| OBECNÍ ÚŘAD KVILDA

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Horní Vltava - Boubínsko
Mikroregion Horní Vltava - Boubínsko
Svaz obcí Národního parku Šumava
Svaz obcí Národního parku Šumava
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
TOPlist

Obecně závazná vyhláška obce o nakládání obce

Obecně závazná vyhláška obce o nakládání obce

s komunálním a se stavebním odpadem

 

č.  3 / 2001

 

 

Zastupitelstvo obce Kvilda se usneslo podle  § 84 odst. 2 písm. I) zákona č. 128 /2000 Sb.,o obcích , dne 17.12.2001 vydat podle  § 10 tohoto zákona  a v souladu  s § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o opadech a o změně některých dalších zákonů ( dále je  „ zákon o odpadech „) tuto obecně závaznou vyhlášku .

 

 

Čl. 1

 

Působnost

Závaznost vyhlášky

 

 1. Tato vyhláška řeší nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Obce Kvilda.

 

 1. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalé  bydliště a pro další osoby , které se na území obce zdržují.

 

Čl.2

 

Základní pojmy

 

 1. Odpad je movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem  ji odložit, nebo která byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu. Okruh věcí, které se za dále stanovených podmínek považují za odpad, je uveden v příloze č. 1 zákona č. 185/01 Sb. o odpadech.
 2. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, pro které nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení,s výjimkou  odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství, při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitova.
 3. Nakládání s odpady je jejich shromažďování ,sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a zneškodňování.
 4. Původce odpadu je právnická osoba, pokud při její činnosti vzniká odpad nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vzniká odpad. Pro komunální odpad vznikající na území obce , který má původ v činnosti  fyzických osob, na něž se  nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadu považuje obec. Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném. Obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu.

 

                                                                            

Čl. 3

Nakládání s komunálním odpadem

 

 

 1. Pro nakládání s komunálním odpadem ( tj. jeho shromažďování a třídění ) jsou občanům k dispozici tyto sběrné nádoby  a zařízení :

a)                          sběrné nádoby ( popelnice mimořádně plastové pytle firmy, která provádí odvoz odpadu se souhlasem OÚ ) slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění tj. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácností kuchyňské odpady),

b)                         kovové kontejnery  ( sklo, plasty – PET láhve) stanoviště viz. příloha č.1 této vyhlášky,

c)                          mobilní kontejner na velkoobjemový odpad, který slouží k ukládání velkoobjemového odpadu z domácností např.  tkaniny, staré oděvy, matrace, starý nábytek, ( stanoviště a doba viz. příloha č. 2 této vyhlášky ), železný šrot je možné odložit na místě stanoveném přílohou č. 3,

d)                         nebezpečné odpady vytříděné z komunálního odpadu např. olověné akumulátory , výbojky, pneu, zářivky, lednice, TV přijímače, oleje, tuky, obalový materiál znečištěný, staré  nátěrové hmoty, ( stanoviště a doba přistavení sběrného vozu viz. příloha č. 4 této vyhlášky).

a-c)          a-c)            Do nádob a zařízení uvedených pod písmeny a , b, c, nepatří a je zakázáno             odkládat nebezpečný odpad vytříděný z komunálního odpadu uvedený pod písmenem d). Do výše uvedených nádob a zařízení nelze ukládat inertní materiál ( tj. odpad získaný z demolic a staveb př. zemina ).

 

 1. Původci, kteří produkují odpad zařazený  podle katalogu odpadů jako odpad komunální ( právnické a fyzické osoby podnikající  ) mohou využít systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů stanovený touto vyhláškou na základě písemné dohody s obcí uzavřenou prostřednictvím oprávněné osoby, která je zmocněna obcí.

 

 

 

 

Čl. 4

Nakládání se stavebním odpadem

 

     Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů popřípadě právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, bude odkládat do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, které budou odvezeny na náklady fyzické osoby ( občana ), právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání na řízenou skládku Vimperk. Tímto se nevylučuje možnost zajistit odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládky vlastními prostředky, popřípadě jiným způsobem. Skrývkový ( výkopový ) materiál při stavební činnosti ( drny, zemina, kamenivo ) mohou výše uvedené fyzické a právnické osoby ukládat na místě určeném obecním úřadem viz. příloha č. 5. Materiál bude využíván na urovnání nerovnosti terénu, rekultivaci černých skládek, pokladový materiál na cesty.

 

 

 

Č. 5

Nakládání s odpadem z čištění komunikací, údržby veřejné zeleně a hřbitova.

 

       Odpad z čištění veřejných komunikací je ukládán pracovníky oprávněné osoby ( technické služby,OÚ  apod.) do mobilních přepravníků a poté ukládán na skládku. Bioodpad  z veřejné zeleně a hřbitova je ukládán na kompost v majetku pana Tichoty ( u kravína) .

 

 

Čl. 6

Povinnosti fyzických osob

 

 

     Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a  zneškodnění dle výše uvedeného systému.

 

                 

Čl.7

Povinnosti oprávněné osoby

 

 

 1. Provádět sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu a poskytovat služby s tím spojené řádně a v souladu se zákonem a ostatními obecně závaznými právními předpisy, vyhláškou obce o nakládání s odpady.
 2. Pravidelný svoz bude prováděn v dohodnutých svozových dnech a časových intervalech .Každá případná změna bude oprávněnou osobou oznámena po vzájemné dohodě minimálně  1 měsíc před realizací změny.
 3. Zajišťovat čistotu v místě vyprazdňování odpadových nádob a kontejnerů  bezprostředně po svozu, tj. po jejich vyprázdnění.
 4. Zajišťovat uložení, odpadových nádob a kontejnerů na původní či smluvními stranami dohodnuté místo.
 5. V případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídatelných okolností, oprávněná osoba zajistí náhradní svoz do konce příslušného svozového týdne.

 

 

 

Čl. 8

Sankce

 

        Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem  bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů. ( Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/01 Sb., část 10 hlava I. a II.

 

   

                                                            

Čl. 9

Kontrolní činnost

 

    Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem provádí pracovníci OÚ, členové ZO a členové kontrolního a finančního výboru Obce Kvilda.

 

 

Čl. 10

Zrušovací ustanovení

 

    Zrušuje se vyhláška o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č. 2/98 z 1.7.1998.

 

 

 

Čl. 11

Účinnost

 

     Z naléhavých obecních zájmů nabývá vyhláška účinnosti dnem vyhlášení  1.1.2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Jiří Frydlewicz                                                Jiřina Klímová

starosta obce                                                              místostarostka obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno  :  1.1.2002

Sejmuto     :