| OBECNÍ ÚŘAD SRNÍ

Chybné voláníChybné volání

Odstávky elektřiny

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Nadace Agrofert

Usnesení č. 15 z 15.12.2008

USNESENÍ

15. zasedání OZ  Obce Srní

konané dne 15.12.2008 v 19.00 hodin
v požární zbrojnici
 

 

2) návrh rozpočtové změny č. 7 pro rok 2008
1. zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtové změny č. 7 pro rok 2008

pro :  9                                             proti :   -                                     zdržel se :  - 

 

2. zastupitelstvo schvaluje pověření starostky obce ke schválení rozpočtové změny č. 8
     ke dni 31.12.2008 a na nejbližším zasedání OZ s těmito změnami zastupitele
     seznámit.

pro :  9                                             proti :   -                                     zdržel se :  - 

 

3) schválení návrhu rozpočtu pro rok 2009
 

     zastupitelstvo schvaluje rozpočet pro rok 2009 v souladu s rozpočtovým výhledem
     na rok 2009.
     Rozpočet je schválen jako přebytkový, příjmy ve výši: 24.883.000,-- Kč, výdaje ve výši:
     22.361.000,-- Kč.

pro :  9                                             proti :   -                                     zdržel se :  - 

 

4) schválení úpravy rozpočtového výhledu pro rok 2009

     zastupitelstvo schvaluje úpravu rozpočtového výhledu pro rok 2009

pro :  9                                             proti :   -                                     zdržel se :  -

 

6) Různé

 

1. zastupitelstvo schvaluje podepsání nájemní smlouvy s NPŠ na obecní lesní pozemky
    od 1.1.2009 do 31.12.2018. Nájemce (NPŠ) uhradí zpětně nájemné za rok 2008,
    vzhledem k tomu, že obecní lesy již fakticky užíval před uzavřením nájemní Smlouvy
    ve výši: 244.513,-- Kč.
pro :  9                                             proti :   -                                     zdržel se :  - 

 

 2. zastupitelstvo schvaluje podepsání dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě
     s f. SP MÁCHOVA DEVELOP s.r.o., Klatovy
 pro :  9                                             proti :   -                                     zdržel se :  -

3. zastupitelstvo schvaluje paní Jaroslavu Švajkovou za členku školské rady.
pro :  9                                             proti :   -                                     zdržel se :  - 

 

4. zastupitelstvo schvaluje příspěvek na Lesácký bál ve výši 3.000,-- Kč.
 pro :  9                                             proti :   -                                     zdržel se :  - 

 
5. zastupitelstvo schvaluje nákup nového kompresoru a příslušenství pro SDH Srní.
     Částky: kompresor : 3.260,-- Kč           příslušenství: 1.343,-- Kč

pro :  9                                             proti :   -                                     zdržel se :  -   

 

6. zastupitelstvo schvaluje příspěvek na Mikulášskou besídku ve výši: 3.000,--Kč.
 pro :  9                                             proti :   -                                     zdržel se :  -

7. zastupitelstvo schvaluje zakoupení daru u příležitosti vysvěcení biskupa p. J. Baxanta
    ve výši: 7.800,-- Kč

pro :  9                                             proti :   -                                     zdržel se :  - 


8. zastupitelstvo schvaluje proplacení zhotovení kůlů a tyčoviny, dopravy včetně práce
    na zhotovení ohrad k zajištění lyžařského běžeckého okruhu za hotelem Vydra.
    Celková částka: cca. 37.000,-- Kč 

pro :  9                                             proti :   -                                     zdržel se :  -

9.
I.  zastupitelstvo bere na vědomí dokumentaci návrhu Změny č. 2 ÚPNSÚ Srní;
II. zastupitelstvo konstatuje , že  návrh Změny č. 2 ÚPNSÚ není v rozporu s Politikou
    územního rozvoje ČR, se Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje,
    se stanovisky dotčených orgánů, že není v rozporu s výsledkem řešení rozporů,
    protože k nim nedošlo a není po dopracování v rozporu se stanoviskem Krajského
    úřadu – Plzeňský kraj, odbor regionálního rozvoje;
III. zastupitelstvo vydává
 1.
Změnu č. 2 ÚPNSÚ Srní formou opatření obecné povahy v rozsahu 13 stran textu,
    3 výkresů přílohy č. 1 a 3 výkresů přílohy č. 2, kdy se tímto opatřením obecné
    povahy mění a doplňuje obecně závazná vyhláška o závazných částech Územního
    plánu sídelního útvaru Srní, účinná od dne 02.01.2009, v rozsahu měněných částí
    se tato obecně závazná vyhláška dále nepoužije;
 2. obecně závaznou vyhlášku č. 1 / 2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška
     o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Srní, účinná od dne
     02.01.2009;
IV. zastupitelstvo ukládá pí. Pěčové, starostce obce Srní zajistit prostřednictvím
     pořizovatele;
 1. uložení dokumentace Změny č. 2 ÚPNSÚ Srní, včetně dokladů o jejím pořizování
     u obce Srní;
 2. vyhotovení a poskytnutí dokumentací Změny č. 2 ÚPNSÚ Srní, opatřených
     záznamem o účinnosti příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování
     a krajskému úřadu;
 3. zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydané Změně č. 2
     ÚPNSÚ Srní;

Přílohy:
1. Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.2 ÚPNSÚ Srní
2. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008, kterou se doplňuje obecně závazná vyhláška
    o závazných částech ÚPNSÚ Srní, účinná od 05.10.2004 a změna čl. 8, odst. 7,
    účinná od 26.03.2007

 

10. zastupitelstvo schvaluje příspěvek na dětský maškarní bál ve výši: 5.000,-- Kč
 pro :  9                                             proti :   -                                     zdržel se :  -
 

11. zastupitelstvo schvaluje příspěvek na Vánoční koncert v kostele Nejsvětější Trojice
      ve výši: 2.000,--Kč

pro :  9                                             proti :   -                                     zdržel se :  - 


12. zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
      s f. ČEZ Distribuce pro výstavbu kNN – akce Srní-hotel, dále na PD Staré Srní 3 RD,
      č. 4120339500 a Mosau 4 RD , č .4120339564
pro :  9                                             proti :   -                                     zdržel se :  -
 

 

13. zastupitelstvo schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s TS Obce Srní s.r.o.
      na parkoviště za hotelem Šumava do 31.03.2009

pro :  9                                             proti :   -                                     zdržel se :  -
 

14. zastupitelstvo schvaluje podepsání kupní smlouvy s p. Janem Raisem
      na koupi pozemku p.č. 1993/27

pro :  9                                             proti :   -                                     zdržel se :  - 

 

15. zastupitelstvo schvaluje zadání projektu na vybudování dřevěného tanečního parketu
      před požární zbrojnicí

pro :  9                                             proti :   -                                     zdržel se :  - 

 

16. zastupitelstvo schvaluje příspěvek na Den seniorů ve výši: 170,-- Kč / osobu

pro :  9                                             proti :   -                                     zdržel se :  - 

 

17. zastupitelstvo schvaluje podepsání dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě s firmou:
      
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  Praha
pro :  9                                             proti :   -                                     zdržel se :  - 

 

18. zastupitelstvo schvaluje podepsání dodatku č. 4 k Nájemní smlouvě
      s: Česká pošta, s.p., Praha 3

pro :  9                                             proti :   -                                     zdržel se :  - 


19.
zastupitelstvo schvaluje Přílohu k OZV č. 4/01 pro rok 2009 – osvobození občanů
      s místním trvalým pobytem od poplatků za shromažďování, sběr, třídění, přepravu
      a odstraňování odpadů.

pro :  9                                             proti :   -                                     zdržel se :  - 

 

20. zastupitelstvo schvaluje proplacení  faktur f. KVINT Vlachovo Březí spol. s r.o.
      Částka: 1.256.469,-- (kanalizace a rekonstrukce ČOV)
      Částka:    158.747,-- (vodovod a rekonstrukce ÚV)
      Částka:    142.351,-- (zemní práce)
      Částka:     511.202,-- (zemní práce)
      Částka:     793.419,-- (kanalizace a rekonstrukce ČOV)
      Částka:     667.888,-- (dešťová kanalizace podél kostela)
pro :  9                                             proti :   -                                     zdržel se :  - 

 

21. zastupitelstvo schvaluje  proplacení faktury f.Enerfin plus s.r.o., za: zhotovení
      technické dokumentace na tepelná čerpadla pro ZŠ a MŠ + Bartoška.
      Částka: 34.986,-- Kč
 pro :  9                                             proti :   -                                     zdržel se :  - 

 

22. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury Ing. Hřebenářové Plzeň za zhotovení
      posudku pro současný stav staveb v areálu Antýgl.
      Částka: 14.613,-- Kč

pro :  9                                             proti :   -                                     zdržel se :  - 


23. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury SDH Srní za obsluhu cisterny pro NPŠ.
      Částka: 1 600,-- Kč

pro :  9                                             proti :   -                                     zdržel se :  - 

   

24. zastupitelstvo schvaluje proplacení 2  faktur f.  M.Hanakovič, Stavební poradenství,
      Vitějovice za obnovu objektu „Bartoška“
      Částka: 399.838,-- Kč
      Částka: 189.902,-- Kč
 pro :  9                                             proti :   -                                     zdržel se :  -

25. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury p. M. Skálovi, Hrádek u Sušice za
      elektroinstalace v objektu „Bartoška“.
      Částka: 35.300,-- Kč

pro :  9                                             proti :   -                                     zdržel se :  - 

 

26. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury f. ZAHAS za část výstroje členů SDH Srní
      ve výši 27.239,-- Kč.

pro :  9                                             proti :   -                                     zdržel se :  - 


27. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury Vlastivědnému muzeu Dr. Hoistaše,
      Klatovy ve výši: 4.162,-- Kč za archeologický výzkum.
pro :  9                                             proti :   -                                     zdržel se :  - 

 

28. zastupitelstvo schvaluje proplacení 2 faktur f.AQUAŠUMAVA za technický dozor
      Částka: 13.885,-- (vodovod a rekonstrukce ÚV)
      Částka: 17.850,-- (dešťová kanalizace podél kostela)

pro :  9                                             proti :   -                                     zdržel se :  -
 

29. zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury f. Bedřich Touš, Úherce za rozvody

      veřejného osvětlení v lokalitách: Pod Spáleným Vrchem, Staré Srní a Mechov.
      Částka: 316.419,-- Kč
pro :  9                                             proti :   -                                     zdržel se :  -
 

30. zastupitelstvo schvaluje podepsání Smlouvy o dílo č. 183/2008 s f. AQUAŠUMAVA,
      Nýrsko na výkon inženýra projektu na stavbě: Dešťová kanalizace v obci Srní

pro :  9                                             proti :   -                                     zdržel se :  - 


31. zastupitelstvo schvaluje Návrh provozního rozpočtu ZŠ a MŠ Srní na rok 2009
      ve výši 340.000,-- Kč
pro :  9                                             proti :   -                                     zdržel se :  - Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Srní | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ