| OBECNÍ ÚŘAD SRNÍ

Chybné voláníChybné volání

Odstávky elektřiny

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Nadace Agrofert

Rozpočet 2006 - závěrečný účet

   Návrh

                   Závěrečný účet obce za rok 2006

 

     Rozpočet Obce Srní na rok 2006 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravujícími financování obcí. Sestaven byl jako přebytkový.

 

1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2006 (údaje v tis. Kč)

 

 

schválený rozpočet

rozpočtová opatření

upravený rozpočet

plnění k 31.12.2006

% plnění

tř. 1 – daň. příjmy

   4.471,00

      695,00

  5.166,00

   5.166,35

 100,01

tř. 2 – nedaň. příjmy

      868,00

   1.312,00

  2.180,00

   2.180,92

 100,04

tř. 3 – kapit. příjmy

 21.413,00

   2.775,00

24.188,00

 24.187,20

 100,00

tř. 4 – dotace

   8.217,95

   5.743,00

13.960,95

 13.960,20

   99,99

příjmy celkem

 34.969,95

 10.525,00

45.494,95

 45.494,67

 100,00

tř. 5 – běžné výdaje

   5.985,00

   6.500,90

12.485,90

 12.483,39

   99,98

tř. 6 – kapit. výdaje

 20.517,00

  -  898,00

19.619,00

 19.620,71

 100,01

výdaje celkem

 26.502,00

   5.602,90

32.104,90

 32.104,10

 100,00

saldo: příjmy – výdaje

  

 

 

-13.390,57

 

 

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v kanceláři  OÚ (výkaz FIN 2-12).

 

     Pokračovaly přípravné  práce spojené s budováním inž. sítí na pozemcích v lokalitě „Pod Spáleným vrchem“. Do konce roku byly dva pozemky z této lokality prodány.

Byla provedena rekonstrukce místní komunikace (pod panelovými domy 108-110) v celkové částce 4,071.485,40 Kč, z toho 4,000.000,- Kč činila dotace MF ČR.

Pokračovaly práce na budování dětského hřiště, proinvestováno bylo cca 211.000,- Kč. Obec obdržela sponzorské dary ve výši 97.000,- Kč. K uvedení do provozu ještě chybí vystavení certifikátu.

Pokračovala výstavba kanalizace na Starém Srní a započala první etapa rekonstrukce ČOV Srní.  Proinvestováno bylo 7,758.482,- Kč, z toho jsme obdrželi dotaci ve výši 4,363.910,- Kč  - grantové schéma CBC Phare. V prosinci proběhlo výběrové řízení na akci Vodovod Srní

a rekonstrukce úpravny vod – zakázku získala firma Kvint Vlachovo Březí.

Za spolufinancování byla vybudována dešťová kanalizace, stoka 1A v celkové hodnotě 618.415,- Kč (300 tis. Kč dotace KÚPK). Byla vypracována studie proveditelnosti – Obnova intravilánu obce Srní, celková částka 153.750,- Kč (122 tis. Kč dotace od MŽP).

 

Stav finančních prostředků k 31.12. 2006 (v Kč):

KB a.s .                                     2,963.735,60

KB a.s. (pozemky Sp. Vrch)        2,435.089,62

KB a.s. – podílové listy              10,106.436,75                         

ČS a.s.                                          340.944,62

ČS a.s.( hosp. činnost)                     605.390,41

pokladna hosp. činnosti                      32.365,-

 

2. Hospodářská činnost obce

     Obec Srní v roce 2006 provozovala hospodářskou činnost – parkoviště Srní

a Antýgl, ubytování v budově OÚ a nakládání s odpady (fekální návěs).

Hospodaření:

výnosy:                                    782,36 tis. Kč

náklady:                                   445,60 tis. Kč

hospodářský výsledek:          336,76 tis. Kč

 

3. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obci

     Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Srní.

Základní školu navštěvovalo ve školním roce 2005/2006  8 žáků.

Ve školním roce 2006/2007 (v září 2006) nastoupilo povinnou školní docházku  8 žáků, z toho pouze tři žáci, kteří mají trvalé bydliště v obci Srní.

Obec, jako zřizovatel, hradí příspěvek na provoz PO. V roce 2006 činil rozpočet příspěvku na provoz 354.425- Kč. Mimo těchto finančních prostředků jsme uhradili 74.000,- Kč na úhradu nadnormativních mzdových prostředků – výjimka za chybějící žáky.

Hospodaření:

výnosy:                                    1.760,71 tis. Kč

náklady:                                    1.680,78 tis. Kč

hospodářský výsledek:               79,93 tis. Kč

 

 

4. Hospodaření organizací založených obcí

     Hospodaření společnosti Autocamping Antýgl s.r.o.:

výnosy:                                    2.491,04 tis. Kč

náklady:                                   3.081,20 tis. Kč

hospodářský výsledek:            -  590,16 tis. Kč

 

 

5. Vyúčtování finančních vztahů - dotacíospodaření

 

                      

     17,53 tis. Kč                     volby                                                            98071

     30,00 tis. Kč                     volby                                                            98187        

     69,73  tis. Kč        veřejně prospěšné práce                                13101

     23,95  tis. Kč        činnost místní správy                                             -

   191,04  tis. Kč        kompenzace ztrát obcí na území NP                 15291

   122,05 tis. Kč                     studie proveditelnosti – obnova intravilánu

                                            obce Srní                                          15249

     34,93 tis. Kč                     ZŠ a MŠ Srní – náhradní stravování                 33487

     81,60 tis. Kč                     Phare – strojová údržba lyž. stop                      95380

       8,42 tis. Kč                     SDH Srní                                                                     -

4.000,00 tis. Kč          rekonstrukce komunikace                               98661

4.363,91 tis. Kč          CBC Phare  – kanal. St. Srní a rek. ČOV         95741

   300,00 tis. Kč                     dešťová kanalizace – stoka 1A                          -

    

    Účelově určené dotace podléhající finančnímu vypořádání za rok 2006 byly řádně v termínech vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny do SR dne 29.1. 2007.

 

 

6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006

     O provedení přezkoumání hospodaření byl požádán KÚPK Plzeň. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 13.11. – 14.11. 2006 (dílčí) a 16.4. 2007.

     Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 je přílohou závěrečného účtu.

 

 

 

    

vyvěšeno:

 

sejmuto:                                          

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Srní | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ