| OBECNÍ ÚŘAD SRNÍ

Chybné voláníChybné volání

Odstávky elektřiny

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Nadace Agrofert

Rozpočet 2005 - závěrečný účet

   

 

                       Závěrečný účet obce za rok 2005

 

Rozpočet obce Srní za rok 2005 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravujícími financování obcí. Sestaven byl jako vyrovnaný.

 

Dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů daní, činil výnos tzv. sdílených daní pro rozpočet obce v roce 2005 tyto částky:

daň z přidané hodnoty           776 tis. Kč

DPFO – záv. činnost             480 tis. Kč

DPFO- zvl. sazba                    30 tis. Kč

DPFO – SVČ                         230 tis. Kč

daň z příjmu práv. osob         493 tis. Kč

 

Výlučnými daňovými příjmy obce je daň z nemovitosti, daň z příjmu právnických osob placená obcemi, místní a správní poplatky.

V roce 2005 plynul do rozpočtu obce podíl 1,5% z celostátního hrubého výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnost, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmu.

 

                           Bilance plnění příjmů a výdajů rozpočtu obce – rok 2005

 

 

schválený rozpočet v tis. Kč

upravený rozpočet v tis. Kč

skutečnost v tis. Kč k 31.12. 2005

 

 

Příjmy celkem

 

         5.041,69

 

 

        10.496,69

 

        10.471,13

 

Výdaje celkem

 

         5.041,69

 

          8.811,69

 

 

           8.771,43

 

Saldo příjmů a výdajů

 

           

 

         

 

       -  1.699,70 

 

dotace – rozpis

 

 

     38,26  tis. Kč                  veřejně prospěšné práce                   ÚZ 13101

     33,69  tis. Kč                  činnost místní správy                                  -

   191,04  tis. Kč                  kompenzace ztrát obcí na území

                                             národního parku                                     15291

     84,35  tis. Kč                   PHARE – strojová údržba lyž. tras        95327       

     28,60  tis. Kč                   SDH Srní- radiostanice                                -

     30,89  tis. Kč                   SDH Srní – zásahové přilby                         -       

   500,00  tis. Kč                   rekonstrukce míst. komunikace     98661                                                                                                               

 

Účelově určené dotace podléhající finančnímu vypořádání za rok 2005 byly řádně v termínech vyúčtovány.

 

 

    V roce 2005 byl zakoupen fekální návěs v částce 677.110,- Kč, služby jsou prováděny na základě živnostenského listu.

Pokračovaly práce spojené s přípravou prodeje pozemků v lokalitě „Pod Spáleným vrchem“.

Byla provedena rekonstrukce místní komunikace (11 RD) v celkové částce 534.599,- Kč, z toho 500 tis. Kč činila dotace MF ČR.

Započaly práce na budování dětského hřiště, zemní práce byly provedeny v hodnotě

13.340,- Kč.

V rámci projektu „rehabilitace centrální části obce Srní „ byly zpracovány návrhy na vybudování pietního místa a infocentra, zpracována dokumentace k akci silniční průtah obcí, vše v celkové částce cca 247 tis. Kč.

Oprávněnou firmou byl vypracován pasport místních komunikací v částce 27 tis. Kč.

Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Srní.

Základní školu navštěvovalo ve školním roce 2004/2005  8 žáků.

Ve školním roce 2005/2006 (v září 2005) nastoupilo povinnou školní docházku  8 žáků, z toho pouze tři žáci, kteří mají trvalé bydliště v obci Srní.

Obec, jako zřizovatel, hradí příspěvek na provoz PO. V roce 2005 činil rozpočet příspěvku na provoz 312.845- Kč. Mimo těchto finančních prostředků jsme uhradili 65.364,- Kč na úhradu nadnormativních mzdových prostředků – výjimka za chybějící žáky.

Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2005: příjmy 1.519,16 tis. Kč, výdaje

1.519,16 tis. Kč, nebyl vytvořen žádný hospodářský výsledek.

 

Obec Srní v roce 2005 provozovala hospodářskou činnost – parkoviště Srní

a Antýgl, ubytování v budově OÚ a od 1.12. 2005 nakládání s odpady (fekální návěs). Hospodaření skončilo takto:

příjmy:                                    416,20 tis. Kč

výdaje:                                    173,47 tis. Kč

hospodářský výsledek:         242,73 tis. Kč

 

Výsledek hospodaření společnosti Autocamping Antýgl s.r.o. za rok 2005:

náklady:                                   1.895,78 tis. Kč

výnosy:                                     2.259,43 tis. Kč

hospodářský výsledek:             363,65 tis. Kč

 

Stav finančních prostředků k 31.12. 2005

KB a.s.                                   1,815.569,79 Kč                               

ČS a.s.                                       533.688,28 Kč

ČS a.s.( hosp. činnost)              510.793,98 Kč

pokladna hosp. činnosti                 22.584,-  

 

 

 

 

 

 

vyvěšeno:

 

sejmuto:

 

 

                         

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Srní | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ