| OBECNÍ ÚŘAD SRNÍ

Chybné voláníChybné volání

Odstávky elektřiny

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Nadace Agrofert

Usnesení č. 11 z 19.05.2008

USNESENÍ
11. zasedání OZ Obce Srní

konaného dne 19.05.2008 v 19.00 hodin na OÚ Srní 
 

2) zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtové změny č. 3 pro rok 2008
 

pro :  8                                              proti :  -                                       zdržel se : - 

 

3) Různé


1. zastupitelstvo schvaluje proplacení částky ve výši 1.655,-- Kč městu Sušice – úhrada
    neinvestičních nákladů za žáky dojíždějící do ZŠ Sušice.

pro :  8                                              proti :  -                                       zdržel se : - 
 
2. zastupitelstvo schvaluje podepsání smlouvy s Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše
    v Klatovech na provedení archeologického výzkumu  při stavební akci: Kanalizace
    a vodovod Srní-Mechov

 pro :  8                                              proti :  -                                       zdržel se : - 

                                  

3. zastupitelstvo schvaluje podepsání Smlouvy o dílo s firmou EGF s.r.o. Sušice

    ke zhotovení Územního plánu Srní. Částka 791.350,-- Kč vč. DPH


 
pro :  8                                              proti :  -                                       zdržel se : -
 

4. zastupitelstvo schvaluje: „Schválení zadání změny č. 2 ÚP sídelního útvaru
    Srní“.

pro :  8                                              proti :  -                                       zdržel se : -

 

5. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury firmě KVINT  s.r.o., Vlachovo Březí.
    Částka: 941.418,-- Kč včetně DPH ( kanalizace Staré Srní – etapa II)

pro :  8                                              proti :  -                                       zdržel se : -

 

6. zastupitelstvo schvaluje podpis dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo s firmou Lesostavby
    Třeboň a.s. Částka: 23.800,-- Kč včetně DPH. (protlak pro přívod vody pod silnicí
     k obecní kašně).

pro :  8                                              proti :  -                                       zdržel se : -

 

7. zastupitelstvo schvaluje příspěvek SOS Srní ve výši 5.000,-- Kč na pořádání jarního
     a podzimního zájezdu pro občany Srní. Podmínkou je, že příspěvek bude využit jen
     pro místní občany a při zveřejnění těchto zájezdů bude obec Srní uvedena jako
     sponzorský partner..
   

pro :  8                                              proti :  -                                       zdržel se : - 

 

8. zastupitelstvo schvaluje uzavření úvěrové smlouvy s KB a.s. Sušice ve výši 6 milionů
     Kč na  předfinancování realizace několika projektů, na které obec obdržela dotace.
     Úvěr bude splatný kdykoliv.

pro :  8                                              proti :  -                                       zdržel se : - 

 

9. zastupitelstvo schvaluje proplacení 3 částek  á 17.850,- Kč včetně DPH za uzavření
      Mandátních  smluv s firmou Stavební poradna s.r.o. České Budějovice k realizaci
      užších výběrových řízení pro: opravu MK, Vzpomínkového parku a obnovu objektu
      „Bartoška“.


pro :  8                                              proti :  -                                       zdržel se : -
 

10. zastupitelstvo schvaluje uvolnění částky max.1.500,-- Kč pro zakoupení společného
      daru s SDH Srní pro pí. W. Pistovčák.

pro :  8                                              proti :  -                                       zdržel se : -
 

11. zastupitelstvo schvaluje zakoupení 3 stojanů se sáčky pro psí výkaly.

pro :  8                                              proti :  -                                       zdržel se : -
 

12. zastupitelstvo zakoupení 2 mobilních WC pro parkoviště na Antýglu.

 

pro :  8                                              proti :  -                                       zdržel se : -
 

13. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury ve výši 4.760,-- Kč  pí. Ing. M.Tycové
      Plzeň za zpracování posudku pro SFŽP na akci: Rekonstrukce ČOV a dostavba
      kanalizace Srní

pro :  8                                              proti :  -                                       zdržel se : -  
 

14. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury firmě Lesostavby Třeboň a.s.ve výši:
      941.386,40 Kč za realizaci stavby vodovodu, dešťové kanalizace a přeložky
      telefonních kabelů v lokalitě Pod Spáleným Vrchem.
 

pro :  8                                              proti :  -                                       zdržel se : -
 

15. zastupitelstvo schvaluje uzavření Mandátní smlouvy s firmou Stavební poradna s.r.o.
      České Budějovice k realizaci užšího výběrového řízení na  výstavbu nového
      vodovodního řadu včetně rozvodů od úpravny vod k lokalitě Pod Spáleným Vrchem.
 

pro :  8                                              proti :  -                                       zdržel se : - 


16. zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vítězem užšího výběrového řízení
      uvedeného pod bodem 3.15 k realizaci stavby nového vodovodního řadu.

pro :  8                                              proti :  -                                       zdržel se : - 

 

17. zastupitelstvo schvaluje zadání posudku na krov a šindele budovy na Antýglu,
      za účelem podání žádosti o dotaci na opravu.

 

pro :  8                                              proti :  -                                       zdržel se : -
 

18. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury firmě B. Touš, Úherce za dokončení
      VO – Staré Srní – částka: 194.667,-- Kč včetně DPH.

 

pro :  8                                              proti :  -                                       zdržel se : -
 

19. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury pí. Kabátové, Prášily za kontrolu
      vytyčovacích a výškových bodů pro opravu MK Od Jiříků k nádrži.
      Částka: 9.980,-- Kč

pro :  8                                              proti :  -                                       zdržel se : -
 

20. zastupitelstvo schvaluje proplacení členského příspěvku ve výši 1.000,-- Kč
      Mikroregionu Šumava-západ
 

pro :  8                                              proti :  -                                       zdržel se : -

21. zastupitelstvo schvaluje proplacení částky 1.000,-- Kč za spoluúčast při žádosti
      o dotaci: Marketingová strategie – Mikroregion Šumava-západ.

pro :  8                                              proti :  -                                       zdržel se : -
 

22. zastupitelstvo schvaluje proplacení částek á 15.000,-- Kč J.Tachovskému Klatovy.
     Jedná se o doplatky za úspěšné obdržení dotací na: Vzpomínkový park a obnova
      objektu „Bartoška“.
    

pro :  8                                              proti :  -                                       zdržel se : -
 

23. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury JUDr. Nesvedovi, Nýrsko ve výši:

      26.890,-- Kč za právní služby.

pro :  8                                              proti :  -                                       zdržel se : -
 

24. zastupitelstvo schvaluje proplacení nákladů souvisejících s provedením TK vozidla
      TATRA 815. Celková částka: 4.591,-- Kč včetně DPH.

pro :  8                                              proti :  -                                       zdržel se : - 

 

25. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury firmě: František Markus, Plánice
      za provedení revize hasičských přístrojů. Částka: 2.326,-- Kč včetně DPH.

pro :  8                                              proti :  -                                       zdržel se : -
 

26. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury firmě: F. Kalný Sušice za opravu
      počítačů ve výši: 3.562,-- Kč včetně DPH a firmě: DK Kontakt Sušice za materiál
      pro opravu počítačů – částka 1.708,-- Kč.

 

pro :  8                                              proti :  -                                       zdržel se : -
 

27. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury ve výši: 4.572,-- Kč firmě: EUROKART
      Praha za dodání map IC Srní.

 

pro :  8                                              proti :  -                                       zdržel se : - 

 

28. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury firmě Rumpold, s.r.o. Sušice za 1. odvoz
      nebezpečného odpadu ve výši: 18.667,80 Kč včetně DPH

 

pro :  8                                              proti :  -                                       zdržel se : -

29.  zastupitelstvo schvaluje:
    -  příspěvek na dětský den (31.05.2008) ve výši 3.000,-- Kč
    -  pro děti, které opouští MŠ nákup pamětních knih ve výši 450,-- Kč
    -  pro děti, které opouští 4.třídu ZŠ nákup knih ve výši 450,-- Kč

pro :  8                                              proti :  -                                       zdržel se : -
 
                       

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Srní | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ