí Národního parku Šumava

pro : 9 proti : - zdržel se : -

--------------------------------------------------------------------

x) zastupitelstvo souhlasí s proplacením vybavení dílny pro ČOV ve výši 19.500,-- Kč

pro : 9 proti : - zdržel se : -

--------------------------------------------------------------------

y zastupitelstvo souhlasí s rekonstrukcí kašny Obce Srní

pro : 9 proti : - zdržel se : -

---------------------------------------------------------------------------

z) zastupitelstvo souhlasí s nákupem vybavení zásahové jednotky hasičů JPO2- obce Srní pro rok 2007 ve výši 150.000,--Kč

pro : 9 proti : - zdržel se : -

---------------------------------------------------------------------------

ž) zastupitelstvo souhlasí s účtováním částky 2.000,--Kč za žáka, který nemá trvalý pobyt v obci Srní- období září-prosinec 2006

pro : 7 proti : 1 zdržel se : 1

---------------------------------------------------------------------

aa) zastupitelstvo souhlasí s převodem hospodářského výsledku z hospodářské činnosti za rok 2006 ve výši 336.756.13, Kč na účet hlavní činnosti

pro : 9 proti : - zdržel se : -

---------------------------------------------------------------------

bb) zastupitelstvo souhlasí s odpisem pohledávek na humanitární sdružení AUXILIA ve výši: 59.303,40 Kč

pro : 8 proti : - zdržel se : 1

---------------------------------------------------------------------

cc) zastupitelstvo souhlasí s proplacením částky 14.665,60 Kč firmě GSK Praha za zhotovení GP

č. 461-218/2005

pro : - proti : - zdržel se : -

---------------------------------------------------------------------

dd) zastupitelstvo souhlasí s proplacením částky 20.825 Kč firmě Stavební poradna České Budějovice

pro : 9 proti : - zdržel se : -

---------------------------------------------------------------------

ee) zastupitelstvo souhlasí s proplacením částky 44.541,50 Kč za dopravní značení firmě Zemědělská a.s. Koloveč.

pro : 9 proti : - zdržel se : -

---------------------------------------------------------------------

ff) zastupitelstvo souhlasí se spoluprácí s JUDr.Nesvedou týkající se veškerých právnických služeb a souhlasí s proplacením faktury č. 13/07 ve výši 21.100,- Kč za provedené služby

pro : 9 proti : - zdržel se : -

-------------------------------------------------------------------- 

příloha usnesení č. 6/ch

Původní text

Čl. 8, odst. 7

Pro bydlení

a) “čisté” je stanovena minimální velikost pozemku 10 arů, max. 15 % zastavěná plocha, max. 10 % zpevněná plocha, min. 75 % volná plocha a zeleň, v lokalitě B2 velikost pozemku 15 arů, max. zastavění 10 %, max. zpevněná plocha 10 % a 80 % volná plocha a zeleň

                             b) “v zahradě” je stanovena minimální velikost pozemku 20 arů, max. 10 %   zastavění, max. 10 % zpevněná plocha, min. 80 % volná plocha a zeleň 

                            c)“ v krajině” je minimální plocha pozemku 70 arů, max. 3 % zastavěná plocha,3 % zpevněná plocha a 86 % volná plocha a zeleň

 

Nový text

Čl. 8, odst. 7

Pro bydlení

                      a) bydlení “čisté” je stanovena minimální velikost pozemku 10 arů, v lokalitě B2 a B4 minimálně 15 arů, max. 15 % zastavěná plocha, max. 10 % zpevněná plocha, min. 75 % volná plocha a zeleň

                     b) bydlení “v zahradě” je stanovena minimální velikost pozemku 20 arů, max. 10 % zastavění, max. 10 % zpevněná plocha, min. 80 % volná plocha a zeleň

                    c) "bydlení “v krajině” je minimální velikost pozemku 70 arů, max. 5 % zastavěná plocha, 5 % zpevněná plocha a 90 % volná plocha a zeleň

 

 

 

 

 

 

Ing. Ivana Pěčová – starostka obce

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Srní | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ