| OBECNÍ ÚŘAD SRNÍ

Chybné voláníChybné volání

Odstávky elektřiny

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Nadace Agrofert

Usnesení č. 17/2005

Usnesení 17. zasedání OZ ze dne 12. prosince 2005

 

Schvaluje: 

 

 

-     Směrnici č. 1/2005 pro případ plynové havárie v obci

      schváleno: 6 hlasy

-     Směrnici č. 2/2005 – podmínky k zabezpečení PO při akcích, kterých se zúčastňuje

      větší počet osob

      schváleno: 6 hlasy

-    OZV č. 1/2005 - Požární řád obce Srní

      schváleno: 6 hlasy

-    částku 6.150,- Kč, doplatek k dotaci  KÚPK – nákup plovoucího čerpadla pro SDH

      Srní

      schváleno: 6 hlasy

-    částku 15.000,- Kč, doplatek k dotaci KÚPK – nákup radiostanic pro SDH Srní

      schváleno: 6 hlasy

-    zajištění úvěru pro Mikroregion Šumava – západ od České spořitelny a.s., se splatností

      do dvou let ve výši 3,400.000,- Kč, na realizaci projektů – Kamerový informační

      systém a Rozvojová strategie Mikroregionu Šumava – západ, ručitelským závazkem

      obce – a) na celou výši úvěru 45.000,- Kč, - b) pouze do výše příslušného podílu obce

      na projektu 50.000,- Kč

schváleno: 6 hlasy

-    prodej pozemků p.č. 1978/10 o rozloze 2034 m2, 1978/12 o rozloze 1085 m2 a

1978/11 o rozloze 2026 m2 v k.ú. Srní I ,manželům Václavu a Heleně Andrlovým za cenu 500,- Kč/m2

schváleno: 6 hlasy

-         částku 2.000,-Kč na SOS dětské vesničky

      schváleno: 6 hlasy

-    předání 10 ks kazet na Hubertskou zábavu

schváleno: 6 hlasy

-    prodej pozemku od VLS Praha panu Matějčkovi, prodej podmíněn sepsáním dohody

      mezi obcí a p. Matějčkem o uspořádání vzájemných majetkových vztahů

      schváleno: 6 hlasy

-    nedoporučení prodeje pozemku od VLS Praha p. Heldovi – p.p.č. 1407/1

      schváleno: 6 hlasy

-    částku 8.000,- Kč na vánoční koncert

      schváleno: 6 hlasy

-    částku 3.000,- Kč na Mikulášskou besídku

      schváleno: 6 hlasy

-    částku cca 1,657.000,-  Kč, tj. 25%,  na realizaci projektu Kanalizace Staré Srní II a

      Rekonstrukce ČOV Srní, etapa 1A

      schváleno: 6 hlasy

-    částku 400,- Kč/hod. za práce traktoru pro cizí a cizí podnikatele, platnost od 1.1. 2006

      schváleno: 6 hlasy

-    dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 108-05-1 – SUDOP Project Plzeň a.s. – článek 2.1.1.

      navýšen o 15.000,- Kč, vyfakturováno vč. DPH 124.950,- Kč

      schváleno: 6 hlasy

 

 

-         částku 170.000 tis. Kč na stavební úpravy hasičské zbrojnice a 7.100,- Kč na vícepráce

(elektro)

      schváleno: 6 hlasy

-    částku 6.450,- Kč – právní pomoc JUDr. Steidl, Klatovy (zastupování obce x p. Leiš)

      schváleno: 6 hlasy

-    jmenování paní Evy Jiříkové do školské rady

      schváleno: 6 hlasy

-    rozpočtové provizorium na rok 2006

      schváleno: 6 hlasy

-    rozpočtový výhled na období 2006-2008

 schváleno: 6 hlasy

-    rozpočtovou změnu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Srní

      schváleno: 6 hlasy

-    Smlouvu o úhradě mzdových nákladů pro zaměstnance PO ZŠ a MŠ Srní pro 2.

      pololetí roku 2005

      schváleno: 6 hlasy

-         úhradu nadnormativních výdajů na mzdové prostředky a odvody ZŠ a MŠ Srní v roce

2006

schváleno: 6 hlasy

-    úhradu provozních nákladů ZŠ a MŠ Srní nad poskytnutou provozní dotaci

      z rezervního fondu příspěvkové organizace

      schváleno: 6 hlasy

-         pověření starosty obce ke schválení rozpočtové změny k 31.12. 2005, na nejbližším

zasedání s těmito rozpočtovými změnami OZ seznámí

schváleno: 6 hlasy

-         žádost Pozemkovému fondu ČR o vydání pozemků dle grafické mapy „veřejná zeleň“,

v souladu se schválenou Změnou č. 1 ÚP, příloha č. 1

schváleno: 6 hlasy

-    odkup pozemků v katastru obce od VLS Praha, příloha č. 2

      schváleno: 6 hlasy

-    „Dokumentaci požární ochrany na tlakovou stanici s podzemními zásobníky“ –

      začlenění činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím

      schváleno: 6 hlasy

-         prodej pozemků (lesních porostů)  Správě NP a CHKO Šumava, ul. 1. máje 260, Vimperk, o celkové výměře 126,8412 ha za cenu dle znaleckého posudku, a to:

p.p.č.1663, 1664, 1665, 1666/1, 1889, 1658, 1887/1, 1890/9, 1890/1, 1890/2, 1890/3, 1890/4, 1890/5, 1890/6, 1890/7, 1890/8, 1924/39, 1924/40, 1924/42, 1924/43, 1924/44, 1924/45, 1924/46, 1924/47, 1924/48, 1924/49, 1924/50, 1924/65, 1890/10, 1890/11, 1890/12, 1924/56, 1886/1, 1886/2, 1888/4

schváleno: 6 hlasy

-    žádost o bezplatné dodání 6 ks nádob na tříděný odpad

      schváleno: 6 hlasy

-    Smlouvu s firmou EKO-KOM a.s. – zpětný odběr a využívání odpadů z obalů

      schváleno: 6 hlasy

-    žádost o bezúplatný převod p.p.č. 1407/2 dle § 5 odst. 1, písm. d) zákona

      č. 95/1999 Sb.

      schváleno: 6 hlasy

 

 

 

Bere na vědomí:

 

 

-         předběžnou cenu za likvidaci SKO pro rok 2006 ve výši 1.800,- Kč/tunu

-         nákup posypového materiálu

-         výsledky tématické kontroly jednotky SDH Srní  HZS Plzeňského kraje – dodržování předpisů o PO

-         obdržení dotace ve výši 75% nákladů, tj. 156 609 EUR na akci Kanalizace Staré Srní II a Rekonstrukce ČOV Srní, etapa 1A

-         výsledky kontroly hospodaření PO ZŠ a MŠ Srní provedené zřizovatelem, tj. obcí

-         zamítnutí žádosti o dotaci na zpracování Změny č. 2 ÚP obce

 

 

 

 

 

 

 

                             Ing. Jiří Kec                                        Ing. Václav Veselý

                             místostarosta                                                 starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisovatel:                       Václav Sklenář

 

 

Ověřovatelé zápisu:            Jaroslava Švajková

                                         Eva Jiříková

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Srní | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ