| OBECNÍ ÚŘAD SRNÍ

Chybné voláníChybné volání

Odstávky elektřiny

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Nadace Agrofert

Usnesení č. 12 ze 30.6.2008

USNESENÍ

12. zasedání OZ Obce Srní
konaného dne 30.06. 2008 v 19.00 hodin
v požární zbrojnici
 

 

3) návrh rozpočtové změny č. 4 pro rok 2008
zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtové změny č. 4 pro rok 2008
 pro :    9                                            proti :     -                                    zdržel se :   -

4) zpráva o činnosti 2 společností s r.o. obce

a)  zastupitelstvo schvaluje usnesení valné hromady ze dne 16.06.2008
     pro s.r.o.Autocamping Antýgl

pro :    9                                            proti :     -                                    zdržel se :   -

b)  zastupitelstvo schvaluje usnesení valné hromady ze dne 16.06.2008 pro s.r.o.
     Technické služby obce Srní

pro :    9                                            proti :     -                                    zdržel se :   -

5) závěrečný účet obce za rok 2007
    
zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce za rok 2007 včetně zprávy o výsledku
     přezkoumání hospodaření obce ze rok 2007 a souhlasí s celoročním hospodařením
     bez výhrad.   

pro :    9                                            proti :     -                                    zdržel se :   - 

 

6) různé

 

1.  zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy  č. 05630611 o poskytnutí podpory
     ze Státního fondu životního prostředí (v souladu se zákonem o obcích
     č. 128/2000 Sb.), zástupci SFŽP podepsáno dne 16.06.2008

pro :    9                                            proti :     -                                    zdržel se :   -

2.  zastupitelstvo schvaluje podepsání kupní smlouvy s manžely Hobzovými k prodeji
     obecního pozemku p.č. 1996/7, k.ú. Srní I

 pro :    9                                            proti :     -                                    zdržel se :   -

3.  zastupitelstvo schvaluje podepsání kupní smlouvy s pí. Šafářovou a p. Kmochem
     k prodeji obecního pozemku p.č. 1993/26, k.ú. Srní I

pro :    9                                            proti :     -                                    zdržel se :   -

4.  zastupitelstvo schvaluje podepsání kupní smlouvy s manželi Klímovými k prodeji
     obecního pozemku p.č. 1993/16, k.ú. Srní I

pro :    9                                            proti :     -                                    zdržel se :   -

5.  zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci k částečné výstavbě dešťové
     kanalizace a při obdržení finančních prostředků její realizaci.

pro :    9                                            proti :     -                                    zdržel se :   -


6.  zastupitelstvo schvaluje provoz dětského hřiště pro veřejnost od 01.07.2008,
    který bude zajišťovat obec
pro :    7                                           proti :     2                                   zdržel se :   -

7.  zastupitelstvo schvaluje příspěvek 1.000,-- Kč pro výlet MŠ do pohádkové chalupy
     v Mlázovech
pro :    9                                            proti :     -                                    zdržel se :   -

8.  zastupitelstvo schvaluje umístění 3 reklamních tabulí pro Bankomat ČSOB
 pro :    9                                            proti :     -                                    zdržel se :   -

9.  zastupitelstvo schvaluje propojení sirén mezi OÚ a požární zbrojnicí – finanční
     podíl obce: cca. 5.000,-- Kč
 pro :    9                                            proti :     -                                    zdržel se :   -

10. zastupitelstvo schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 1210/3, k.ú. Srní I
     o výměře 501 m2 – trvalý travní porost - stejným dílem všem spolumajitelům
     stavebního pozemku p.č. 397, k.ú. Srní I.

pro :    9                                            proti :     -                                    zdržel se :   -

11. zastupitelstvo schvaluje zrušení běžného účtu pro hospodářskou činnost
     u České spořitelny a založení nového účtu pro hospodářskou činnost u ČSOB Sušice.

pro :    9                                            proti :     -                                    zdržel se :   -


12. zastupitelstvo schvaluje proplacení částky na prořezání 3 MK ve výši:
      cca. 20.000,-- Kč

pro :    9                                            proti :     -                                    zdržel se :   -

13. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury ve výši: 5.971,50 Kč pí. Hřebenářové
      Plzeň za zhotovení průzkumu a zprávy pro Antýgl za účelem podání žádosti o dotaci.

pro :    9                                            proti :     -                                    zdržel se :   -

14. zastupitelstvo schvaluje zaplacení členského příspěvku RRA Stachy - částka:
      1.608,-- Kč
 pro :    9                                            proti :     -                                    zdržel se :   -

15. zastupitelstvo schvaluje zadání a proplacení zemních prací a montáž podstavce
      Stolu smíření pro Vzpomínkový park f. KVINT s.r.o. Vlachovo Březí.
pro :    9                                            proti :     -                                    zdržel se :   -

 

16. zastupitelstvo schvaluje zrušení dodatku č.2 z 11. Usnesení OZ z 19.5.2008 – bod 3.6
      a změnu dodatku č.1 z 9. Usnesení OZ z 18.02.2008 – bod 3.35.
      Oba dodatky byly součástí Smlouvy o dílo s f. Lesostavby Třeboň a.s.
 pro :    9                                            proti :     -                                    zdržel se :   -

17. zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 1 fa. KVINT s.r.o. Vlachovo Březí, ke Smlouvě
      o dílo pro: ČOV + Kanalizace etapa II. (Dodatek se týká změny termínu.)
pro :    9                                            proti :     -                                    zdržel se :   -

18. zastupitelstvo schvaluje zadání zakázky ke zhotovení Stolu smíření pro Vzpomínkový
      park f.  Kámen Hudčice s.r.o.. Cena včetně transportu a montáže: 70.000,-- Kč
pro :    9                                            proti :     -                                    zdržel se :   - 

 

19. zastupitelstvo schvaluje ukončení nájemní smlouvy k 01.07.2008 na dětské hřiště
      uzavřenou mezi obcí a ZŠ a MŠ.
 
pro :    7                                           proti :     -                                    zdržel se :   2

20. zastupitelstvo schvaluje proplacení dodatečného vyasfaltování obecního pozemku
      před p. Drexlerem. Částka: cca. 5.000,-- Kč    

pro :    9                                            proti :     -                                    zdržel se :   -

21. zastupitelstvo schvaluje uzavření dohody o provedení práce s p. Jiříkem st. na péči
      a dozor ro dětské hřiště od 01.07.2008.

pro :    7                                           proti :     -                                    zdržel se :   2

22. zastupitelstvo schvaluje proplacení členského příspěvku na rok 2008 Euroregionu
      Šumava – jihozápadní Čechy ve výši 804,-- Kč.

pro :    9                                            proti :     -                                    zdržel se :   -

23. zastupitelstvo schvaluje proplacení opravy všech židlí v požární zbrojnici panu
      R. Schleichertovi, částka 1.800,-- Kč

pro :    9                                            proti :     -                                    zdržel se :   -

24. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury f. Ing. F.Koktán, Mutěnice, okr.Strakonice

     za zaměření objektů a místních komunikací. Částka: 17.136,-- Kč.

pro :    9                                            proti :     -                                    zdržel se :   -

25. zastupitelstvo schvaluje proplacení členského příspěvku za rok 2008 ve výší
      1.280,-- Kč SVOL Pelhřimov.

pro :    8                                           proti :     -                                    zdržel se :   1

26. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury f, OUDES Kašperské Hory za opravu
      VW transportéru (hasičské zásahové vozidlo) Částka: 2.410,-- Kč

pro :    9                                            proti :     -                                    zdržel se :   -

27. zastupitelstvo schvaluje proplacení částky ve výši: 417.259,-- Kč f. Lesostavby
      Třeboň, a.s. za opravu komunikace od Jiříků k nádrži.
pro :    9                                            proti :     -                                    zdržel se :   -

28. zastupitelstvo schvaluje částečnou úhradu f. KVINT s.r.o. Vlachovo Březí
      faktury ve výši 600.000,-- Kč- Rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace

pro :    9                                            proti :     -                                    zdržel se :   -

 

29. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktur f. Rumpold s.r.o. Sušice za odvoz
      nebezpečného odpadu ve výši 26.300,-- Kč.

pro :    9                                            proti :     -                                    zdržel se :   -


30. zastupitelstvo schvaluje úhradu faktury od. f. MAPCENTRUM České Budějovice,

      částka: 5.507,20 Kč.

pro :    9                                            proti :     -                                    zdržel se :   -

31. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury f. AQUAŠUMAVA s.r.o. Chudenín
      za technický dozor : Vodovod a úpravna vod. Částka: 35.700,-- Kč
 pro :    9                                            proti :     -                                    zdržel se :   -

32. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury pí. Kabátové - Prášily za zhotovení

      20 dodatečných GP pro lokalitu Pod Spáleným Vrchem. Částka: 2.600,-- Kč.

pro :    9                                            proti :     -                                    zdržel se :   -

33. zastupitelstvo schvaluje úhradu faktury: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše
      v Klatovech, za archeologický průzkum v lokalitě Pod Spáleným Vrchem.
      Částka: 3.198,-- Kč.

pro :    9                                            proti :     -                                    zdržel se :   -

34. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury f. . KVINT s.r.o. Vlachovo Březí,

      za opravu MK „K Plavebnímu kanálu“. Částka: 1.712.844,-- Kč.
pro :    9                                            proti :     -                                    zdržel se :   -

35. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury f S+D nakladatelství s.r.o, Praha 6,
      za 50 ks průvodce Šumavou- Šumava-Pláně. Částka: 5.423,60 Kč.

pro :    9                                            proti :     -                                    zdržel se :   -

 

36 zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na zakoupení hasičské automobilové
     cisterny.

pro :    9                                            proti :     -                                    zdržel se :   - 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Srní | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ