| OBECNÍ ÚŘAD KVILDA

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Horní Vltava - Boubínsko
Mikroregion Horní Vltava - Boubínsko
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
TOPlist

Untitled Document

Obecně závazná vyhláška
obce Kvilda č. 2 / 2003
o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Kvilda vydává dne 15.1.2003 podle ustanovení § 15 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), tuto obecně závaznou vyhlášku.


Oddíl I.

Základní ustanovení

Čl. 1

Správu poplatku vykonává obecní úřad Kvilda ( dále jen „správce poplatku „) a řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 556/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů nestanoví jinak.

Obec Kvilda vybírá tyto poplatky :

1. poplatek ze psů,
2. poplatek za užívání veřejného prostranství,
3. poplatek ze vstupného,
4. poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,
5. poplatek z ubytovací kapacity


Oddíl II.
Poplatek ze psů

Čl. 2

1. Místní poplatek ze psů platí fyzická a právnická osoba, která je vlastníkem psa obci příslušné podle místa svého trvalého pobytu nebo sídla.

2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 6 měsíců.

3. Zdržuje-li se v územním obvodu tohoto obecního úřadu přechodně po dobu delší než 15 dnů vlastník psa se psem, z něhož platí poplatek obci svého trvalého pobytu, je
povinen na výzvu obecního úřadu prokázat, že poplatek, případně jeho splatnou část obci svého trvalého pobytu zaplatil.


Čl. 3

Obecní úřad v obvodu své působnosti stanovuje roční výši poplatku ze psů takto :
Za prvního psa 120 ,- Kč
Z druhého a každého dalšího psa téhož vlastníka 480 ,- Kč


Čl. 4

1. Poplatek se neplatí ze psů užívaných k provázení nebo ochraně osob nevidomých, bezmocných a držitelů průkazů ZTP-P (zvláště těžce postižený s průvodcem).

2. Osvobození dle předchozího ustanovení této vyhlášky musí vlastník psa uplatnit a podmínky osvobození nebo úlevy prokázat vždy při vzniku poplatkové povinnosti.

3. Osvobození od poplatku nebo snížení poplatku zaniká, zanikne-li důvod, pro který snížení nebo osvobození bylo povoleno.

4. V jednotlivých případech může obecní úřad na žádost poplatníka poplatek snížit nebo prominout z důvodů zmírnění nebo odstranění tvrdosti.


Čl. 5

1. Poplatník je povinen podat obecnímu úřadu přiznání k poplatku ze psů do 15-ti dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

2. Poplatník je povinen ohlásit obecnímu úřadu do 15-ti dnů každou skutečnost, která má za následek vznik poplatkové povinnosti, nebo která má vliv na výši poplatku ze
psů.

3. Vlastník domu nebo organizace, která má právo hospodaření k domu jsou povinni ohlásit na výzvu obecního úřadu všechny psy v domě chované i když poplatku ze
psů nepodléhají.


Čl. 6

1. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek ze psů počínajíc prvním měsícem následujícím po dni, kdy poplatková povinnost vznikla. Poplatek za měsíce
zbývající do konce běžného roku se platí poměrnou částkou ročního poplatku, nejméně však 50,- Kč.

2. Zanikne-li poplatková povinnost během roku, zaniká povinnost platit poplatek ze psů uplynutím měsíce, ve kterém tuto skutečnost oznámil poplatník obecnímu úřadu. Poměrná část zaplaceného poplatku ze psů se vrátí na žádost poplatníka, činí-li více než 50,- Kč.

3. Vlastník psa je povinen zaplatit poplatek bez vyměření předem, a to :

a) nečiní-li více než 300,- Kč ročně, najednou, vždy nejpozději do 15. února toho kterého roku.
b) činí-li více než 300,- Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 15. února a 15. srpna toho kterého roku.


Čl. 7

Obecní úřad vydá vlastníkům psů za náhradu známky pro psy s vyznačením evidenčního čísla psa. Vlastníci psů jsou povinni zajistit, aby psi známku skutečně nosil.

Oddíl III.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 8

1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, umístění prodejních nebo reklamních zařízení, umístění skládek a užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce.

2. Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou náves, silnice, místní komunikace, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení. V pochybnostech je obecní úřad oprávněn rozhodnout, zda ve sporném případě jde o veřejné prostranství.

1. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické nebo právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odst. 1 vyhlášky. Užívá-li tutéž část veřejného prostranství několik uživatelů společně, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Obec může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.


Čl. 9

Poplatek se vybírá počínajíc dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství do dne, kdy poplatník oznámil obecnímu úřadu, že užívání veřejného prostranství skončilo, zařízení bylo odstraněno a prostranství uvedeno do původního stavu.


Čl. 10

Sazba poplatku je stanovena jednotnou částkou 10,- Kč za 1 m2 a den. Poplatek však může být stanoven i paušální částkou např. týdenní, měsíční či roční.

Čl. 11

1. Od poplatku za užívání veřejného prostranství jsou osvobozeni uživatelé tohoto prostranství, kteří zde pořádají akci bez vstupného, nebo jejíž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.

2. Při placení v hotovosti je poplatek splatný ihned. V ostatních případech je splatný do 15 ti dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření poplatku na účet obce.


Oddíl IV.

Poplatek ze vstupného

Čl. 12

1. Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní akce a akce obdobného charakteru.

2. Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které akci pořádají, t. j. hradí náklady spojené s pořádáním akce.


Čl. 13

Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.


Čl. 14

Sazba poplatku ze vstupného činí:

a) částka 10 % ,- Kč za kulturní akce komerčního charakteru, sportovní a prodejní akce obdobného charakteru.

b) částka 1 % ,- Kč za akce pořádané místními dobrovolnými společenskými sdruženími či spolky.


Čl. 15

Poplatek je splatný do 3 dnů ode dne uspořádání akce, která poplatku podléhá. U poplatku placeného paušální částkou je povinen poplatník zaplatit poplatek předem bez vyměření.

Oddíl V.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Čl. 16

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt se vybírá od fyzických osob, které jsou přechodně a za úplatu ubytovány v obvodu zdejší obce za účelem rekreace, s výjimkou osob, které poplatku nepodléhají nebo jsou od něho osvobozeny podle čl. 18.

Čl. 17

a) Sazba poplatku činí 12 ,- Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento den dnem příchodu.
nebo

b) Paušální poplatek 900 ,- Kč za lůžko a rok .

Čl. 18

Poplatku nepodléhají nebo jsou od poplatku osvobozeny :

a) osoby nevidomé, bezmocné a držitelé průkazek ZTPP /zvláště těžce postižený s průvodcem) a jejich průvodci.

b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.


Čl. 19

Poplatek za rekreační pobyt platí poplatník předem za celou předpokládanou dobu pobytu.

Poplatek vybírá pro správce poplatku ubytovatel, který poskytuje přechodné ubytování. Ubytovatel za vybraný poplatek ručí. Povinností ubytovatele je vést řádně knihu ubytovaných pro potřeby kontroly místního poplatku a dbát, aby kniha obsahovala tyto základní údaje :

- jméno, úplnou adresu ubytované osoby,
- datum narození, číslo občanského průkazu (číslo pasu),
- den příchodu a den odchodu.

Stránky knih musí být průběžně očíslovány a musí být uváděna pořadová čísla ubytovaných od začátku do konce roku.


Čl. 20

Ubytovatelé, kteří vybírají poplatek, odvedou vybraný poplatek na účet správce poplatku (případně v hotovosti), podle počtu ubytovaných osob maximálně pololetně, nejpozději do 10 ti dnů po uplynutí každého pololetí.

Oddíl VI.

Poplatek z ubytovací kapacity


Čl.21

Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních sloužících nebo určených k přechodnému ubytování za úplatu.

Čl. 22

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která zařízení určené pro přechodné ubytování vlastní nebo právnická osoba , která k němu má právo hospodaření.


Čl. 23

Sazba poplatku činí 2,- Kč za každé využité lůžko a den.

Čl. 24

Poplatník je povinen vést řádně knihu ubytovaných pro potřebu kontroly placení poplatku .
Jméno, bydliště, datum příchodu ,datum odchodu, číslo průkazu totožnosti.

Čl. 25


Poplatku nepodléhají
a)ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování osob , které mají k zařízení vlastnické právo nebo právo hospodaření .
b)ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

Čl. 26

Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí.


Ustanovení společná a závěrečná

Čl. 27

1. Vznik a zánik poplatkové povinnosti u poplatků uvedených v čl. 1 vyhlášky je poplatník povinen ohlásit a poplatky uhradit obci ve stanovených termínech. U poplatku ze psů
nahrazuje toto hlášení přiznání k poplatku.

2. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené (neodvedené) poplatky až o 50 %. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

3. Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, zvláštním daňovým zákonem nebo rozhodnutím podle těchto předpisů povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4. Správu poplatků vykonává zdejší obecní úřad ( dále jen správce poplatku ) a při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

5. Obec může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.


Čl. 28

1. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou obecně Závaznou vyhláškou obce, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.

2. Bude-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku, nebo Jeho dodatečnému ustanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu spraven.

3. Vyměřit a doměřit poplatek však lze nejpozději do deseti let od konce období, v němž vznikla poplatková povinnost, aniž by zde současně bylo povinnost poplatek přiznat nebo jej ohlásit.

Čl. 29

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Kvilda č. 1/ 98 ze dne 1.7.1998 včetně dodatků.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 15.ledna.2003

S t a r o s t a


M í s t o s t a r o s t a

Vyvěšeno na úřadní desce : ………………….
Sejmuto z úřadní desky : …………………..