USNESENÍ Č. 7 Z 19.11.2007 | OBECNÍ ÚŘAD SRNÍ

USNESENÍ Č. 7 Z 19.11.2007

Odstávky elektřiny

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Nadace Agrofert

Usnesení č. 7 z 19.11.2007

                                                      USNESENÍ
                             7. mimořádného zasedání OZ Obce Srní
                      konaného dne 19.11.2007 v 19.00 hodin na OÚ Srní


2) Různé

a
)
zastupitelstvo schvaluje zadání objednávky na montáž 2 velkých topných těles v hasičské
zbrojnici - šatně.
pro : 9 proti : - zdržel se : -

b) zastupitelstvo schvaluje ukončení nájemní smlouvy na parkoviště Antýgl dohodou
s městem Kašperské Hory k 31.12.2007.
pro : 9 proti : - zdržel se : -

c) zastupitelstvo schvaluje uzavření Mandátní smlouvy s: Mikroregionem Šumava -
západ, na zpracování projektů za účelem obdržení dotace a jejich dotační management.
Odměna mandatáře činí 10% z ceny sjednané za výše provedené úkony v případě získání
dotace
pro : 9 proti : - zdržel se : -

d) zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s Regionální poradenskou
agenturou, s.r.o. v Brně, která bude nápomocná při podávání žádostí o získání dotací
pro: Obnovu místních komunikací v obci Srní
pro : 9 proti : - zdržel se : -

e) zastupitelstvo schvaluje uzavření 2 Smluv o dílo s firmou: Bedřich Touš - elektromontáže,
Uherce 83 na stavbu veřejného osvětlení v lokalitách St. Srní a Pod Spáleným Vrchem.
pro : 9 proti : - zdržel se : -

f) zastupitelstvo schvaluje přestavbu kuchyně v požární zbrojnici tak, aby prostory splňovaly
podmínky podnikání v hostinské činnosti. Předpokládané náklady zhruba 12.000,-- Kč.
pro : 9 proti : - zdržel se : -

g) zastupitelstvo schvaluje udělení pověření firmě Stavební poradna s.r.o.České Budějovice
ke sdělení rozhodnutí zadavatele o výsledku výběrového řízení : Rekonstrukce ČOV a
dostavba kanalizace v obci Srní , jednotlivým uchazečům.
pro : 9 proti : - zdržel se : -

h) zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou KVINT Vlachovo Březí, spol .
s r.o,. k realizaci Rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace v obci Srní.
pro : 9 proti : - zdržel se : -

ch) zastupitelstvo schvaluje zadání objednávky firmě: Stav + Soft Sušice k vyhotovení
rozpočtů na rekonstrukci Bartošky a výměnu oken v požární zbrojnici Srní.
Cena: 9.529,-- Kč včetně DPH.
pro : 9 proti : - zdržel se : -

i) zastupitelstvo schvaluje zadání objednávky firmě:Přemysl Písař Klatovy na vypracování
návrhu rehabilitace prostoru zrušeného hřbitova- “Vzpomínkový park”.
Cena: 22.829,-- Kč
pro : 9 proti : - zdržel se : -

j) zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků s PF ČR.
pro : 9 proti : - zdržel se : -

k) zastupitelstvo schvaluje pověření pí. Ivany Pěčové jako prostředníka za Obec Srní mezi
pořizovatelem a projektantem k pořízení a vydání nového ÚP obce Srní.
pro : 9 proti : - zdržel se : -

l) zastupitelstvo schvaluje ukončení pronájmu nebytového prostoru dohodou k 30.06.2007
s firmou EGF s.r.o. Sušice.
pro : 9 proti : - zdržel se : -

m) zastupitelstvo schvaluje příspěvek na den seniorů ve výši 150,-- Kč / osobu a rovněž
transfer méně pohyblivých osob na a ze setkání seniorů.
pro : 9 proti : - zdržel se : -

n) zastupitelstvo schvaluje příspěvek obce na “Drakiádu” ve výši 2.000,-- Kč.
pro : 9 proti : - zdržel se : -

o) zastupitelstvo schvaluje věcný dar obce na Lesácký ples do výše 2.000,-- Kč.
pro : 9 proti : - zdržel se : -

p) zastupitelstvo schvaluje proplacení dílčí faktury firmě Lesostavby Třeboň a.s.
ve výši 501.299,-- Kč za realizaci stavby: Částečná infrastruktura Pod Spáleným Vrchem
pro : 9 proti : - zdržel se : -

q) zastupitelstvo schvaluje proplacení dílčí faktury firmě Lesostavby Třeboň a.s.
ve výši 2.052.483,-- Kč za realizaci stavby Oprava místní komunikace Od Jiříků k nádrži
pro : 9 proti : - zdržel se : -

r) zastupitelstvo schvaluje proplacení dílčí faktury firmě KVINT Vlachovo Březí, spol. s r.o.
ve výši 4.353.873,-- Kč za realizaci stavby Oprava místní komunikace Staré Srní
pro : 9 proti : - zdržel se : -

s) zastupitelstvo schvaluje zadání zakázky na zaměření cesty okolo a za parcelou Rakových.
K.ú. Srní I, pozemek p.č.
pro : 9 proti : - zdržel se : -

t) zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury firmě Elkomat s.r.o. Sušice ve výši 45.575,--
Kč za provedení prací v ZŠ a MŠ na základě požadavků OHS Plzeň.
pro : 9 proti : - zdržel se : -

u) zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury p. Mourečkovi ve výši 2.693,-- Kč
za provedený odhad pozemků, které budou obcí odkoupeny od VLS ČR.
pro : 9 proti : - zdržel se : -

v) zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy s VLS ČR týkající se odkoupení
pozemků pro obec důležitých
pro : 9 proti : - zdržel se : -

x) zastupitelstvo schvaluje uvolnění částky 200,-- Kč za účelem nákupu květin pro vítání
nových občánků Srní
pro : 9 proti : - zdržel se : -

y) zastupitelstvo schvaluje sestavení všech inventarizačních podkomisí a hlavní
inventarizační komise k provedení inventur za rok 2007. (viz příloha).
pro : 9 proti : - zdržel se : -

z) zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3
pro : 9 proti : - zdržel se : -

aa) zastupitelstvo schvaluje nákup vánočních prezentů obce ve výši cca. 5.000,-- Kč.
pro : 9 proti : - zdržel se : -

bb) zastupitelstvo schvaluje objednávku a nákup turistických známek s motivem
Hauswaldské kaple – cena cca 4.000,-- Kč.
pro : 9 proti : - zdržel se : -

cc) zastupitelstvo schvaluje uzavření a podepsání smlouvy s Vlastivědným muzeem Dr.
Hostaše v Klatovech k provedení archeologického výzkumu v lokalitě Pod Spáleným
Vrchem – částečná technická infrastruktura. Cena do 5.000,-- Kč.
pro : 9 proti : - zdržel se : -

dd) zastupitelstvo schvaluje spoluúčast Obce Srní na společném přeshraničním projektu
“Tierisch wild” s bavorským partnerem.
Celkový vklad obce činí 500,-- EUR na dobu trvání projektu ( 3 roky ).
Českým partnerem a administrátorem tohoto projektu je Mikroregion Šumava-západ.
pro : 9 proti : - zdržel se : -

ee) zastupitelstvo schvaluje uzavření nájemní smlouvy se ZŠ a MŠ Srní na veškeré zařízení
dětského hřiště na pozemku p.č. 1948/12 v k.ú. Srní I za 1,-- Kč / rok na dobu neurčitou
s platností od 1.12.2007.
pro : 9 proti : - zdržel se : -

ff) zastupitelstvo schvaluje původní návrh k umístění víceúčelové sportovní haly na
pozemku p.č. 1999/1, 1991/2, k.ú. Srní I. Investor: Gastrocitadela s.r.o Plzeň
pro : 8 proti : - zdržel se : 1

gg) zastupitelstvo schvaluje uzavření 3 Smluv s Mikroregionem Šumava - západ,
p. ing. J Tachovským, Klatovy k zpracování projektů za účelem získání dotací na násle-
dující akce:
- Oprava “ Bartošky”- kulturní dědictví obce
- Výměna oken a venkovních dveří v budově hasičské zbrojnice
- Rehabilitace prostoru zrušeného hřbitova –Vzpomínkový park
Cena za každou výše uvedenou smlouvu činí: 5.000,--Kč při podepsání smlouvy,
a dalších 15.000,-- Kč při obdržení dotace.
pro : 9 proti : - zdržel se : -

hh) zastupitelstvo pověřuje starostku obce oznámit stavebnímu úřadu Městského úřadu v
Sušici a firmě EGF spol s r.o.v Sušici, že souhlas s výstavbou Horského dvorce pod
Zelenou horou k územnímu řízení, vydaný starostou obce dne 11.9.2006, nebyl projednán zastupitelstvem obce a je tudíž nezákonný.
pro : 7 proti : 1 zdržel se : 1

chch) zastupitelstvo schvaluje příspěvek na Mikulášskou besídku ve výši 3.000,-- Kč.
pro : 9 proti : - zdržel se : -Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Srní | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ