| OBECNÍ ÚŘAD SRNÍ

Chybné voláníChybné volání

Odstávky elektřiny

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Nadace Agrofert

Rozpočet 2004 - závěrečný účet, část 1 Závěrečný účet obce za rok 2004

 

Rozpočet obce Srní za rok 2004 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravujícími financování obcí. Sestaven byl jako vyrovnaný.

 

Dle zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů daní, činil výnos tzv. sdílených daní pro rozpočet obce pro rok 2004 tyto částky:

daň z přidané hodnoty           653 tis. Kč

DPFO – záv. činnost             460 tis. Kč

DPFO- zvl. sazba                    30 tis. Kč

DPFO – SVČ                         200 tis. Kč

daň z příjmu práv. osob         410 tis. Kč

 

Výlučnými daňovými příjmy obce je daň z nemovitosti, daň z příjmu právnických osob placená obcemi, místní a správní poplatky.

V roce 2004 plynul do rozpočtu obce podíl 1,5% z celostátního hrubého výnosu daně z příjmu fyz. osob ze závislé činnost, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmu.

 

 

 

 

                           Bilance plnění příjmů a výdajů rozpočtu obce – rok 2004

 

 

 

schválený rozpočet v tis. Kč

upravený rozpočet v tis. Kč

skutečnost v tis. Kč k 31.12. 2004

 

 

Příjmy celkem

 

         7.000,39

 

 

        9.294,39

 

        9.831,87

 

Výdaje celkem

 

         6.348,39

 

        9.437,39

 

 

        9.886,50

Saldo příjmů a výdajů

 

 

            652,00

 

           652,00

 

           - 54,63 

 

 

 

 

 

 

 

 

dotace – rozpis

 

 

     93,34  tis. Kč                  veřejně prospěšné práce                   ÚZ 13101

     43,39  tis. Kč                  činnost místní správy                                  -

     14,17  tis. Kč                  volby do Zastupitelstva PK                    98193

       9,56  tis. Kč                  volby do Evrop. parlamentu                   98348

 

   191,04  tis. Kč                  kompenzace ztrát obcí na území

                                             národního parku                                     15291       

1.240,00  tis. Kč                   příspěvková organizace

                                             (ZŠ a MŠ Srní) – přímé náklady            33353                                    

       5,00   tis. Kč                  informační gramotnost

                                             (ZŠ a MŠ Srní)                                       33245

       4,95   tis. Kč                  zásahová jednotka hasičů                          -

   100,94   tis. Kč                  PHARE – strojová údržby lyž. tras       95314

   100,00   tis. Kč                  projekt Vodovod Srní – Mechov               -                                                                                                               

 

Účelově určené dotace podléhající fin. vypořádání za rok 2004 byly řádně v termínech vyúčtovány.

 

    V roce 2004 byla provedena rekonstrukce objektu tzv. „Lesanky“. Vznikly zde tři bytové jednotky, celkové náklady na rekonstrukci činily cca 1 685 tis. Kč.

Byty byly prodány zájemcům za celkovou částku 1 974 tis. Kč.

Pokračovaly práce spojené s přípravou prodeje pozemků v lokalitě „Pod Spáleným vrchem“.

Obec získala do vlastnictví ČOV na Starém Srní za částku 338. 510 Kč.Byla provedena oprava topení v budově OÚ v částce cca 257 tis. Kč.  Za zpracování změny č. 1

ÚP obce Srní bylo uhrazeno cca 80 tis. Kč. Byla vypracována projektová dokumentace na akci „Vodovod Srní, Mechov“ v částce 238 tis. Kč (100 tis. Kč dotace KÚPK).

V prosinci byl zakoupen na leasing kolový traktor Zetor 11441 PVH Forterra v celkové hodnotě 1,291.307,- Kč. Byla uhrazena tzv. nultá splátka 451.139,- Kč a první běžná splátka 23.338,- Kč.  

Podány dvě žádosti o dotace z prostředků EU na údržbu lyžařských stop, obě byly schváleny

(sezóna 2004/2005 a 2005/2006).

Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Srní.

Základní školu navštěvovalo ve školním roce 2003/2004  11 žáků.

Ve školním roce 2004/2005 (v září 2004) nastoupilo povinnou školní docházku  7 žáků, z toho pouze tři žáci, kteří mají trvalé bydliště v Srní.

Obec, jako zřizovatel, hradí příspěvek na provoz PO. V roce 2004 činil rozpočet příspěvku na provoz 349.575,- Kč. Mimo těchto finančních prostředků jsme uhradili 61.500,- Kč na úhradu nadnormativních mzdových prostředků – výjimka za chybějící žáky.

 

 

Obec Srní v roce 2004 provozovala hospodářskou činnost – parkoviště Srní

a Antýgl, od 1. 7. 2004 přibylo ještě ubytování v budově OÚ. Hospodaření skončilo takto:

 

příjmy:                                    360,09 tis. Kč

výdaje:                                    218,79 tis. Kč

hospodářský výsledek:         141,30 tis. Kč

                                           PŘÍJMY  po konsolidaci

 

 

 

paragraf

položka

                         text

SR v tis. Kč

UR v tis. Kč

Výsledek k 31.12.2002

 

   1111

daň z příjmu fyz. osob – ZČ

   400,00

   460,00

    481,33

 

   1112

daň z příjmu fyz. osob – SVČ

   200,00

   200,00

    200,60

 

   1113

daň z příjmu fyz. osob – zvl. sazba

     25,00

     30,00

      30,41

 

   1121

daň z příjmu právnických osob

   440,00

   410,00

    455,78

 

   1122

daň z příjmu práv. osob – obec

   900,00

  1089,00

  1089,34

 

   1211

daň z přidané hodnoty

   633,00

   653,00

    696,68

 

   1332

poplatky za znečišťování ovzduší

       4,00

       4,00

        4,00

 

   1337

poplatek za likvidaci KO

   150,00

   162,00

    162,52

 

   1341

poplatek ze psů

     13,00

     13,00

      14,03

 

   1342

poplatek za láz. nebo rekr. pobyt

 1400,00

 1231,00

  1193,67

 

   1343

poplatek za užívání veřej. prostr.

       5,00

     12,00

      36,80

 

   1345

poplatek z ubytovací kapacity

    430,00

   430,00

    443,92

 

   1361

správní poplatky

        6,00

       6,00

        5,35

 

   1511

daň z nemovitosti

    315,00

   300,00

    324,63

 

   4111

neinv. dotace – referendum

        0

     22,00

      23,73

 

   4112

neinv. dotace – čin. míst. správy

      43,39

     43,39

      43,39

 

   4116

ost. neinv. dotace

        0

   284,00  

    284,38 

  

   4118

neinvest. převody z Nár. fondu

      63,00

   101,00

    100,94

 

   4121

neinv. přijaté dotace od obcí

      20,00

     17,00

      17,09

 

   4122

neinv. přijaté dotace od krajů

        0

 1200,00     

  1249,95   

 

   4222

investiční přijaté dotace od krajů

        0

   100,00

    100,00

 

 

celkem

 5047,39

 6767,39

  6958,54

   2321

   3121

dary – invest. majetek

        0

     37,00

      61,70

 

 

odvádění a čištění odpad. vod

        0

     37,00

      61,70

   3113

   2329

ost. nedaňové příjmy

        0

     43,00

      42,96

 

 

zařízení základního vzdělávání

        0

     43,00

      42,96

   3419

   2324

přijaté příspěvky (lyž. stopy)

      25,00

     17,00

      24,24

  

   2329

ost. nedańové příjmy (lyž. stopy)

        0

       4,00

        4,28

 

 

tělovýchova

      25,00

     21,00

      28,52

   3429

   2111

příjmy z poskytování služeb

        0

       0

        0,36

 

   2321

přijaté dary – lyž. stopy

        0

       4,00

        4,00

 

 

zájmová činnost a rekreace

        0

       4,00

        4,36

   3612

   2111

příjmy z poskyt. služeb – byty

        0

     19,00

      19,09

 

   2132

příjmy z pronájmu – byty

        0

       8,00

        8,46

  

   3112

příjmy z prodeje – byty

  1300,00

 1369,00

  1368,93     

 

 

bytové hospodářství

  1300,00

 1396,00  

  1396,48

   3613

   2132

příjmy z pronájmu – nebyt. prost.

        5,00

       5,00

        9,59

 

 

nebytové hospodářství

        5,00

       5,00

        9,59

   3639

   2131

pronájem pozemků

        1,00

       1,00

        7,36

 

   2139

příjmy z pronájmu majetku

        0

   100,00

    150,00

 

   2310

příjmy z prodeje DDHM

        0

     19,00

      18,75

 

   2324

přijaté nekapit. příspěvky (AXIA)

      96,00

   116,00

    116,85

  

   3111

prodej pozemků

       0

     87,00

    292,89

 

 

komunální služby a úz. rozvoj

      97,00

   323,00

    585,85

   3722

  2111

sběr a svoz KO – smlouvy

    312,00

   326,00

    326,75

  

  2324

přijaté příspěvky

        0

      30,00 

      29,22

 

  2328

ost. příjmy

        0

        0

        0,77

 

 

nakládání s odpady

    312,00

   356,00

    356,74

   5512

  2321

přijaté dary

        0

        0

      50,00

 

 

požární ochrana

        0

        0

      50,00

   6171

  2111

příjmy z poskytování služeb

    120,00

    140,00 

    142,36   

  

  2132

příjmy z pronájmu ost. nemovit.

      30,00

      80,00

      77,18

  

  2139

příjmy z pronájmu

      46,00

      46,00

      42,42

  

  2141

příjmy z úroků

      10,00

      10,00

      15,69

  

  2210

přijaté sankční platby

        0

        3,00

        2,50

  

  2310

příjmy z prodeje krátkodob. maj.

       3,00

        3,00

        1,11

  

  2324

přijaté příspěvky

       0

        5,00

        5,15

  

  2329

ost. nedaňové příjmy

       0

        0

        0,24

 

 

činnost místní správy

   209,00

    287,00

    286,65

   6402

  2229

přijaté vratky transferů

       0

      50,00

      50,48

   6409

  2324

přijaté příspěvky (ITA – Sova)

       5,00

        5,00

        0

  

  

ostatní činnost

       5,00    

      55,00    

      50,48    

 

 

 

příjmy celkem: schválený rozpočet                  7.000,39 tis. Kč

                           upravený rozpočet                   9.294,39 tis. Kč

                           výsledek k 31.12. 2004            9.831,87 tis. Kč

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Srní | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ