| OBECNÍ ÚŘAD SRNÍ

Chybné voláníChybné volání

Odstávky elektřiny

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Nadace Agrofert

Usnesení č. 13 z 25.08.2008

USNESENÍ
13. zasedání OZ Obce Srní
konaného dne 25.08.2008 v 19.00 hodin
v požární zbrojnici2) návrh rozpočtové změny č. 5 pro rok 2008
    zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtové změny č. 5 pro rok 2008
pro : 8 proti : - zdržel se : -

3) různé

1. zastupitelstvo schvaluje podepsání kupní smlouvy s p. J. Štětinou k prodeji
    obecního pozemku p.č. 1228/26, k.ú. Srní I
pro : 8 proti : - zdržel se : -

2. zastupitelstvo schvaluje vyplacení jednorázového peněžitého daru rodině Šebíkových
    za vzniklé škody při požáru rodinného domu. Částka: 50.000,-- Kč.
pro : 8 proti : - zdržel se : -

3.zastupitelstvo schvaluje směnu obecního pozemku p.č. 1993/18, k.ú. Srní I
   za pozemky Římskokatolické farnosti Srní včetně budov ( fara a stodola).
pro : 8 proti : - zdržel se : -

4. zastupitelstvo schvaluje podepsání směnné smlouvy na pozemky uvedené
    pod bodem 3 a proplacení doplatku Římskokatolické farnosti Srní dle dohody.
pro : 8 proti : - zdržel se : -

5. zastupitelstvo schvaluje výši provozních nákladů na žáka a období l
    leden – červen 2008. Částka: 3.895,-- Kč na 1 žáka. (Stejná částka jako u města Kašperské Hory).
pro : 8 proti : - zdržel se : -

6. zastupitelstvo schvaluje proplacení provozních nákladů na ZŠ Kašperské Hory, ve výši 23.370,-- Kč
    za období leden - červen 2008.
pro : 8 proti : - zdržel se : -

7. zastupitelstvo schvaluje příspěvek na výlet důchodců na Modravu – dřevařské centrum
pro : 8 proti : - zdržel se : -

8. zastupitelstvo schvaluje vynětí části obecního pozemku p.č. 1971/2 k.ú.Srní I
    ze zemědělského půdního fondu za účelem výstavby čerpací stanice. Výměra: 1401 m 2.
pro : 8 proti : - zdržel se : -

9. zastupitelstvo schvaluje zadání zhotovení nové OZV týkající se změny koeficientu
   daně z nemovitosti. Vypracováním této vyhlášky bude pověřen JUDr. Nesveda.
pro : 8 proti : - zdržel se : -

10. zastupitelstvo schvaluje zadání vypracování následujících projektů firmě: Projektová a znalecká kancelář-
     Ing. Václav Vlček, s.r.o., Klatovy.
- projekt rekonstrukce farní budovy
- projekt rekonstrukce areálu Antýgl Účelem těchto projektů je podání žádostí o dotace.
  Kromě těchto projektů vypracuje výše uvedená kancelář projekty na přípojky vody,
  kanalizace, plynu a elektřiny pro rekonstrukci objektu „Bartoška“, č.p. 106.
pro : 8 proti : - zdržel se : -

11. zastupitelstvo schvaluje zadání zhotovení energetického auditu pro ZŠ a MŠ.
     f. EGF Sušice s.r.o.
pro : 8 proti : - zdržel se : -

12. zastupitelstvo schvaluje zadání prací na úpravně vod f. OTASTAV Dlouhá
     Ves, s.r.o. Bude proveden nátěr střechy, okapů a svodů a montáž sněžáků.
pro : 8 proti : - zdržel se : -

13. zastupitelstvo schvaluje volební komisi pro volby do krajských
     zastupitelstev v následujícím složení:
     předseda: P. Modzga, zapisovatelka: pí. I. Ryšavá
     členové: pí. J. Švajková, pí. C. Hradilová, p. R. Hynek a p. J. Šebík.
pro : 8 proti : - zdržel se : -

14. zastupitelstvo schvaluje pronájem sálu v požární zbrojnici od 3. do 15.9.2008
     pro filmaře. Výše nájemného: 4.000,-- Kč + zaplacení úklidu.
pro : 8 proti : - zdržel se : -

15. zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na lesní terénní cisternu.
pro : 8 proti : - zdržel se : -

16. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury f. Elektroservis Horažďovice ve výši
     1.000,-- Kč za opravu EZS.
pro : 8 proti : - zdržel se : -

17. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury VLS ČR za odprodej pozemků.
     Částka: 148.000,-- Kč.
pro : 8 proti : - zdržel se : -

18. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury f. MIROTOP Hrádek u Sušice za opravu
     odpadového potrubí na OÚ. Částka: 5.630,-- Kč.
pro : 8 proti : - zdržel se : -

19. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury f. ENERFIN Plus, s.r.o. Plzeň
     za hydrogeologické posudky. Částka: 34.986,-- Kč.
pro : 8 proti : - zdržel se : -

20. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury p. Mourečkovi Prášily za výpomoc stavební komisi.
     Částka: 11.472,-- Kč.
pro : 8 proti : - zdržel se : -

21. zastupitelstvo schvaluje nákup leteckých snímků obce. Částka: 3.332,-- Kč.
pro : 8 proti : - zdržel se : -

22. zastupitelstvo schvaluje nákup zboží pro IC Srní. Částka: 9.520,-- Kč.
pro : 8 proti : - zdržel se : -

23. zastupitelstvo schvaluje proplacení následujících faktur f. KVINT
      Vlachovo Březí, s.r.o.: - vodovod Mechov, částka: 1.224.861,-- Kč - kanalizace Mechov,
     částka: 2.730.362,-- Kč - zemní práce, částka: 132.872,-- Kč
pro : 8 proti : - zdržel se : -

24. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury f. Lesostavby Třeboň, a.s., oprava MK
     Od Jiříků k nádrži. Částka: 193.341,-- Kč.
pro : 8 proti : - zdržel se : -

25. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury f. Stavební poradenství Vitějovice.
     Částka: 656.750,-- Kč. (Obnova objektu „Bartoška“, č.p. 106)
pro : 8 proti : - zdržel se : -

26. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury f. Hromada, Měčín za opravu
      kopírky. Částka: 2.296,50,-- Kč
pro : 8 proti : - zdržel se : -

27. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury f. TAUBER s.r.o., Kladno -
      nákup 3 košů na psí exkrementy. Částka: 7.147,-- Kč.
pro : 8 proti : - zdržel se : -

28. zastupitelstvo schvaluje zadání zakázky na výstavbu dešťové kanalizace v obci Srní
     f. KVINT s.r.o. Vlachovo Březí a zároveň podepsání Smlouvy o dílo.
pro : 8 proti : - zdržel se : -

29. zastupitelstvo schvaluje nákup obecního stanu na kulturní akce včetně elektrického
     vybavení, stolů a laviček.
pro : 8 proti : - zdržel se : - .

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Srní | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ