1/98 - O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH | OBECNÍ ÚŘAD KVILDA

1/98 - O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Horní Vltava - Boubínsko
Mikroregion Horní Vltava - Boubínsko
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
TOPlist

1/98 - O místních poplatcích

VYHLÁŠKA č. 1/98 O místních poplatcích
Obecní zastupitelstvo obce Kvilda schválilo dne 27.4.1998 podle ustanovení § 15 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 14 odst.1 písm.h), § 16 odst.1,2 a § 36 odst. 1 písm.f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou přihlášku o místních poplatcích :
Oddíl I - Základní ustanovení
Čl. 1 - Obec Kvilda vybírá tyto místní poplatky :
a) poplatek ze psů b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt c) poplatek za užívání veřejného prostranství d) poplatek ze vstupného e) poplatek z ubytovací kapacity Výkon správy těchto poplatků provádí Obecní úřad Kvilda.
Oddíl II - Poplatek ze psů
Čl. 2 - Předmět poplatku
Poplatku podléhají psi starší šesti měsíců.
Čl. 3
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa a která má na území obce trvalý pobyt nebo jeho sídlo.
Čl. 4
1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku do 15 dnů nabytí psa do vlastnictví. Po dovršení stáří psa 6 měsíců je poplatník povinen podat přiznání k poplatku a poplatek zaplatit podle čl. 8 a 9. 2) Povinnost oznámit nabytí psa do vlastnictví má i občan, jehož pes je od poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozen a tuto skutečnost musí v oznámení správci prokázat. 3) Poplatník ke rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození do 15 dnů od jejího vzniku. 4) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo.
Čl. 5 - Identifikace psů
Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož vlastníka. Ztrátu nebo odcizení této známky je poplatník povinen správci poplatku nahlásit nejpozději do 15 dnů.
Čl. 6 - Sazby poplatku
Poplatek ze psa činí ročně : a) za prvního psa 120,- Kč b) za druhého a každého dalšího psa 480,- Kč c) za jednoho psa, jehož vlastníkem je poživatel invalidního, starobního nebo vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu 60,- Kč
Čl. 7 - Osvobození
1) poplatek se neplatí ze psů : a) užívaných k doprovázení nebo ochraně osob nevidomých, bezmocných nebo držitelů průkazů ZTP/P (zvláště těžce poškozený s průvodcem) b) sloužících Policii ČR 2) Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 15.1. příslušného kalendářního roku prokázat, že důvod osvobození trvá. 3) Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
Čl. 8 - Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1) Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené sazby. 2) Zanikne-li poplatková povinnost musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku oznámit, který mu odpovídající část poplatku vrátí.
Čl. 9 - Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný do 15.2. každého roku.
Oddíl III - Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Čl. 10 - Předmět poplatku
Předmětem poplatku je přechodný pobyt za úplatu v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účele, léčení nebo rekreace.
ĆL. 11 - Poplatník
Poplatníkem je fyzická osoba, která přechodně a za úplatu v místě uvedeném v čl. 10 pobývá za účelem léčení nebo rekreace.
Čl. 12 - Plátce
Poplatek vybírá ve stanovené výši fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování za úplatu poskytla (dále jen ubytovatel). Ubytovatel pod svou vlastní majetkovou odpovědností poplatek vybraný od poplatníků nebo poplatníkům sražený, odvádí správci poplatku a za poplatek ručí.
Čl. 13 - Oznamovací povinnost
1) Ubytovatel je povinen písemně oznámit zahájení činnosti(ubytování) ve lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 30dnů ode dne faktického zahájení této činnosti. 2) Při plnění oznamovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. 3) Ubytovatel je povinen vést řádně evidenci ubytovaných osob pro potřeby kontroly placení poplatku, zapsat jméno, datum narození a adresu trvalého bydliště poplatníka, druh a číslo dokladu totožnosti, den příchodu a odchodu, počet dní pro stanovení základu poplatku. Stránky ubytovacích knih musí být průběžně očíslovány a musí být uváděna pořadová čísla ubytovaných od začátku roku až do jeho konce.
Čl. 14 - Sazby poplatku
1) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt činí : a) za osobu a každý započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu 12,- Kč 2) Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k pobytu využije. Čl. 15 - Osvobození Poplatku za lázeňský a rekreační pobyt nepodléhají : a) osoby nevidomé, bezmocné nebo držitelé průkazu ZTP/P (zvlášť těžce postižený s průvodcem) a jejich průvodci b) osoby, kterým byl poskytnut rekondiční pobyt podle zvláštních předpisů c) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby , které vykonávají civilní službu.
Čl. 16 - Splatnost poplatku
1) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí poplatník předem za předpokládanou dobu pobytu. 2) Ubytovatel, který poplatek vybírá, provede jeho odvod na účet správce poplatku (případně jej odvede v hotovosti) čtvrtletně nejpozději do 15. dnů po uplynutí čtvrtletí.
Oddíl IV Poplatek za užívání veřejného prostranství
Čl. 17 - Předmět poplatku
Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství zvláštními způsoby, kterými se rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístěné skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl.
Čl. 18 - Veřejné prostranství
Za veřejné prostranství se považují : Parkoviště před Pensionem U Malíků, plocha mezi volejbalovým hřištěm a domem čp. 79, pozemní komunikace (silnice, místní komunikace, veřejné účelové komunikace).
Čl. 19 - Poplatník
1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství před jeho započetím. 2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příj-mení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.
Čl. 21 - Sazby poplatku
1) Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 a den užívaného prostranství : a) za umístění zařízení k poskytování služeb bez poplatku b) za umístění stavebního zařízení 10,- Kč c) za umístění prodejního zařízení 50,- Kč d) za umístění reklamního zařízení 20,- Kč e) za umístění skládek 5,- Kč f) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 5,- Kč g) za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí 10,- Kč h) za použití veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce 5,- Kč ch) za použití veřejného prostranství pro účely tvorby filmových a televizních děl 10, - Kč 2) Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k činnosti využije. 3) Poplatek vycházející ze sazeb uvedených v bodě 1) může být po dohodě s plátcem stanoven týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou.
Čl. 22 - Osvobození
Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají : a) akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného b) akce, jejichž výdělek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely c) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby invalidní d) osoby, které užívají veřejné prostranství z důvodu odstranění havárií inženýrských sítí po dobu nepřesahující 7 dní.
Čl. 23 - Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v čl. 17 až do dne kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu.
Čl. 24 - Splatnost poplatku
Poplatek je splatný : a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 30dnů nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 30 dnů v jednom kalendářním roce je možné poplatek rozdělit do dvou stejných splátek, přičemž první splátka je splatná nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato a zbývající částka při ukončení užívání veřejného prostranství, nejpozději však do 31.12. příslušného kalendářního roku c) poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální částkou je splatný první den v příslušném týdnu nebo měsíci d) poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do konce ledna příslušného kalendářního roku e) pokud bude překročena povolená doba užívání, bude poplatek doměřen a je splatný do 7 dnů od odměření
Oddíl V Poplatek ze vstupného
Čl. 25 - Předmět poplatku
Předmětem poplatku je vstupné na kulturní, sportovní, prodejní akce a akce podobného charakteru.
Čl. 26 - Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá.
Čl. 27 - Oznamovací povinnost
1)Poplatník je povinen nejpozději 5 dní před konáním akce oznámit správci poplatku její pořádání a vstupenky označené cenou, datem, hodinou konání akce a jménem pořadatel předložit ke kontrole a označení. 2) Poplatník je povinen správci poplatku sdělit příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. 3) Do 10 dnů po skončení akce je poplatník povinen podat správci poplatku přiznání k poplatku. Neprodané vstupenky předloží správci poplatku ke kontrole.
Čl. 28 - Sazby poplatku
Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí 10 %.
Čl. 29 - Osvobození
Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny : a) akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely b) sportovní akce pořádané TJ Hraničář Kvilda a Sborem dobrovolných hasičů Kvilda c) koncerty a vystoupení konané v místním kostele
Čl. 30 - Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 10 dnů ode dne pořádání akce. U poplatku placeného paušální částkou je povinen poplatník zaplatit poplatek předem.
Oddíl VI Poplatek z ubytovací kapacity
Čl. 31 - Předmět poplatku
Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních sloužících nebo určených k přechodnému ubytování za úplatu
Čl. 32 - Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která zařízení určené pro přechodné ubytování vlastní nebo právnická osoba, která k němu má právo hospodaření.
Čl. 33 - Oznamovací povinnost
1) Poplatník je povinen písemně oznámit zahájení činnosti (poskytování ubytování) ve lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 30 dnů ode dne faktického zahájení této činnosti. 2) Při plnění této oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. 3) Poplatník je povinen vést řádně evidenci ubytovaných osob pro potřeby kontroly placení poplatku, zapsat jméno, datum narození a adresu trvalého bydliště ubytovaného, druh a číslo dokladu totožnosti, den příchodu a odchodu, počet dní pro stanovení základu poplatku. Stránky ubytovacích knih musí být průběžně očíslovány a musí být uváděna pořadová čísla ubytovaných od začátku roku až do jeho konce.
Čl. 34 - Sazba poplatku
Poplatek z ubytovací kapacity činí : a) za každé využité lůžko a den 2,- Kč
Čl. 35 - Osvobození
Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá : a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků b) ubytovací kapacity v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, která toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření c) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou využívána jako hotelová zařízení d) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům
Čl. 36 - Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí.
Ustanovení společná a závěrečná
Čl. 37
Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50 % Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a 37a zákona č. 377/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven.
Čl. 38
Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.
Čl. 39
Zrušuje se vyhláška o místních poplatcích z 1.1.1995 a doplněk k vyhlášce ze dne 15.6.1995.
Čl. 40 - Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení tj. 1.7.1998. Doplňující obecně závazná vyhláška č. 1/2000 nabývá účinnosti dnem 1.5.2000.