USNESENÍ Č. 4 Z 25.06.2007 | OBECNÍ ÚŘAD SRNÍ

USNESENÍ Č. 4 Z 25.06.2007

Odstávky elektřiny

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Nadace Agrofert

Usnesení č. 4 z 25.06.2007

 

USNESENÍ 4. zasedání OZ

konaného dne 25.06.2007 v 19.00 hodin v hasičské zbrojnici

1) kontrola usnesení

zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání OZ

2) zpráva o činnosti OZ

zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti OZ

3) závěrečný účet Obce za rok 2006

zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet Obce za rok 2006, a to bez výhrad

pro : 8 proti : - zdržel se : -

4) rozpočtové opatření č. 1

zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1

pro : 8 proti : - zdržel se : -

5) různé

a) zastupitelstvo schvaluje pronájem pozemků pč. 1924/82 a 1924/68 panu Františku Jiříkovi, bytem Srní čp.9, 341 92 Kašperské Hory

    pro : 6 proti : 2 zdržel se : -

b) zastupitelstvo schvaluje pronájem pozemků pč. 2751 a 2752 panu Václavu Soukupovi, bytem Vršovická 7, 101 00 Praha 10

pro : 8 proti : - zdržel se : -

c) zastupitelstvo schvaluje pronájem pozemku pč. 1971/2 Technickým službám Obce Srní,s.r.o.

IČO 279 707 28

pro : 8 proti : - zdržel se : -

d) zastupitelstvo schvaluje navýšení cen za dodávané stravování pro děti ZŠ a MŠ.

Děti do 6 let: 56,-- Kč / den

Děti do 10 let: 48,-- Kč / den

pro : 5 proti : 3 zdržel se : -

e) zastupitelstvo schvaluje změnu sazeb za pronájem, které byly schváleny Usnesením 10. zase-

dání OZ konaného dne 28.06.2004 následovně :

pronájem obecních pozemků: 1,50 Kč / m 2 / rok

pronájem nebytových prostor: cenu za m 2 / rok určuje zastupitelstvo

ceny za ubytování v prostorách OÚ:

pokoj č. 1 – 3 lůžkový 600,-- Kč / den + rekreační poplatek 

dle OZV 2/2004 o místních poplatcích

pokoj č. 2 – 4 lůžkový 800,-- Kč / den + rekreační poplatek 

dle OZV 2/2004 o místních poplatcích

 

Sazby za kopírování a faxování zůstávají beze změny

pro : 8 proti : - zdržel se : -

f) zastupitelstvo schvaluje příspěvek na dětský den ve výši: 2.000,-- Kč

pro : 8 proti : - zdržel se : -

g) zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o úhradě mzdových nákladů pro zaměstnance

PO ZŠ a MŠ Srní za 1.pololetí roku 2007, na částku 30.000,-- Kč

pro : 8 proti : - zdržel se : - 

h) zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 5.000,-- Kč za účelem výletů pořádaných Sdruže-

ním OS pro občany Obce Srní do Č.Krumlova a Č.Budějovic

pro : 8 proti : - zdržel se : -

ch)zastupitelstvo schvaluje úhradu za dovoz dětí ZŠ na zámek Hluboká n/Vlt. jakož i úhradu za

dovoz dětí MŠ do Kašperských Hor.

pro : 8 proti : - zdržel se : -

i) zastupitelstvo schvaluje zadání projektu cyklostezky od odbočky St.Srní ke středu Obce

Srní firmě EGF, s.r.o. v Sušici.

pro : 8 proti : - zdržel se : -

j) zastupitelstvo schvaluje nákup 3 nových hadic B pro SDH Srní

pro : 8 proti : - zdržel se : -

k) zastupitelstvo schvaluje příspěvek na dárky pro děti u příležitosti ukončení školního roku, ve

výši: 2.100,-- Kč.

pro : 8 proti : - zdržel se : -

l) zastupitelstvo schvaluje zahájení zkráceného výběrového řízení a poté zahájení prací k napojení

inž.sítí v lokalitě Sp.Vrch za obdrženou. částku z prodeje 2 pozemků pro tyto 2 pozemky.

m) zastupitelstvo schvaluje příspěvek na Srnskou pouť ve výši: 37.000.-- Kč

pro : 8 proti : - zdržel se : -

n) zastupitelstvo schvaluje opětovný nesouhlas se zavedením el. přípojky k pozemku pč. 480

pro : 8 proti : - zdržel se : -

o) zastupitelstvo schvaluje žádost manželů Volkových, bytem Srní 28 E o pořízení změny

Územního plánu Obce Srní, dle § 44, zákona č. 183/2006 Sb.o územním plánování a staveb-

ním řádu.Veškeré náklady hradí manželé Volkovi. Jedná se o změnu vymezení zastavěného

území a změnu funkčního využití pro přístavbu rodinného domu. Zpracovatelem této změny

bude firma EGF, s.r.o. Sušice.

pro : 8 proti : - zdržel se : -

p) zastupitelstvo schvaluje financování a položení přípojek na kanalizaci a vodu na 3 obecní

pozemky na St.Srní.

pro : 8 proti : - zdržel se : -

r) zastupitelstvo schvaluje financování a položení přípojek na kanalizaci a vodu na 5 obec-

ních pozemků na Mechově

pro : 8 proti : - zdržel se : -

ř) zastupitelstvo schvaluje zhotovení a proplacení projektu na odvodnění kostela

pro : 8 proti : - zdržel se : -

s) zastupitelstvo ruší Usnesení ze 6.zasedání OZ Srní, konaného dne 29.09.2003, č.13

neumožňující stánkový prodej na obecních pozemcích – “cizinci, asiaté”

pro : 6 proti : 2 zdržel se : -

š) zastupitelstvo schvaluje pana Romana Hynka k zastupování Obce Srní při výstavbě

vodovodního a kanalizačního řádu – lokalita Mechov a chatičky pod lesní školkou.

pro : 8 proti : - zdržel se : - 

 

Ivana Pěčová

starostka Obce Srní

 

 

 

 

.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Srní | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ