| OBECNÍ ÚŘAD KVILDA

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Horní Vltava - Boubínsko
Mikroregion Horní Vltava - Boubínsko
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
TOPlist

Obecně závazná vyhláška obce Pleše č

Obecně závazná vyhláška

obce Kvilda   č. 1 / 2003

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních odpadů

 

 

            Zastupitelstvo obce Kvilda  vydává dne 15.1. 2003 podle ustanovení § 15 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

 

Čl. 1

Správu poplatku vykonává obecní úřad Kvilda ( dále jen „správce poplatku“) a v řízení ve věcech  poplatku se postupuje podle zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

 

 

Čl. 2

Poplatník

Poplatek platí :

 

a)      fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,

 

b)      fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

 

 

Čl. 3

Sazba poplatku

1)  Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 2 písm. a)  této vyhlášky činí 300,- Kč a   kalendářní rok.

 

Sazba poplatku je tvořena :

 

a)      z částky     50 ,-Kč za kalendářní rok a

 

b)      z částky   250 ,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

 

Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily  49 516,-Kč a byly rozúčtovány takto :   49 516 :  198 ( 169 trvale + 29 chalupáři)  = 250 ,- Kč.

 

2)  Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 2 písm. b)  této vyhlášky činní 400,- Kč.

 

 

 

 

 

3)  V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena     nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde – li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

 

 

Čl. 4

Osvobození a snížení

1)      Od poplatku jsou osvobozeni :

 

a)      Osoby na základní vojenské službě.

b)      Osoby ve výkonu trestu.

c)      Osoby s trvalým pobytem na území obce, ale žijící mimo území ČR.

 

2)      Sazba poplatku se snižuje o částku   50,-Kč u dětí do 15-ti let věku.

 

3)  Vznik nároku na osvobození je poplatník povinen oznámit správci poplatku do 15 dnů,   kdy nastala   skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je poplatník povinen správci  poplatku oznámit zánik nároku na osvobození. 

 

 

Čl.5

Splatnost

Poplatek je splatný nejpozději do 31.ledna  kalendářního roku celou částkou.

 

 

Čl.6

Ohlašovací povinnost

1)      Poplatník podle  čl.2 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

 

2)      Poplatník podle  čl.2 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

 

 

Čl. 7

Nebude–li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku, vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50%. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

 

 

Čl. 8

Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může  správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Čl. 9

1)      Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou ) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.

 

2)      Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění  pozdějších předpisů.

 

 

Čl.10

Správce  poplatku, může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout, a to z důvodů zmírnění nebo odstranění tvrdosti.

 

 

Čl. 11

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 15.ledna 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                S t a r o s t a         

 

                                                                                                              M í s t o s t a r o s t a

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce :  ………………….   

Sejmuto z úřední desky     :  ………………….