| OBECNÍ ÚŘAD SRNÍ

Chybné voláníChybné volání

Odstávky elektřiny

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Nadace Agrofert

Usnesení č. 10/2004

 

                                                             USNESENÍ

 

                             10. zasedání OZ konaného dne 28.6. 2004

 

 

Schvaluje:

 1. vklad 200.000,- Kč pro založení společnosti s ručením omezeným Autocamping Antýgl

schváleno: 5 hlasy

 1. směnu pozemku 1993/17 o výměře 1757 m2 + doplatek za parcelu č. 1224/3 o výměře 798 m2 v k.ú. Srní paní Kummertové

schváleno: 5 hlasy

 1. souhlas s vydáním pozemků na základě žádosti PF ČR, jedná se o pozemky

č. 1142/5, 2694/2 a 2753/1 v k.ú. Srní I

schváleno: 5 hlasy

 1. prodeje pozemků č. 1924/96 o výměře 329 m2 ing. Raškovi, p.p.č. 1924/70 o výměře 1244 m2 p. Karmáškovi a p.p.č. 1924/95 o výměře 968 m2 p. Randákovi, všem za cenu100,- Kč/m2 + poplatky vč. geometrického zaměření

schváleno: 5 hlasy

      5.    prodej pozemku č. 5146 o výměře 162 m2 v k.ú. Srní II p. Wimmerovi za cenu

            350,- Kč/m2 + poplatky

schváleno: 5 hlasy

      6.   souhlas s vydáním pozemků fyzickým osobám na základě žádosti PF ČR, jedná se

            o pozemky v k.ú. Vch.-Tetov I č. 29/2, 41/2, 155, 603/4 a 606/15

schváleno: 5 hlasy

      7.   uvolnění částky 23.900,- Kč na opravu hasičské techniky a traktoru vč. technické

            prohlídky a emisí

schváleno: 5 hlasy

 1. revokaci 8. usnesení OZ ze dne 22.3. 2004 bod 8 – příspěvek na dopravu

Srní – Rejštejn z 15,- Kč na 14,- Kč

Srní – Sušice z 30,- Kč na 28,- Kč

schváleno: 5 hlasy

 1. limit pokladny hospodářské činnosti ve výši 100.000,- Kč

schváleno: 5 hlasy

 1. uvolnění částky 5.000,- Kč na opravu střechy hasičské zbrojnice

schváleno: 5 hlasy

 1. úpravu rozpočtu obce na rok 2004 – rozpočtová změna č. 1

schváleno: 5 hlasy

 1. závěrečný účet obce za rok 2003 a zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2003 s výhradami

schváleno: 5 hlasy

 1. nápravná opatření k odstranění nedostatků vyplývajících ze zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2003

schváleno: 5 hlasy

 1. smlouvu o úhradě mzdových nákladů pro zaměstnance příspěvkové organizace ZŠ

      a MŠ Srní pro rok 2004 ve výši 61.500,- Kč

schváleno: 5 hlasy

 

15. použití zůstatku z vyúčtování příspěvku obce na provoz PO  ZŠ a MŠ Srní v roce 2003

      ve výši 42.964.50 Kč na úhradu rozpočtu příspěvku obce na provoz  PO ZŠ a MŠ Srní

      v roce 2004

schváleno: 5 hlasy

16. zisk hospodářské činnosti (parkovné) za rok 2003 ve výši 181.375,15 Kč převést na

      účet 932 - nerozdělený zisk minulých let

schváleno: 5 hlasy

17. dodatek č. 1 ke směrnici „Oběh účetních dokladů obce Srní“

schváleno: 5 hlasy

18. poplatky a prodeje –

      poplatky:

                                                  trvalé žijící občané              cizí, cizí podnikatelé

      - výsuvný žebřík                      100,- Kč/den                          200,- Kč/den      

            - míchačka                                30,- Kč/den                            50,- Kč/den

            - svářecí souprava                   120,- Kč/hod.                         150,- Kč/hod.

            - obecní dílna                            50,- Kč/hod.                         100,- Kč/hod.

            - sekačka, křovinořez s obsl.  150,- Kč/hod.                          180,- Kč/hod.

            - traktor                                  300,- Kč/hod.                         400,- Kč/hod.

            - vlek traktoru                         100,- Kč/den                          200,- Kč/den

            - Volkswagen                            10,- Kč/km                             14,- Kč/km

            - T-815 s obsluhou              1.000,- Kč/hod.                       1.200,- Kč/hod.

            - PPS-12                                150,- Kč/hod.                         250,- Kč/hod.

 

            kopírování:

            formát        A4             jedna strana                 2,- Kč

                                                 oboustranně               3,- Kč

 

                               A3             jedna strana               3,- Kč

                                                 oboustranně               5,- Kč

 

             prodeje a pronájem:

             - dořešení vlastnických vztahů             50,- Kč/m2                 100,- Kč/m2

             - nezasíťované st. pozemky                          350,- Kč/m2                 500,- Kč/m2

             - zasíťované st. pozemky                              700,- Kč/m2              1.000,- Kč/m2

             - pronájem                                                       1,- Kč/m2/rok              2,- Kč/m2/rok

             - pronájem nebytových prostor                      200,- Kč/m2/rok          250,- Kč/m2/rok

            

             koeficient tepla                          0,7 kJ

            

             poplatek FAX                            20,- Kč/strana

         schváleno: 5 hlasy

 

19.    žádost o vystavení Živnostenského listu na ubytování a uvolnění částky 25.000,- Kč na vybavení dvou inspekčních pokojů, které budou sloužit pro příležitostné ubytování

schváleno: 5 hlasy

  20.  ceny za ubytování – pokoj č. 1 – 3 lůžkový     500,- Kč/noc

                                          pokoj č. 2 – 4 lůžkový     650,- Kč/noc

         + rekreační poplatek a poplatek z ubytovací kapacity dle OZV č. 1/04 o místních

            poplatcích

        schváleno: 5 hlasy

21. jmenování pana Jana Jáchima do funkce velitele SDH Srní – od 1.7. 2004

schváleno: 5 hlasy

22. komunikaci11 RD za hotelem Srní osadit retardéry a označit – pěší zóna

      schváleno: 5 hlasy

23. zachování provozu místní základní školy (veřejná podpisová akce občanů Srní)

      schváleno: 5 hlasy

24. uvolnění částky 3.000,- Kč na dětský den

      schváleno: 5 hlasy

 

 

 

Bere na vědomí:

 1. děkovný dopis starostky Města Sušice JUDr. Rippelové za finanční příspěvek na zachování dětské pohotovosti v Sušici
 2. výsledky voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 11. a 12. 6. 2004
 3. vyhodnocení strojové údržby lyžařských turistických tras v sezóně 2003/2004
 4. podání žádosti na podporu ze Státního fondu ŽP –Program na zlepšení životního prostředí v obcích na území NP
 5. přijetí do pracovního poměru – pí Preslová do 30.6. 2004 VPP, poté výběrčí na          

                                                         na parkovišti

-         pí Vávrová – VPP

-         pí Kalná, pí Faifrdlíková a p. Grolmus – výběrčí na parkovišti

 1. zamítnutí žádosti PF ČR o vydání parcely č. 206
 2. žádost podanou na KÚ Sušice o vyhotovení srovnávací tabulky parcel dle přídělové listiny č. 63 – historický majetek
 3. nákup materiálu pro jednotku SDH Srní
 4. technický stav obecního traktoru (značné opotřebení)
 5. úhradu částky 36.700,- Kč m. Divišových– finanční příspěvek na vodovodní přípojku k RD na Starém Srní, přípojka zhotovena
 6. zastaralost a technický stav rozvodů topení vč. radiátorů v budově OÚ, zpracována výkresová dokumentace na rekonstrukci – odhadovaná částka činí 230.884,- Kč vč. DPH

12. kalkulaci ceny pitné vody za rok 2003 a předpoklad na rok 2004

 

 

 

 

Ukládá:

 1. Požádat Město Kašperské Hory o schůzku ohledně pronájmu pozemků v areálu ATC Antýgl (navržená cena 200 tis. Kč je neúměrně vysoká)

                                                                                                       zodp. Ing. Veselý

 

 1. Požádat PF ČR o lustraci pozemků v lokalitě „solochatičky“, následně požádá PF ČR

Katastrální úřad v Sušici o zápis geometrického plánu.

                        

                                                                                                             zodp. p. Jakubec

 

 

 

 

 

      3.  Odkoupit parcelu č. 1998/7 v k.ú. Srní I od VLS Horní Planá a následně odprodat dle

           geometrického zaměření celou nebo její část společnosti GASTROCITADELA, Plzeň

 

                                                                                                        zodp. Ing. Veselý

                                                                                                                  p. Jakubec

 

4. Zmapovat pozemky ve vlastnictví VLS Horní Planá (nacházející se v katastru obce)

    a požádat o odkoupení vytypovaných pozemků pro obec.

 

                                                                                                  zodp. p. Jakubec

 

 1. Dle finančních možností obce zahájit jednání o nákupu nového traktoru pro obec.

 

                                                                                                         zodp. Ing. Veselý

                                                                                                                   p. Jakubec

 

 1. Požádat PF ČR, pracoviště Klatovy o pronájem pozemku č. 603/2 o výměře

      12 028 m2 v k.ú. Vch.-Tetov I a následně o jeho odkoupení.

 

                                                                                                    zodp. p. Jakubec

 

 1. Dle finančních možností obce zahájit jednání ohledně rekonstrukce topení v budově Obecního úřadu.

 

                                                                                                    zodp. p. Jakubec

 

 

 

 

 

                 Ing. Jiří Kec                                                           Ing. Václav Veselý

                místostarosta                                                                   starosta

 

 

 

 

 

 

Zapisovatel: Václav Sklenář

 

Ověřovatelé zápisu: Eva Jiříková

                                 Petr Modzga

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Srní | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ