| OBECNÍ ÚŘAD SRNÍ

Chybné voláníChybné volání

Odstávky elektřiny

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Nadace Agrofert

Usnesení č. 2 z 11.12. 2006

Usnesení 2. Zasedání OZ

konaného dne 11.12.2006 v 19.00 hodin v hasičské zbrojnici

 

1/ kontrola usnesení

zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu plnění usnesení za minulé období

    pro :             9                                 proti :               -                      zdržel se :                     -

 

2/ zpráva o činnosti OZ

 

a) zastupitelstvo schvaluje složení jednotlivých výborů a harmonogram pracovních zasedání

    OZ a výborů

    pro :             9                                 proti :               -                      zdržel se :                     -

 

b) zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím nevratného finančního příspěvku pro paní

    Andreu Bláhovou ve výši 5.000,-Kč

    pro :             9                                 proti :               -                      zdržel se :                     -

 

c) zastupitelstvo souhlasí s úhradou částky 164 tis.Kč f.KOVAL za vytápění has.zbrojnice

    pro :             9                                 proti :               -                      zdržel se :                     -

 

d) zastupitelstvo souhlasí s úhradou částky 154 tis.Kč za studii proveditelnosti úprav zeleně

    v Obci Srní ve výši 154 tis.Kč, a současně souhlasí s čerpáním dotace ve výši 122 tis.Kč

    pro :             9                                 proti :               -                      zdržel se :                     -

 

e) zastupitelstvo souhlasí s úhradou částky 155 tis.Kč f.KVINT – Vlachovo Březí za

    skrývku zeminy na připravovanou akci „Spálený vrch“

 

f) 1/ zastupitelstvo souhlasí s úhradou částky 149 tis.Kč f.ZEMAN za dětské hřiště

        a s úhradou částka 29 tis.Kč za certifikaci

    2/ zastupitelstvo souhlasí s převodem dětského hřiště do nájmu ZŠ Srní

    3/ zastupitelstvo zmocňuje starostku obce k přepracování nájemní smlouvy, rozšíření

        předmětu nájmu o dětské hřiště při zachování stávající výše nájmu a podpisu této

        nájemní smlouvy mezi Obcí Srní a ZŠ Srní

    pro :             9                                 proti :               -                      zdržel se :                     -

 

g) 1/ zastupitelstvo souhlasí s čerpáním dotace na stavbu Kanalizace Staré Srní a

        rekonstrukce ČOV I. etapa“

    2/ zastupitelstvo pověřuje Ing. Veselého k zastupování obce při kolaudaci předmětné

        stavby

    pro :             8                                 proti :               -                      zdržel se :                     1                     

h) zastupitelstvo souhlasí s úhradou fa. za provedené geodetické práce ve výši

    3.213,-Kč a 2.700,-Kč

    pro :             9                                 proti :               -                      zdržel se :                     -

 

ch) 1/ zastupitelstvo zplnomocňuje starostku obce k účasti na dražbě pozemku p.p.č. 1999/6

          v k.ú.Srní I

      2/ zastupitelstvo ukládá starostce obce tento pozemek vydražit pro Obec Srní

    pro :             9                                 proti :               -                      zdržel se :                     -

 

 

- 2 -

 

 

3/ Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření obce Srní za rok 2006.

 

1/ zastupitelstvo bere na vědomí „Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce

    Srní za rok 2006“

2/ zastupitelstvo ukládá :

                  a) kontrolnímu výboru obce provést prověrku zápisů a usnesení OZ za rok

                        2006  a se provedenou kontrolou seznámit zastupitelstvo

                  zodpovídá:předseda kontrolního výboru    

                  termín      : do 1.3.2007 

                  b) starostce obce zajistit důsledné vyhotovování zápisů zastupitelstva obce tak,

                      aby nevznikaly rozpory mezi zápisem a přijatým usnesením

                  zodpovídá : starostka obce

                  termín        : trvale

 

pro :                 9                                 proti :               -                      zdržel se :         -

 

4/ Rozpočtové provizorium na rok 2007

 

zastupitelstvo schvaluje předložené rozpočtové provizorium na rok 2007

pro :                 9                                 proti :               -                      zdržel se :         -         

 

 

5/ rozpočtové opatření č.3

 

1/ zastupitelstvo projednalo a schvaluje předloženou  změnu rozpočtu č.3 v uvedených                

    položkách a paragrafech

2/ zastupitelstvo pověřuje starostku obce ke schválení rozpočtové změny č.4

    k 31.12.2006 a na nejbližším zasedání OZ s těmito změnami zastupitele seznámit

 

pro :                 9                                 proti :               -                      zdržel se :         -

 

6/ prodeje pozemků

 

1/ zastupitelstvo schvaluje prodej p.p.č. 1993/28 v k.ú. Srní I o výměře  1095 m2

    za cenu 1.500,-Kč/m2 Mgr.Michalu Pánkovi, bytem Roudenská 459/9, České

    Budějovice

2/ schvaluje návrh kupní smlouvy mezi Obcí Srní a Mgr.Pánkem

3/ pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy

 

pro :                 9                                 proti :               -                      zdržel se :         -

 

7/ různé

 

a) zastoupení v Radě NP Šumava

zastupitelstvo obce deleguje do Rady NP Šumava starostku obce Srní Ing.Ivanu

Pěčovou.

 

pro :                 9                                 proti :               -                      zdržel se :         -

- 3 -

 

 

b) pořízení nového(rozšíření na celé k.ú.) územního plánu obce Srní

 

1/ zastupitelstvo schvaluje zahájení prací, pořízení nového ÚP obce Srní

2/ zastupitelstvo ukládá starostce zajistit stanovení limitů rozsahu zpracování ÚP

    a předložit zastupitelstvu k projednání

    zodpovídá : starostka obce                          termín : do 30.6.2007

 

pro :                 9                                 proti :               -                      zdržel se :         -

 

c) jednací a spisový řád zastupitelstva obce Srní

 

zastupitelstvo schvaluje 1/ jednací řád zastupitelstva obce Srní

                                      2/ spisový řád obce Srní

 

pro :                 9                                 proti :               -                      zdržel se :         -

 

d) Směrnice Obce Srní pro dodržování prevence rizik a norem BOZP

 

zastupitelstvo schvaluje „Směrnici Obce Srní pro dodržování prevence rizik

a norem BOZP“.

 

pro :                 9                                 proti :               -                      zdržel se :         -

 

e) dodatek č.1, Směrnice č.1 „Systém finanční kontroly“ a dodatek č.3 k „Oběhu účetních

    dokladů obce Srní             

 

zastupitelstvo schvaluje 1/ dodatek č.1 Směrnice č.1 „Systém finanční kontroly“

                                       2/ dodatek č.3 k „Oběhu účetních dokladů obce Srní“

 

pro :                 9                                 proti :               -                      zdržel se :               

                                                      

f) sjednocení cen při prodeji pozemků ve vlastnictví Obce Srní

 

 zastupitelstvo schvaluje cenu stavebních pozemků, jejichž vlastníkem je Obec Srní a to :

              cena zasíťovaného stavebního pozemku je                             1.500,-Kč/m2

              cena nezasíťovaného stavebního pozemku je             1.050,-Kč/m2

 

pro :                 9                                 proti :               -                      zdržel se :         -

 

g) finanční a věcné příspěvky obce

 

zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím finančních příspěvků a věcných darů a to :

              1/ částkou 150,-Kč/osobu pro den seniorů

              2/ částkou 3.254,50 Kč na Mikulášskou besídku

              3/ částkou 2.000,-Kč na „Sněhovou vločku“

              4/ 10 ks videokazet do tomboly na „Lesácký ples“

 

pro :                 9                                 proti :               -                      zdržel se :         -

- 4 -

 

h) hospodaření ZŠ a MŠ

 

zastupitelstvo schvaluje 1/ kontrolu finančního hospodaření příspěvkové organizace

                                           ZŠ a MŠ Srní

                                       2/ Smlouvu o úhradě mzdových nákladů zaměstnanců ZŠ a MŠ

                                           Srní na 2.pololetí roku 2006 v celkové výši příspěvku

                                           44 tis.Kč.

             Zastupitelstvo obce Srní se zavazuje v roce 2007 uhradit příspěvkové organizaci

             ZŠ a MŠ Srní mimo provozních prostředků také nadnormativní výdaje na mzdové

             prostředky a odvody.

 

pro :                 9                      proti :               -                      zdržel se :                    

 

ch/  užívání soukromého os.auta

 

zastupitelstvo schvaluje užívání os.auta Ing.Ivany Pěčové k služebním cestám starostky

obce a proplácení tohoto užívání auta podle platných předpisů

 

pro :                 9                                 proti :               -                      zdržel se :         -

 

i) odkoupení bytu p.Bláhové, vratná finanční výpomoc

 

A/ zastupitelstvo schvaluje vratnou finanční výpomoc pro úhradu splátek hypotéky

    a příspěvků do fondu oprav pro p.Bláhovou ve výši 25.000,-Kč

 

B/ zastupitelstvo zplnomocňuje starostku obce  :

1/ k jednání s Hypo bankou ohledně odkoupení bytu paní Bláhové a všem právním

    krokům k této věci potřebných

2/ úhradě všech splátek z prostředků obce, do doby odkoupení předmětného bytu

3/ k uzavření smlouvy o poskytnutí vratné finanční výpomoci ve výši 25.000,-Kč             mezi obcí Srní a p.Bláhovou, případně dodatků o úhradě splátek úvěru

    do doby odkoupení bytu     

4/ k uzavření smlouvy mezi obcí Srní a p.Bláhovou o odkoupení bytu p.Bláhové,

    bytová jednotka č.18/18 v čp.18    

           

C/ zastupitelstvo ukládá starostce průběžně informovat zastupitelstvo o stavu předmětného

            odkoupení bytu.

            zodpovídá        :starostka obce

            termín  : průběžně na pracovních zasedáních OZ 

 

pro :                 9                      proti :               -                      zdržel se :

 

j) založení s.r.o. Technické služby obce Srní -  hospodářská činnost obce

 

 zastupitelstvo souhlasí a schvaluje :

                        1/ přeúčtování 40% objemu nákladů na mzdy a PHM z režie obce   

                            na hospodářskou činnost obce

                        2/ založení s.r.o. Technické služby obce Srní se základním jměním 200.000,-Kč

                        3/ jednatele společnosti Technické služby obce Srní s.r.o., Jaromíra Bendu

- 5 -

 

4/ poskytnutí úvěru ve výši 2 mil.Kč s úrokem obvyklým pro společnost

    Technické služby obce Srní s.r.o.

5/ převedení pracovníků, postupný odprodej technických prostředků obce této 

    společnosti

 6/ nákup zemního stroje JCB 3CX SM 4x4  a přídavných zařízení k tomuto

    stroji z poskytnutého úvěru

 

pro :                            9                      proti :               -                      zdržel se :         -

 

 

k) mikroregion Šumava

 

zastupitelstvo souhlasí a) s členským příspěvkem ve výši 1.000,-Kč na rok 2007

                                     b) s příspěvkem na společný stánek na veletrh cestovního

                                         ruchu do výše 5.000,-Kč

 

pro :                 9                                 proti :                                      zdržel se :

 

 

 

 

 

                                                                       Ing. Ivana Pěčová – starostka obce

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Srní | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ