2/98 - O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM | OBECNÍ ÚŘAD KVILDA

2/98 - O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Horní Vltava - Boubínsko
Mikroregion Horní Vltava - Boubínsko
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
TOPlist

2/98 - O nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

VYHLÁŠKA č. 2/98 O nakládání s komunálním a se stavebním odpadem
Obecní zastupitelstvo obce Kvilda se usneslo podle § 36 odst. 1,písm.f), zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů dne : 29.6.1998 vydat podle § 16 odst. 1 tohoto zákona a v souladu s § 9 odst.1 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1 Závaznost vyhlášky
1. Tato vyhláška řeší nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem. 2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalé nebo přechodné bydliště a pro další osoby, které se na území obce zdržují.
Čl. 2 Základní pojmy
1. Odpad je movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji odložit, nebo která byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu. Okruh věcí, které se za dále stanovených podmínek považují za odpad, je uveden v příloze č. 14 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech. 2. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, pro které nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství, při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitova. 3. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a zneškodňování. 4. Původce odpadu je právnická osoba, pokud při její činnosti vzniká odpad nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vzniká odpad. Pro komunální odpad vznikající na území obce, který má původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadu považuje obec. Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném. Obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu.
Čl. 3 Nakládání s komunálním odpadem
1. Pro nakládání s komunálním odpadem (tj. jeho shromažďování a třídění) jsou občanům k dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení : a) sběrné nádoby (popelnice nebo plastové pytle firmy, které provádí odvoz odpadu) slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění tj. smetí, popel, saze, nevratné obaly, z domácnosti kuchyňské odpady b) kovové kontejnery (sklo, plasty - PET láhve) stanoviště viz příloha č. 1 této vyhl. c) mobilní kontejner na velkoobjemový odpad, který slouží k ukládání velkoobjemového odpadu z domácností např. sběrový papír, tkaniny, staré oděvy, hadry. Matrace, starý nábytek, opotřebované pneumatiky (stanoviště a doba viz pří-loha č. 2 této vyhl.) železný šrot je možné odložit na místě stanoveném přílohou č. 3 d) nebezpečné odpady vytříděné z komunálního odpadu např. olověné akumulátory, výbojky, zářivky, lednice, TV přijímače, oleje, tuky, obalový materiál znečištěný, staré nátěrové hmoty (stanoviště a doba přistavení sběrného vozu viz. příloha č. 4 této vyhl. a-c) Do nádob a zařízení uvedených pod pís,. a,b,c, nepatří a je zakázáno odkládat nebezpečný odpad vytříděný z komunálního odpadu uvedený pod písm. d). Do výše uvedených nádob a zařízení nelze odkládat inertní materiál (tj, odpad získaný z demolic a staveb např. zemina). 2. Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad komunální (právnické a fyzické osoby podnikající) mohou využít systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů stanovený touto vyhláškou na základě písemné dohody s obcí uzavřenou prostřednictvím oprávněné osoby, která je zmocněna obcí.
Čl. 4 Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů popř. právnických osob oprávněných k podnikání, bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby(TS Kučera Vimperk), které budou odvezeny na náklady fyzické osoby (občany), právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání na řízenou skládku Vimperk. Tímto se nevylučuje možnost zajistit odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládky vlastními prostředky, popř. jiným způsobem. Skrývkový (výkopový) materiál při stavební činnosti (drny, zemina, kamenivo) mohou výše uvedené fyzické a právnické osoby ukládat na místě určeném Obecním úřadem viz příloha č.5. Materiál bude využíván na urovnání nerovností terénu, rekultivaci černých skládek, podkladový materiál na cesty.
Čl. 5 Nakládání s odpadem z čištění komunikací, údržby veřejné zeleně a hřbitova
Odpad z čištění veřejných komunikací je ukládán pracovníky oprávněné osoby (TS, OÚ apod.) do mobilních přepravníků a poté ukládán na skládku. Bioodpad z veřejné zeleně a hřbitova je ukládán na kompost v majetku p. Tichoty (u kravína).
Čl. 6 Povinnosti fyzických osob
Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a zneškodnění dle výše uvedeného systé-mu, pokud neprokáží, že tento odpad využily sami, nebo zneškodnily v souladu se zákonem č. 125/1997 Sb., o odpadech. Fyzické osoby zneškodnění odpadu prokáží např. takto : a) Dokladem o zaplacení min. 2 svozů za pololetí (trvale bydlící vlastníci nemovitos-tí), 1 svoz( majitelé rekreačních chalup) b) Dokladem o předání komunálního odpadu na řízenou skládku v rozsahu uvedeném v bodě a) c) Čestným prohlášením
Čl. 7 Povinnosti oprávněné osoby
1. Provádět sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu a poskytovat služby s tím spojené řádně a v souladu se zákonem a ostatními obecně závaznými právními předpisy, vyhláškou obce a nakládání s odpady. 2. Pravidelný svoz bude prováděn v dohodnutých svozových dnech a časových intervalech (14 x týdně po celý rok). Každá případná změna bude oprávněnou osobou oznámena po vzájemné dohodě min. 1 měsíc před realizací změny. 3. Zajišťovat čistotu v místě vyprazdňování odpadových nádob a kontejnerů bezprostředně po svozu, tj. po jejich vyprázdnění. 4. Zajišťovat uložení odpadových nádob a kontejnerů na původní či smluvními stranami dohodnuté místo. 5. V případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídatelných okolností, oprávněná osoba zajistí náhradní svoz do konce příslušného svozového týdne.
Čl. 8 Sankce
Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů. (Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech.)
Čl. 9 Úhrada za svoz , třídění a zneškodnění komunálního odpadu
Cenu za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu platí fyzické osoby obci ve výši, která je v souladu s ustanovením § 1, odst.2, zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je stanovena obecním zastupitelstvem za 1 svoz nádoby na odpad (popelnice, plastový pytel) a osobu.Původci, kteří na základě písemné dohody využívají systém sběru a třídění komunálního odpadu stanovený obcí, platí cenu sjednanou v dohodě s obcí dle § 10, odst.2,zákona. č. 125/1997 Sb., o odpadech.
Čl. 10 Kontrolní činnost
Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem provádí pracovníci OÚ a pověření členové kontrolní a finanční komise obce Kvilda.
Čl. 11 Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška o odpadech ze dne 20.9.1995.
Čl. 12 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení 1.7.1998. Příloha č. 1 - Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad (sklo, plasty) proti hotelu U Krále Šumavy. Možno ukládat celoročně. Příloha č. 2 - Stanoviště mobilního kontejneru pod obchodem proti poště v jarním a podzimním období po dobu 3 dnů. Přesná doba bude vždy 14 dnů předem vyhlášena na úřední desce. Příloha č. 3 - Železný šrot ukládat v prostoru vyhrazeném u býv. seníku od dubna do září běžného roku. Příloha č. 4 - Nebezpečné odpady jsou sbírány 2x v roce a to na jaře a na podzim za úplatu. Sběrné vozidlo bude přistaveno na 30 minut u Obecního úřadu. Datum a čas budou min. 14 dní předem oznámeny na úřední desce. Příloha č. 5 - Skrývkový (výkopový) materiál bude ukládán v prostoru pískovny(číslo lesní evidence 48 v odd. č. 415) na parcele 114/29. Povolení bude vydáno písemně OÚ ve spolupráci s LS Kvilda.