USNESENÍ Č. 6 Z 24.9.2007 | OBECNÍ ÚŘAD SRNÍ

USNESENÍ Č. 6 Z 24.9.2007

Odstávky elektřiny

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Nadace Agrofert

Usnesení č. 6 z 24.9.2007

USNESENÍ 6. zasedání OZ Obce Srní

                       konaného dne 24.09.2007 v 19.00 hodin v hasičské zbrojnici

1) kontrola usnesení
Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání OZ
2) Zpráva o činnosti OZ
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti OZ
3) Rozpočtové opatření č. 2
zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2 k 30.9.2007
pro : 8 proti : - zdržel se : -
4) Různé

1) zastupitelstvo schvaluje zadání objednávky ve výši 5.355,-- Kč včetně DPH firmě Stavební poradna s.r.o.České Budějovice na zpracování žádosti o dotaci na rekonstrukci komunikace Staré Srní
pro : 8 proti : - zdržel se : -
2) zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy s firmou Stavební poradna s.r.o. České Budějovice k provedení výběrového řízení pro rekonstrukci komunikace na Starém Srní. Částka: 10.710,--Kč včetně DPH.
pro : 8 proti : - zdržel se : -
3) zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy s firmou Stavební poradna s.r.o. České Budějovice ke zpracování žádosti o dotaci na rekonstrukci komunikace od Jiříků k nádrži a zároveň k provedení výběrového řízení pro rekonstrukci jmenované komunikace. Částka: 14.280,-- Kč včetně DPH.
pro : 8 proti : - zdržel se : -
4) zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy s firmou Stavební poradna s.r.o. České Budějovice
k provedení výběrového řízení pro stavbu kanalizace Srní-Mechov a Pod lesní školkou. Částka:
59.500,-- Kč včetně DPH.
pro : 8 proti : - zdržel se : -
5) zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy s firmou Stavební poradna s.r.o. České Budějovice
k provedení zkráceného výběrového řízení pro realizaci stavby částečné infrastruktury v lokalitě Pod Spáleným Vrchem. Částka: 17.850,-- Kč včetně DPH.
pro : 8 proti : - zdržel se : -
6) zastupitelstvo schvaluje částku 2.500,-- Kč na 1 žáka - neinvestiční náklady v ZŠ Srní pro žáky, kteří nemají v obci trvalý pobyt.(období leden-červen 2007.)
pro : 8 proti : - zdržel se : -
7) zastupitelstvo schvaluje ukončení platnosti mandátní smlouvy uzavřené dne 29.07.2003 mezi obcí Srní, IČ 00256081, jakožto mandantem a firmou Reality Baumruk, s.r.o.Plzeň IČ 26344688, jakožto mandatářem, výpovědí s účinností ke dni doručení výpovědi k rukám mandatáře.
pro : 7 proti : - zdržel se : 1
8) zastupitelstvo schvaluje zadání objednávky k vypracování pasportizace “Bartošky” panu Mourečkovi za účelem podání žádosti o dotaci k rekonstrukci této budovy.
pro : 8 proti : - zdržel se : -
9) zastupitelstvo schvaluje prodloužení nájemní smlouvy pozemků a nebytových prostorů formou dodatku s Autocampingem Antýgl, s.r.o.
pro : 8 proti : - zdržel se : -

10)
zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury za pronájem sálu v hotelu Šumava ve výši 5.000,-- Kč, kde se konala pouťová zábava.
pro : 8 proti : - zdržel se : -
11) zastupitelstvo schvaluje poplatek za hudbu u příležitosti Srnské pouti ve výši 3.000,-- Kč
pro : 8 proti : - zdržel se : -
12) zastupitelstvo schvaluje zadání objednávky k výstavbě veřejného osvětlení v lokalitě Pod Spáleným Vrchem firmě Bedřich Touš - elektromontáže, Uherce 83. Celková částka 613.490,--Kč
Tato firma byla vybrána po vyhodnocení 3 nabídek
pro : 8 proti : - zdržel se : -
13) zastupitelstvo schvaluje zadání objednávky k dokončení výstavby veřejného osvětlení v lokalitě Staré Srní firmě Bedřich Touš-elektromontáže, Uherce 83. Částka: 194.666,-- Kč včetně DPH.Tato firma byla vybrána po vyhodnocení 3 nabídek
pro : 8 proti : - zdržel se : -
14) zastupitelstvo schvaluje pronájem sálu v hasičské zbrojnici na 1 víkend pro cvičení Aerobicu-výše nájmu 900,-- Kč včetně úklidu sálu
pro : 8 proti : - zdržel se : -
15) zastupitelstvo schvaluje nové zaměření pozemku pč.1236.Výdaje za zaměření hradí obec
pro : 8 proti : - zdržel se : -
16) zastupitelstvo schvaluje nákup nové baterie pro zásahové vozidlo hasičů.
pro : 8 proti : - zdržel se : -
17) zastupitelstvo schvaluje výjimku z počtu žáků v ZŠ Srní.
pro : 8 proti : - zdržel se : -

18)
zastupitelstvo schvaluje částku 22.500,-- Kč na úhradu neinvestičních nákladů za žáky dojíždějící do ZŠ Kašperské Hory.
pro : 8 proti : - zdržel se : -

19)
zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury firmě AQUAŠUMAVA, s.r.o. Chudenín za zřízení 2 vodovodních přípojek k obecním pozemkům na Starém Srní. Částka: 35.435,-- Kč.
pro : 8 proti : - zdržel se : -
20) zastupitelstvo schvaluje proplacení částky: 1.237,60 Kč včetně DPH za vytisknutí plakátů pro Srnskou pouť firmě LK Grafika Kašperské Hory – M.-Lukeš
pro : 8 proti : - zdržel se : -
21) zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury za provedené práce – výstavba vodovodního řadu firmě KVINT Vlachovo Březí, spol s r.o. ve výši: 1.091.179,-- Kč včetně DPH. Tato částka je podíl spoluúčasti obce k získané dotaci.
pro : 8 proti : - zdržel se : -

22)
zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury firmě ZAHAS, s.r.o. za nákup kalhot pro hasiče ve výši 3.939,-- Kč včetně DPH.
pro : 8 proti : - zdržel se : -
23) zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury JUDr. Nesvedovi za právnickou činnost pro obec ve výši 17.560,-- Kč včetně DPH.
pro : 8 proti : - zdržel se : -
24) zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury firmě AQUAŠUMAVA s.r.o. Chudenín za zpracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení na výstavbu částečné infrastruktury v lokalitě Pod Spáleným Vrchem ve výši 22.491,-- Kč včetně DPH.
pro : 8 proti : - zdržel se : -

25) zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury Ing. Petru Čonkovi, Technickoorganizační činnost v PO, Chmelná, za vypracování Technické zprávy požární bezpečnosti pro hangár. Částka: 2.300,-- Kč včetně DPH.
pro : 8 proti : - zdržel se : -
26) zastupitelstvo schvaluje jednostranné zvýšení nájemného na 17,39 Kč / m2 / měsíc s platností od 1.ledna 2008.
pro : 8 proti : - zdržel se : -
27) zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Srní.
pro : 8 proti : - zdržel se : -
28) zastupitelstvo schvaluje záměr výstavby čerpací stanice v obci Srní, na části pozemku p.č. 1971/2. kú.Srní I.
pro : 8 proti : - zdržel se : -
29) zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy s VLS ČR, s.p. na pozemky v k.ú. Srní I
1999/3, 2704/1, 2797, 2798/1,
PK stav 191, 1941/1, 1953/1, 1953/2, 1939/1 díl 2, 1942/1 díl 2, 1983/1 díl 2 a 2055 díl 3.
pro : 8 proti : - zdržel se : -
30) zastupitelstvo schvaluje dodatek č.2 Smlouvy o dílo ze dne 13.12.2006 s firmou KVINT Vlachovo Březí spol s r.o.. navýšení o 111.845,-- Kč včetně DPH v důsledku změny dimense vodovodního potrubí při stavbě vodovodního řadu - Staré Srní, Mechov.pro : 8 proti : - zdržel se : -
31) zastupitelstvo schvaluje zpracování žádosti firmou AQUA Šumava, s.r.o. o: Výjimečnou změnu k udělené dotaci na stavbu kanalizace Staré Srní, Mechov ministra Životního prostředí.
Požadovaná částka bude hrubým odhadem: 2.819.348,-- Kč včetně DPH.
pro : 8 proti : - zdržel se : -
32) zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou: Lesostavby Třeboň a.s., Novohradská 226, 379 25 Třeboň
Smlouva o dílo : Částečná infrastruktura Srní Pod Spáleným Vrchem
pro : 8 proti : - zdržel se : -
33) zastupitelstvo schvaluje pověření pana Mourečka zhotovením znaleckého posudku na nabízené pozemky VLS ČR. Parcelní čísla pozemků viz bod 29)
pro : 8 proti : - zdržel se : -
34) zastupitelstvo schvaluje zvýšení ceny zasíťovaných pozemků s platností od 01.10.2007 na 2.100,-- Kč / m2.
pro : 8 proti : - zdržel se : -


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Srní | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ