| OBECNÍ ÚŘAD SRNÍ

Chybné voláníChybné volání

Odstávky elektřiny

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Nadace Agrofert

Usnesení č. 18 z 20.3. 2006

Usnesení 18. zasedání OZ dne 20. března 2006

 

Schvaluje:

-          ceny svozu SKO pro rok 2006 – navýšení o 6%

schváleno: 6 hlasy

-          výdej 30 ks videokazet – SNP, SDH Srní, HZS Klatovy

schváleno: 6 hlasy

-          jednatele společnosti Autocamping Antýgl s.r.o. Ing. Stanislava Dolejšího s platností od

1.       dubna  2006

schváleno: 6 hlasy

       -     částku 3.000,- Kč na dětský maškarní bál, 2.000,- Kč na dětské odpoledne pořádané LS Srní

schváleno: 6 hlasy

       -     předsedu volební komise p. Modzgu a zapisovatelku pí Švajkovou pro volby do Parlamentu

            ČR konaných ve dnech 2. a 3. června 2006

schváleno: 6 hlasy

-          částku 58.000,- Kč na nákup vybavení pro SDH Srní – výsuvné žebříky, popruhy, horolezecké

lano, speciální opasky, zdravotnické materiál, vyprošťovací zařízení

schváleno: 6 hlasy

       -     ceny parkovného: os. automobil, karavan, motocykl 20,- Kč/hod., nad 2 hod. 60,- Kč

                                        autobus 60,- Kč/hod., nad 2 hod. 180,- Kč

schváleno: 6 hlasy

-          tisk parkovacích lístků pro vybírání parkovného

-          schváleno: 6 hlasy

-          částku 70.000,- Kč na nákup 2 ks přenosných chemických WC na parkoviště Srní a Antýgl

schváleno: 6 hlasy

-          rozpočet obce na rok 2006

schváleno: 6 hlasy

-          rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Srní na rok 2006

schváleno: 6 hlasy

-          hospodaření PO ZŠ a MŠ Srní za rok 2005, nebyl vytvořen žádný hospodářský výsledek

schváleno: 6 hlasy

-          převod hospodářského výsledku hospodářské činnosti za rok 2005 ve výši 242.732,70 Kč na účet hlavní činnosti

schváleno: 6 hlasy

-          neinvestiční náklady v ZŠ Srní ve výši 4.700,- Kč na 1 žáka, který nemá v obci Srní trvalý pobyt (období září – prosinec 2005)

schváleno: 6 hlasy

-          částku 42.295,50 Kč Městu Kašperské Hory – neinvestiční náklady za dojíždějící žáky

schváleno: 6 hlasy

-          rozdělení finančních prostředků získaných z výběru poplatku za rekreační pobyt a z ubytovací kapacity: 30 % na cestovní ruch, 70% ostatní

schváleno: 6 hlasy

-          částku 299.880,- Kč firmě Aquašumava Chudenín – zpracování projektu Kanalizace St.

Srní II a rekonstrukce ČOV – etapa I A

schváleno: 6 hlasy

-          nákup 2 ks počítačů včetně programového vybavení, tiskárny a faxu pro Autocamping Antýgl

s.r.o., bude hrazeno z finančních prostředků společnosti

schváleno: 6 hlasy

       -     nákup nového vozidla 1+8 sedadel pro potřeby obce, doprava školáků

schváleno: 6 hlasy

       -     nákup bržděného přívěsného vozíku pro potřeby SDH Srní

schváleno: 6 hlasy

 

 

      -    odkup pozemku p.č. 2327/2 o výměře 4 730 m2 v k.ú. Srní I od ZČE Plzeň

schváleno: 6 hlasy

       -     rekonstrukci panelové cesty (pod č.p. 108-110), příslib dotace ve výši 4 mil. Kč

            schváleno: 6 hlasy

       -     prověření stavby kanalizace za hotelem Srní

            schváleno: 6 hlasy

-          revokaci usnesení 17. zasedání OZ, bod –„žádost o bezúplatný převod pozemků – veřejná zeleň, příl. č. 1“ – vypustit pozemky č. 2694/2, 2695/2,2695/3 a 2695/4 v k.ú. Srní I, u těchto pozemků požádat o změnu charakteru – z ostatní komunikace na trvalý travní porost

schváleno: 6 hlasy

 

Bere na vědomí:

 

-          nutnost umístění informačních a směrových tabulí v obci, konzultace s DI Klatovy

-          plynofikaci hasičské zbrojnice, ke zhotovení díla oslovit 2-3 firmy – nejvýhodnější cenová nabídka

-          výpomoc techniky SNP a CHKOŠ Vimperk a SÚS Sušice při zajištění průjezdnosti obce – velké množství sněhu

-          poděkování členům SDH Srní za vykonané práce při likvidaci škod způsobených sněhem

-          pracovníky pro výběr parkovného v roce 2006 – pí Faifrdlíkovou, Preslovou, Kalnou

a p. Grolmuse

       -     žádost Pozemkovému fondu Klatovy o 50 tis. Kč na pokračování likvidace oplocení podél

            hlavní silnice – likvidaci zajistí firma Frančík s.r.o., Klatovy

-          zajištění notářského zápisu nemovitosti p.p.č. 1210/3 v k.ú. Srní I do vlastnictví obce

      JUDr. Heřmanem

-          vybudování nového elektrického vedení – Sedlo, obec má uhradit 60% nákladů, tj.

630.238,- Kč, tato částka bude rozpočítána dle příkonu na jednotlivé vlastníky nemovitostí, po zaplacení bude podepsána smlouva mezi Obcí Srní a ČEZ, po zhotovení a předání díla bude vlastníkem vedení ČEZ       

      -    poděkování manželům Pavliček, kteří darovali obci pozemek u panelové komunikace

            (směr Modrava)

-          cenu tepla za rok 2005, tj. 410,- Kč/GJ, v roce 2006 se do ceny promítne navýšení ceny

hnědého uhlí i plynu

-          špatný stav plechové střechy a dřevěného obložení budovy OÚ ze strany od kostela – provést nátěr, cenová nabídka od 2-3 firem

-          příspěvek 7.000,- Kč od SNP a CHKO Šumava na údržbu lyž. stop v sezóně 2005/2006

      -    informaci o termínu zaplacení poplatku ze psů a odvoz komun. odpadů

      -    plán základního zaměření pravidelné odborné přípravy členů SDH a roční plán preventivně

            výchovné činnosti na úsecích PO a ochrany obyvatelstva obce

-          informaci o  výsledku hospodaření za rok 2005 u hospodářské činnosti – parkoviště,

ubytování, fekál

 

 

                        Ing. Jiří Kec                                                                Ing. Václav Veselý

                        místostarosta                                                                       starosta

 

 

 

 

Zapisovatel:                              Václav Sklenář

 

Ověřovatelé zápisu:                  Jaroslava Švajková

                                               Eva Jiříková

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Srní | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ