| OBECNÍ ÚŘAD SRNÍ

Chybné voláníChybné volání

Odstávky elektřiny

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Nadace Agrofert

Usnesení č. 19 z 19.10.2009  USNESENÍ


19. zasedání OZ  Obce Srní


konaného dne 19.10.2009


 v 19.00 hodin v požární zbrojnici


 2) návrh rozpočtové změny č. 3 pro rok 2009


   
zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtové změny  č. 3 pro rok 2009


pro :    9                                           proti :     -                                   zdržel se :   


3) dodatek č. 2 – Zřizovací listina příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Srní


     zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 2 – Zřizovací listina příspěvkové organizace 


     ZŠ a MŠ Srní pro :    9                                           proti :     -                                   zdržel se :   


4) různé


 4.1 zastupitelstvo schvaluje odkoupení pozemku p.č.1935/2, k.ú. Srní I od


       p. J. Šebíka. Celková cena: 51.800,-- Kč


pro :    9                                           proti :     -                                   zdržel se :   


4.2 zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene


      s p. Stanislavem Tolarem Plzeň (přípojky vody a kanalizace).


pro :     8                                          proti :  -                                      zdržel se : 1 


4.3 zastupitelstvo schvaluje proplacení  provozních nákladů ZŠ Kašperské Hory


      ve výši 19.747,50 Kč


 pro :     8                                          proti :  -                                      zdržel se : 1
 


4.4 zastupitelstvo schvaluje proplacení  provozních nákladů ZŠ Sušice ve výši


      3.310,-- Kč.


pro :     8                                          proti :  -                                      zdržel se : 1 


4.5 zastupitelstvo schvaluje částku ve výši 3.949,50 Kč za období leden-červen 2009


      pro žáky ZŠ Srní, kteří nemají trvalý pobyt v obci Srní.


pro :     8                                          proti :  -                                      zdržel se : 1 


4.6  zastupitelstvo schvaluje zadání zakázky: Dešťová kanalizace – Staré Srní


         v areálu lesní školky firmě Josef Babor, Kundratice. Částka 83.657,-- Kč.


pro :     8                                          proti :  -                                      zdržel se : 1 


4.7 zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury f. Ing. Ivan Marek, Martinov


      za zpracování PD pro žádost o dotaci – dendrologický průzkum a arboristické


      zásahy. Částka: 11.662,-- Kč.


pro :     8                                          proti :  -                                      zdržel se : 1 


4.8 zastupitelstvo schvaluje podepsání kupní smlouvy s f. Turistické známky s.r.o.


      Rýmařov na nákup 500 ks Turistických známek-motiv Hauswaldská kaple.


      Částka: 9.000,-- Kč


pro :     8                                          proti :  -                                      zdržel se : 1 


4.9 zastupitelstvo schvaluje návrh pořízení nového ÚP dle §46 stavebního zákona,


      bere na vědomí předložené průzkumy a rozbory obsahující veškeré podněty


      a návrhy a souhlasí s vypracováním zadání ÚP Srní.


pro :     8                                          proti :  -                                      zdržel se : 1 


4.10 zastupitelstvo schvaluje podepsání 3 Smluv o dílo č. 181/2009, 182/2009        a 183/2009 s f. AQUA Šumava s.r.o., 340 22 Nýrsko


        za účelem vypracování PD


         v rozsahu pro územní rozhodnutí pro akce:


        „Kanalizace Srní – Antýgl, Hrádky“ – částka 160.000,-- Kč bez DPH


        „Srní – dostavba vodovodu a posílení vodních zdrojů“ – částka: 102.000,-- Kč


                                                                                                  bez DPH


        „Srní – rekonstrukce vodovodu a kanalizace – střed obce“ – částka: 58.000,-- Kč


                                                                                                   bez DPH


pro :     8                                          proti :  -                                      zdržel se : 1 


4.11 zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury f. EGF s.r.o. Sušice za zpracování


        návrhu nového územního plánu obce Srní. Částka: 89.250,-- Kč.


pro :     8                                          proti :  -                                      zdržel se : 1 


4.12 zastupitelstvo schvaluje podepsání Smlouvy o spolupráci v oblasti pojišťovnictví


        s f. Mišák EU s.r.o. Sušice.


pro :     8                                          proti :  -                                      zdržel se : 1 


4.13 zastupitelstvo schvaluje výběr uchazeče a podepsání Smlouvy o dílo s vítězem


        veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování a projednání žádosti o podporu


        z operačního programu životní prostředí pro akce uvedené pod bodem 4.10.


        Celková částka: 150.000,-- Kč včetně DPH.


pro :     8                                          proti :  -                                      zdržel se : 1 


4.14 zastupitelstvo schvaluje podepsání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy


        o zřízení věcného břemene s městem Kašperské Hory na akci:


        „Kanalizace Srní – Antýgl, Hrádky“


pro :     8                                          proti :  -                                      zdržel se : 1


4.15 zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury f. THT Polička s.r.o. na nákup


  
        hadic a ostatního vybavení nové CAS. Částka 55.278,-- Kč


pro :     8                                          proti :  -                                      zdržel se : 1 


4.16 zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury Ing. Jiránkovi Praha za zpracování


        návrhu protiradonových opatření v ZŠ a MŠ. Částka: 11.000,-- Kč


pro :     8                                          proti :  -                                      zdržel se : 1 


4.17 zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury f. KVINT s.r.o. Vlachovo Březí


        za zemní práce na komunikaci K1 Pod Spáleným Vrchem.


        Částka: 245.967,-- Kč


pro :     8                                          proti :  -                                      zdržel se : 1 


4.18 zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury za nákup elektrorozvaděče


        a zásuvkové skříně. Částka: 14.312,-- Kč


pro :     8                                          proti :  -                                      zdržel se : 1 


4.19 zastupitelstvo schvaluje proplacení faktury f. H. Hoke Srní za nákup párty stanu.


        Částka: 25.500,-- Kč


pro :     8                                          proti :  -                                      zdržel se : 1 


4.20 zastupitelstvo schvaluje kostel Nejsvětější Trojice v obci Srní jako kulturní


        dědictví obce


pro :     8                                          proti :  -                                      zdržel se : 1 


4.21 zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 ke SOD s f. KVINT s.r.o. Vlachovo Březí,


 
        týkající se akce: „Změna stavby ČOV Srní“ na základě přiloženého Změnového


          listu zakázky č.1 


pro :     8                                          proti :  -                                      zdržel se : 1 


4.22 zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 2 ke SOD s f. KVINT s.r.o. Vlachovo Březí,


        akce: „Rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace Srní“, týkající se změny


        termínu dokončení stavby z důvodů nepříznivých klimatických podmínek


        v měsících červen a červenec 2009.


pro :     8                                          proti :  -                                      zdržel se : 1 


4.23 zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce části mobiliáře


  
        ze strany NP Šumava pro zajištění provozu Infocentra Srní.


           Smlouva je bezúplatná na dobu 8 let.


p
ro :     8                                          proti :  -                                      zdržel se : 1


 


 


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Srní | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ