| OBECNÍ ÚŘAD SRNÍ

Chybné voláníChybné volání

Odstávky elektřiny

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Nadace Agrofert

Usnesení č. 20 z 26.6. 2006

Usnesení 20. zasedání OZ dne 26. června 2006

 

Schvaluje:

-          částku 500 tis. Kč společnosti Autocamping Antýgl s.r.o.  – přechodná výpomoc, roční úroková sazba 2 %, splatnost do 31.12. 2006

schváleno: 5 hlasy

       -     závěrečný účet obce za rok 2005 s výhradami, nápravná opatření k odstranění nedostatků

schváleno: 5 hlasy

       -     úprava rozpočtu - rozpočtové opatření č. 1

schváleno: 5 hlasy

       -     hospodaření společnosti Autocamping Antýgl s.r.o. za rok 2004 a 2005, použití hosp.

            výsledku – zisk za rok 2004 ponechán společnosti k dalšímu hospodaření, zisk za rok

2005 – 20 tis. Kč použít na tvorbu rezervního fondu, zůstatek ponechat společnosti k dalšímu hospodaření

schváleno: 5 hlasy

       -     „nájemní smlouvu na movitý a nemovitý majetek“ – Obec Srní x Autocamping Antýgl s.r.o.

schváleno: 5 hlasy

       -     „smlouvu o úhradě mzdových nákladů“  pro zaměstnance PO ZŠ a MŠ na I. pololetí 2006

            ve výši 30.000,- Kč

schváleno: 5 hlasy

-          částku 212.500,- Kč na úhradu podílu žadatele na nákladech provozovatele – připojení

a zajištění požadovaného příkonu pro výstavbu RD Pod Spáleným vrchem (17x12.500,-)

schváleno: 5 hlasy

       -     doplnění usnesení 19. mimořádného zasedání OZ ze dne 3.4. 2006 ve věci prodeje pozemků

            v lokalitě Pod Spáleným vrchem – za částí schvaluje prodeje pozemků za minimální cenu

            uvedenou na str. 1-3 původního usnesení doplnit „souhlasí s prodejem pozemků v lokalitě Pod

            Spáleným vrchem dle Zásad prodeje, které tvoří nedílnou součást tohoto usnesení (viz

příloha  č. 1)

schváleno: 5 hlasy

       -     částku 60.000,- Kč na pouť v Srní (12.8. 2006)

schváleno: 5 hlasy

       -     částku 3.000,- Kč na dětský den (28.6. 2006)

schváleno: 5 hlasy

       -     částku 26.000,- Kč – program MISYS + data a katastrální mapy

schváleno: 5 hlasy

       -     částku 2.000,- Kč na SOS dětské vesničky

schváleno: 5 hlasy

       -     nákup 2 ks hliníkových žebříků, půjčovné ve výši 50,- Kč – do 5 hodin, 100,- Kč – celý den

schváleno: 5 hlasy

       -     částku 14.600,- Kč na nákup základní zdr. výbavy pro SDH Srní

schváleno: 5 hlasy

       -     užívání objektu č.p. 115  (tzv. Teskobarák) k rodinné rekreaci nikoliv penzion

schváleno: 5 hlasy

       -     částku 80.000,- Kč jako zálohu na nákup nového vozidla Transporter pro potřeby obce,

            celková cena dle kupní smlouvy činí 922.078,- Kč

schváleno: 5 hlasy

-          přidělení os. auta Volkswagen místnímu SDH, prodej spec. vozidla Avie

schváleno: 5 hlasy

-          zhotovení přívěsu za os. vozidlo Volkswagen pro přepravu PPS-12

schváleno: 5 hlasy

-          částku 17.500,- Kč na koupi pozemku p.č. 2327/2 o výměře 4730 m2 od společnosti ZČE Plzeň dle uzavřené smlouvy kupní

schváleno: 5 hlasy

 

-          pro příští volební období 9 členů OZ

schváleno: 5 hlasy

-          zřízení věcného břemena vedení zemní kabelové el. přípojky NN přes pozemek p.č. 2690

v k.ú. Srní I, ve vlastnictví Obce Srní, pro budovu bez čp/če na st. parcele 5198 ve vlastnictví manželů Ing. Kamila a Ing. Hany Bergových, bytem Lety, Mořinská 101, za úplatu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 440,- Kč

schváleno: 5 hlasy

-          částku 54.120,- Kč za geodetické zaměření pozemků Pod Spáleným vrchem

schváleno: 5 hlasy

-          Desatero Výboru obcí NP Šumava

schváleno: 5 hlasy

-          smlouva o dílo s firmou Kvint Vlachovo Březí s.r.o. na zhotovení díla „Srní, dešťová kanalizace – stoka A1“ ve výši 606.955,- Kč

schváleno: 5 hlasy

-          smlouvu mandátní s firmou Stavební poradna, spol. s r.o. České Budějovice na zadání veřejné zakázky „Srní vodovod a rekonstrukce úpravny vod“

schváleno: 5 hlasy

-          smlouvu o dílo s firmou Kvint Vlachovo Březí s.r.o. na dílo „Rekonstrukce místní komunikace“, parcela 1953/9 ve výši 4,009.772,- Kč

schváleno: 5 hlasy

-          částku 25.265,- Kč za výškopisné a polohopisné zaměření – víceúčelová vodní nádrž

schváleno: 5 hlasy

-          prominutí poplatku za využívání veřejného prostranství (rekl. tabule) za rok 2005 ve výši 9.000,- Kč společnosti Chata Forward s.r.o., Plzeň

schváleno: 5 hlasy

-          nátěr střechy a palubek na budově OÚ firmou Zukal, Dlouhá Ves

schváleno: 5 hlasy

-          směnu části pozemku p.č. 1998/1 o rozloze 521 m2 ve vlastnictví obce a st.p.č. 353 m2

o rozloze 340 m2 ve vlastnictví p. Marka Lenharta – směnu 64 m2 provést dle GP. Zbylou část p.p.č. 1998/1 o rozloze 453 m2 odprodat p. Lenhartovi za cenu 50,- Kč/m2

schváleno: 5 hlasy

       -    žádost obce o bezúplatný převod zemědělských pozemků podle § 5 odst. 1 písm. a),b),c)

            a e) zákona č. 95/1999 Sb., na PF ČR Klatovy, a to p.p.č. 1944 část, p.p.č. 1948/22 celá

            a p.p.č. 1850/3

schváleno: 5 hlasy

       -               geodetické oddělení 2 m pruhu kolem hlavní komunikace k Modravě z pozemků ve vlastnictví

            p. Matějčka, provést směnu pozemků s obcí, zbytek m2 odkoupit od obce

schváleno: 5 hlasy

       -     přemístění autobusové zastávky od RD č.p. 24 k Bartošce

schváleno: 5 hlasy

       -     proplacení znaleckých posudků p. Tomáškovi (pozemky VLS Praha)

schváleno: 5 hlasy

       -     zrušení pronájmu p.p.č. 1407/2 p. Peškovi

schváleno: 5 hlasy

       -     koupi 1 hangáru (seník) od firmy EKOFARMA Hartmanice

schváleno: 5 hlasy

       -     jednání s PF Klatovy o pronájmu části p.p.č. 1228/1 v PK stavu o rozloze 1500 m2 pro

            potřeby SDH Srní (cvičiště)

schváleno: 5 hlasy

-          směnu pozemků mezi SNP a Obcí Srní na pozemky p.č. 1924/102 a 1924/103, dořešit

pozemky p.č. 1935/2 a 1935/3 ve vlastnictví p. Šebíka Josefa

            schváleno: 5 hlasy

 

 

 

Bere na vědomí:

-          dar od p. Wimmera – 2 ks zdravotních kufříků pro SDH Srní

-          sběr kovového šrotu a nebezpečného odpadu v obci

-          vyjádření PF ČR k p.p.č. 603/2 v k.ú. Vchynice-Tetov I

-          objednání geodet. zaměření u firmy GSK Praha na vodní zdroje (Dolanský, Mechov), prameniště vody (stávající a nové), rozšíření ČOV, technické služ. u plyn. nádrží

-          rozšíření parkoviště SNP na Rokytě

-          zahájení provozu na parkovištích dnem 16.6. 2006 – pracovníci pí Faifrdlíková, pí Kalná,

       p. Grolmus, ing. Kecová (dohoda s ÚP)

-     přijetí do pracov. poměru p. Grolmuse Petra – VPP (dohoda s ÚP)

-     zaregistrování návrhu na vklad smlouvy na prodej lesů (Obec Srní x SNP)

-     podání žádosti o zařazení do Seznamu akcí programu MZe – Srní vodovod a rekonstrukce

      úpravny vod

-     zprávu o provozu společnosti Autocamping Antýgl s.r.o. k 29.5. 2006

-     výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 2. a 3.6. 2006

-     vyřízení stížnosti pí Marxové na volně pobíhající psy p. Makovičky

-     objednání geodetického zaměření lesních a ost. pozemků k ohraničení hranic tzv. lesoparku

-     jednání OÚ ohledně zřízení vysokorychlostního internetu pro občany Srní

-     veřejnou nabídku pozemků ve vlastnictví PF ČR v územním obvodu obce Srní

-     mimořádnou inventuru dárkových předmětů včetně ocenění

-     zhotovení 20 ks cedulí „skládka SKO“ a 20 ks cedulí „obecní pozemek“

 

 

 

Ukládá:

-          zabezpečit prodej pozemků v lokalitě Pod Spáleným vrchem s předložením návrhu usnesení schvalujících prodeje jednotlivých pozemků do jednání zastupitelstva obce

 

zodpovídá: starosta obce Ing. Veselý

kontrolní termín: do 31.10. 2006

 

 

 

 

 

 

            Ing. Jiří Kec                                                                Ing. Václav Veselý

            místostarosta                                                                    starosta obce

 

 

 

 

Zapsal:                                     Ing. Václav Veselý

 

 

Ověřovatelé zápisu:       Jaroslava Švajková

                                   Eva Jiříková

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Srní | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ